Iné

Novela Civilného mimosporového poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2022

Novela Civilného mimosporového poriadku prináša najmä zmeny v oblasti pojednávaní v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

Dňa 04. októbra 2022 bol prijatý zákon č. 338/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novelou sa okrem CMP mení a dopĺňa aj (A) zákon
č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych úradníkoch“), (B) zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“), (C) zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“), (D) zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku“) a (E) zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Cieľ novely

Zámerom novely je podľa dôvodovej správy najmä (A) upraviť spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov, (B) odstrániť výkladové nejasnosti a z toho prameniace nejednotné postupy v aplikačnej praxi v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých a v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, (C) ustanoviť obligatórnosť pojednávania v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, (D) upraviť, aby sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval v prítomnosti sudcu, (E) exaktnou úpravou zamedziť aplikovaniu takých postupov súdu, kedy sa vo vykonávacom konaní nekoná a vyčkáva sa na rozhodnutie v prebiehajúcom konaní o zmene exekučného titulu (napríklad zmena úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu), (F) upresniť úpravu nariaďovania neodkladných opatrení vo veciach maloletých a odstrániť tak nedostatky, ktoré boli vysledované v aplikačnej praxi súdov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

V nasledujúcom texte priblížime len vybrané zmeny, ktoré novela priniesla do CMP a ostatných právnych predpisov. Z dôvodu obsahovej rozsiahlosti vlastného textu novely odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky, novelou zavedené, zmeny a doplnenia CMP a ostatných právnych predpisov.

Nové ustanovenie § 6a CMP

Prvou zmenou, ktorú novela do CMP priniesla, je doplnenie nového ustanovenia § 6a CMP.

„V konaniach podľa druhej časti prvej hlavy, tretej časti a štvrtej časti CMP sa na miestne príslušnom súde návrh na začatie konania týkajúci sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, prideľuje sudcovi, ktorému bol pridelený prvý návrh na začatie konania týkajúci sa tohto maloletého, a ak sa konanie začalo bez návrhu, sudcovi, ktorý začal prvé konanie bez návrhu; ustanovenia o prideľovaní veci náhodným výberom sa nepoužijú“ (ustanovenie § 6a ods. 1 CMP).

„Ak na miestne príslušnom súde nemožno postupovať podľa ustanovenia § 6a ods. 1 CMP, návrh na začatie konania vo veciach podľa ustanovenia § 6a ods. 1 CMP sa prideľuje náhodným výberom“ (ustanovenie § 6a ods. 2 CMP). „Ustanovenia § 6a ods. 1 a 2 CMP sa nepoužijú v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia podľa ustanovení § 365 a 368 CMP, v ktorom je sudca určený rozvrhom služieb“ (ustanovenie § 6a ods. 3 CMP).

Zmeny sa po novom dotkli aj ustanovenia § 374 CMP.

„Súd na prejednanie veci nariadi pojednávanie“ (ustanovenie § 374 ods. 1 CMP). „Pojednávanie netreba nariadiť, ak ide o výkon rozhodnutia (A) o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, (B) o nariadení ústavnej starostlivosti, (C) o uložení výchovného opatrenia, ktorým súd nariadil maloletému pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu, alebo (D) o nariadení neodkladného opatrenia podľa ustanovení § 365, § 367 ods. 2 alebo § 368 CMP“ (ustanovenie § 374 ods. 2 CMP).

Novela do CMP priniesla aj nové prechodné ustanovenie § 396c CMP.

„Ak k 1. januáru 2023 prebieha na súde konanie podľa ustanovenia § 6a ods. 1 CMP, ďalšie návrhy na začatie konania týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, sa prideľujú sudcovi, ktorý je k 1. januáru 2023 zákonným sudcom v tomto konaní; to platí aj vtedy, ak sa ďalšie konanie týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov začne bez návrhu“ (ustanovenie § 396c ods. 1 CMP).

„Ak k 1. januáru 2023 prebiehajú na súde dve alebo viac konaní podľa ustanovenia § 6a ods. 1 CMP, ďalšie návrhy na začatie konania týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, sa prideľujú sudcovi, ktorý je k 1. januáru 2023 zákonným sudcom v konaní, ktoré začalo ako posledné; to platí aj vtedy, ak sa ďalšie konanie týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov začne bez návrhu“ (ustanovenie § 396c ods. 2 CMP).

Zákon o prídavku na dieťa

V rámci zákona o prídavku na dieťa dochádza napríklad k zmene ustanovení § 2 ods. 5 a 6 zákona o prídavku na dieťa a doplneniu ustanovenia § 2 ods. 7 zákona o prídavku na dieťa.

„Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode podľa prvej vety, pri zverení maloletého dieťaťa do (A) striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť, (B) spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov“ (ustanovenie § 2 ods. 5 zákona o prídavku na dieťa).

„Prídavok a príplatok k prídavku sa podľa ustanovenia § 2 ods. 5 písm. a) zákona o prídavku na dieťa začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na prídavok a príplatok k prídavku len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti“ (ustanovenie § 2 ods. 6 zákona o prídavku na dieťa).

„Právne účinky novej písomnej dohody podľa ustanovenia § 2 ods. 5 prvej vety zákona o prídavku na dieťa nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa prídavok a príplatok k prídavku začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti“ (ustanovenie § 2 ods. 7 zákona o prídavku na dieťa).

Novela do zákona o prídavku na dieťa dopĺňa aj nové prechodné ustanovenie § 19c zákona o prídavku na dieťa.

„Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na prídavok a príplatok k prídavku podľa tohto zákona o prídavku na dieťa v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na prídavok a príplatok k prídavku trvá k 31. decembru 2022, na výplatu prídavku a príplatku k prídavku sa do 31. januára 2023 vzťahuje ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 zákona o prídavku na dieťa v znení účinnom do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 19c ods. 1 zákona o prídavku na dieťa).

„Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na prídavok a príplatok k prídavku do 31. decembra 2022, nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu prídavku a príplatku k prídavku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku nevyplácal, aby sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal spôsobom podľa ustanovenia § 2 ods. 5 písm. a) zákona o prídavku na dieťa v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca prídavok a príplatok k prídavku oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok a príplatok k prídavku podľa tohto zákona o prídavku na dieťa v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa ustanovenia § 2 ods. 5 prvej vety zákona o prídavku na dieťa v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 19c ods. 2 zákona o prídavku na dieťa).

Zákon o rodine

zákone o rodine dochádza napríklad k modifikácii ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine, či k doplneniu ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o rodine.

„V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, či maloleté dieťa zverí do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného“ (ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o rodine).

„Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o spoločnú osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem a ak obidvaja rodičia súhlasia so spoločnou osobnou starostlivosťou o dieťa, súd môže zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto zaistené potreby dieťaťa“ (ustanovenie § 24 ods. 2 zákona o rodine).

Novinkou je aj doplnenie nového ustanovenia § 62 ods. 7 zákona o rodine („Ak je maloleté dieťa zverené do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, súd môže schváliť dohodu rodičov o výške výživného, alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov výživné neurčuje“).

Zákon o príspevku

zákone o príspevku došlo najmä k zmene ustanovení § 3 ods. 5 a 6zákona o príspevku a doplneniu nového prechodného ustanovenia § 11c zákona o príspevku.

„Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode podľa prvej vety, pri zverení maloletého dieťaťa do (A) striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť, (B) spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov“ (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o príspevku).

„Príspevok sa podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. a) zákona o príspevku začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na príspevok len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti“ (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o príspevku).

„Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok podľa tohto zákona o príspevku v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na príspevok trvá k 31. decembru 2022, na výplatu príspevku sa do 31. januára 2023 vzťahuje ustanovenie § 3 ods. 5 a 6 zákona o príspevku v znení účinnom do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 11c ods. 1 zákona o príspevku).

„Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok do 31. decembra 2022, nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa príspevok nevyplácal, aby sa príspevok vyplácal spôsobom podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. a) zákona o príspevku v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca príspevok oprávnenej osobe, ktorej patrí príspevok podľa tohto zákona o príspevku v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa ustanovenia § 3 ods. 5 prvej vety zákona o príspevku v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 11c ods. 2 zákona o príspevku).

Zákon o rodičovskom príspevku

zákone o rodičovskom príspevku sa novelou dopĺňajú napríklad nové ustanovenia § 3 ods. 7 a 8 zákona o rodičovskom príspevku, či nové prechodné ustanovenie § 12e zákona o rodičovskom príspevku.

„Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto zákona o rodičovskom príspevku v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na rodičovský príspevok trvá k 31. decembru 2022, na poskytovanie rodičovského príspevku sa do 31. januára 2023 vzťahuje ustanovenie § 3 ods. 5 a 6 zákona o rodičovskom príspevku v znení účinnom do 31. decembra 2022“ (ustanovenie § 12e ods. 1 zákona o rodičovskom príspevku).

„Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na rodičovský príspevok do 31. decembra 2022 , nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu rodičovského príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa rodičovský príspevok nevyplácal, aby sa rodičovský príspevok vyplácal spôsobom podľa ustanovenia § 3 ods. 6 písm. a) zákona o rodičovskom príspevku v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca rodičovský príspevok oprávnenej osobe, ktorej sa vyplácal podľa tohto zákona o rodičovskom príspevku v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa ustanovenia § 3 ods. 6 druhej vety zákona o rodičovskom príspevku v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 12e ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....