Podnikatelia

Novela daňového poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2013

Najvýraznejšou zmenou v zákone o správe daní je zavedenie nového inštitútu, tzv. záväzného stanoviska v daňovej oblasti. S ohľadom na poznatky z praxe sa upravili aj parciálne ustanovenia s cieľom zefektívniť správu daní; na niektoré z nich Vás upozorníme.

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Účinnosť ustanovení nie je jednotná, preto Vás na účinnosť upozorníme pre každú zmenu individuálne.

Prostredníctvom doplnenia znenia ust. § 3 odsek 6 dochádza k posilneniu ochrany pred zneužívaním pri správe daní. Správca daní nebude prihliadať na také právne úkony alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie, a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti. Pod pojmom daňové zvýhodnenie rozumieme neoprávnené uplatňovanie si nárokov vyplývajúcich z daňovej legislatívy, napríklad nezdaniteľná časť základu dane, uplatnenie daňových výdavkov v neoprávnenej výške, uplatňovanie fiktívnych výdavkov, úmyselná nesprávna kvalifikácia príjmov nepodliehajúcich zdaneniu a podobne. Ako uvádza dôvodová správa, ide o rôzne umelé transakcie a štruktúry vytvorené za účelom neželanej optimalizácie daňovej povinnosti.

Ustanovenie § 11 odsek 7 daňového poriadku sa dopĺňa písmenami písm. d) až f), na základe ktorých sa (1) zverejňujú údaje o porušení povinností ustanovených zákonom o správe daní alebo osobitným predpisom, ak sú tieto údaje zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou, (2) oznamujú mená, priezviská a adresy fyzických osôb alebo názov a sídlo právnických osôb tomu, kto na účet týchto osôb vykonal platbu dane a (3) sprístupňujú sa čísla účtov na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovým subjektom na platbu dane.

Cieľom tejto právnej úpravy je informovanie verejnosti o porušovaní ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacich daňových únikoch a tiež napomáhanie k aktívnej účasti občanov pri zisťovaní takýchto porušovaní. Číslo účtu daňového subjektu, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane, sa sprístupňuje z dôvodu umožnenia jeho overenia.

Ďalšia zmena súvisí so sprístupňovaním daňového tajomstva medzi zamestnancami orgánov finančnej správy navzájom. Po novom už v zmysle ust. § 11 ods. 9 daňového poriadku nie je potrebné písomné poverenie na sprístupňovanie informácií, postačuje ústne poverenie vedúceho zamestnanca. V predošlom odseku spomínané informovanie verejnosti o porušovaní ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice tiež súvisí s daňovým tajomstvom a nebude predstavovať jeho porušenie.

Pokiaľ daňový subjekt zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená alebo nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný, je povinný podať dodatočné daňové priznanie. Podľa novelizovaného znenia ust. § 16 ods. 3 si túto povinnosť bude musieť daňový subjekt splniť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom predmetné skutočnosti zistil.

Novelou sa upravilo ust. § 20 odsek 2 s cieľom, aby sa predišlo situáciám, keď sa osoby s povinnosťou vypovedať pri správe daní vyhýbajú tejto povinnosti. V tom prípade takúto osobu správca dane predvolá a na predvolanie je povinná sa dostaviť. Neúčasť je možné ospravedlniť zo závažných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa. Po neúspešnom opakovanom predvolaní bez ospravedlnenia je správca dane oprávnený osobu dať predviesť; ak je správcom dane colný úrad, predvedenie vykoná sám. Dôvodová správa vysvetľuje, že závažnými dôvodmi sú tie, ktoré môžu nastať zo strany daňového subjektu jeho konaním; okolnosťami hodnými osobitného zreteľa sú tie, ktoré nastanú nezávisle od vôle daňového subjektu a je potrebné na ne prihliadať.  

V zmysle platnej právnej úpravy finančné riaditeľstvo vedie zoznam platiteľov daní, ktorí boli zverejnení z dôvodu, že si neplnili zákonné povinnosti v súvislosti s daňovými povinnosťami. Úpravou ust. § 52 daňového poriadku sa finančnému riaditeľstvu ustanovuje, aby zo zoznamu, ktorý vedie, vymazalo týchto platiteľov daní, pokiaľ u nich pominuli dôvody, pre ktoré boli zapísaní do zoznamu a súčasne neporušili žiadne daňové povinnosti za uplynulých 12 mesiacov. To znamená, ak platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty. Túto novú právnu úpravu bude možné aplikovať aj na platiteľov daní, ktorí uvedené podmienky splnili aj pred nadobudnutím účinnosti novely.

Doplneným odsekom 8 do predmetného ustanovenia sa zakotvuje, aby finančné riaditeľstvo pre potreby správy daní zverejňovalo aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý obsahuje aj dátum výmazu, aby boli k dispozícii informácie o tom, kedy boli platitelia dane z pridanej hodnoty v zozname zverejnení a kedy boli z tohto zoznamu vymazaní.

Uvedené zmeny sú účinné od 1. januára 2014.

Novela daňového poriadku zavádza doplnenými ust. § 53a, 53b a 53c nový inštitút, tzv. záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov v rozsahu ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom financií Slovenskej republiky. O jeho vydanie bude môcť požiadať finančné riaditeľstvo daňový subjekt.

Žiadosť o záväzné stanovisko bude podliehať úhrade, teda poplatkovej povinnosti. Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške (1) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej 4.000 Eur a najviac 30.000 Eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového  predpisu, (2) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej 5.000 Eur a najviac 30.000 Eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov a (3) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej 6.000 Eur a najviac 30.000 Eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady. Úhrada sa bude platiť bez výzvy so splatnosťou pri podaní žiadosti, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá.

Ak skutočná výška sumy obchodného prípadu prevýši výšku sumy predpokladaného obchodného prípadu uvedenú v úplnej žiadosti najmenej o 10 %, daňový subjekt bude povinný zaplatiť rozdiel na úhrade do 30 dní odo dňa tohto zistenia alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ak túto skutočnosť zistia. Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok z omeškania vo výške 1 % zo sumy rozdielu úhrady.

Ak daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na iný obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti, je povinný zaplatiť úhradu zo sumy iného obchodného prípadu do 30 dní od uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil.

Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatený poplatok do 30 dní od oznámenia daňovému subjektu, že záväzné stanovisko nevydá. Nevydá ho vtedy, keď je potrebné (1) uplatniť právny predpis iného štátu, alebo (2) ak daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré daňové priznanie už podané bolo.

Žiadosť o záväzné stanovisko bude musieť obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané, a ktoré budú podkladom pre vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj svoj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov, svoje právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu. V prípade nedostatkov žiadosti bude daňový subjekt v lehote do siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti vyzvaný, aby v ďalšej lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie v požadovanom rozsahu. Záväzné stanovisko sa nepoužije na už vykonané transakcie, ale výlučne na aktuálne obchodné prípady.

Finančné riaditeľstvo vydá daňovému subjektu záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné stanovisko do 60 dní, finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním záväzného stanoviska v ním navrhnutej predĺženej lehote, pričom táto lehota môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia. Ak daňový subjekt nesúhlasí s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska, alebo sa nevyjadrí, žiadosť sa bude považovať za späťvzatú.

Obsahom záväzného stanoviska bude vyjadrenie ku všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný rozsah záväznosti. Ak záväzné stanovisko nebude obsahovať vyjadrenie ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjekt záväzné stanovisko žiadal, daňový subjekt proti nemu bude môcť podať námietku do ôsmich dní od jeho doručenia, ktorú posúdi finančné riaditeľstvo a stanovisko prípadne doplní.

Záväzné stanovisko bude záväzné pre správcu dane a druhostupňový orgán. Záväzné stanovisko nebude záväzné pre správcu dane ani druhostupňový orgán, ak (1) daňový subjekt, ktorému bolo vydané, neuplatnil postup v ňom uvedený, (2) sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo vydané, nie sú splnené, (3) sa zmenila právna úprava, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané, (4) obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné stanovisko vydané, je v rozpore s právnymi predpismi, obchádza ich alebo zastiera iný právny úkon a (5) ak vo veci právoplatne rozhodol súd.

Daňové subjekty budú môcť podávať žiadosti o poskytnutie záväzného stanoviska pre ďalšie zdaňovacie obdobie od 1. septembra 2014, kedy sa táto právna úprava stane účinnou.

Z ďalších zmien v daňovom poriadku je vhodné spomenúť zavedenie možnosti preúčtovať platbu omylom uhradenú na účet iného daňového subjektu. Podľa aktualizovaného znenia ust. § 55 odsek 11 je správca dane povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt. Po novom teda ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže požiadať o jej preúčtovanie. Keďže znenie predmetného ustanovenia uvádza túto možnosť pre omylom uhradené platby, daňový subjekt musí preukázať, že platbu uhradil na nesprávny účet omylom. Správca dane preúčtuje túto platbu na účet, ktorý mu pridelil na platbu dane do 30 dní od podania žiadosti vo výške, v akej ju eviduje ako daňový preplatok; o vybavení žiadosti správca dane informuje toho, kto žiadosť podal. Za deň platby sa v tomto prípade považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal; pričom, ako uvádza dôvodová správa, cieľom je, aby nedošlo k sankcionovaniu v prípade takéhoto omylného konania daňového subjektu. V praxi sa uvedené použije na platby vykonané po 31. decembri 2013, keďže účinnosť tohto ustanovenia je od 1. januára 2014.

Novela v oblasti registračného konania daňových subjektov vypúšťa povinnosť uvádzať v žiadosti o registráciu hlavný predmet činnosti; ak je daňovým subjektom právnická osoba, nebude povinná uvádzať ani dane, ku ktorým žiada registráciu. Na právnické osoby sa vzťahuje aj ďalší novelizovaný bod – v žiadosti o registráciu uvedú iba štatutárne orgány alebo osoby, ktoré nie sú uvedené v obchodnom registri. Dôvodová správa uvádza, že cieľom týchto zmien je záujem na znížení administratívnej záťaže daňových subjektov pri registračnom konaní. Predmetné zúženie registračných povinností je účinné od 1. januára 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....