Iné

Novela geologického zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Novelizáciou si v lete prešiel aj geologický zákon. Novela geologického zákona sa dotkla najmä záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže.

Dňa 29. júna 2022 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 253/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem geologického zákona sa novelou mení a dopĺňa aj (A) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), (B) zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon vodovodoch“), (C) zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a (D) zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mechanizme“).

Cieľ novely

Cieľom novely je vymedzenie okruhu záverečných správ, najmä záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže, ktoré budú verejne prípustné, pričom doterajšia úprava umožňovala poskytovať informácie z „utajených“ záverečných správ zo strany Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra iba ústredným orgánom štátnej správy nevyhnutne potrebných z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh.

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Novelou sa do geologického zákona dopĺňajú napríklad nové ustanovenia § 9 ods. 9 až 11 geologického zákona.

„Odborne spôsobilá osoba je na základe výzvy ministerstva povinná zúčastniť sa preškolenia každých päť rokov od dátumu skúšky alebo od dátumu vykonania posledného preškolenia. Náklady spojené s preškolením uhrádza odborne spôsobilá osoba“ (ustanovenie § 9 ods. 9 geologického zákona). „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) potvrdí odborne spôsobilej osobe splnenie povinnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 9 geologického zákona vydaním osvedčenia o absolvovaní preškolenia“ (ustanovenie § 9 ods. 10 geologického zákona). „Ministerstvo odníme odborne spôsobilej osobe preukaz o odbornej spôsobilosti, ak sa odborne spôsobilá osoba nezúčastnila preškolenia podľa ustanovenia § 9 ods. 9 geologického zákona“ (ustanovenie § 9 ods. 11 geologického zákona).

Novela prináša aj modifikované znenie ustanovenia § 19 ods. 3 geologického zákona.

„Podmienky ustanovené v ustanovení § 19 ods. 2 geologického zákona sa nevzťahujú na poskytovanie informácií (A) ústredným orgánom štátnej správy, ktorým Štátny geologický ústav Dionýza Štúra poskytuje bezplatne informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh, (B) zo záverečnej správy a inej geologickej dokumentácie, ktoré boli financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, rozpočtov samosprávnych krajov a iných verejných zdrojov, (C) zo záverečnej správy a inej geologickej dokumentácie, ktoré boli financované právnickou osobou, ktorá je kontrolovaná štátom, samosprávnym krajom, obcou, alebo štát, samosprávny kraj alebo obec v nej vymenúva alebo volí viac ako polovicu jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, (D) zo záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia, (E) zo záverečnej správy, pri riešení ktorej sa zistilo a overilo územie náchylné na zosúvanie, (F) zo záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia a zo sanácie environmentálnej záťaže“ (ustanovenie § 19 ods. 3geologického zákona).

Vodný zákon

Okrem geologického zákona, zákona o správnych poplatkoch, či zákona o vodovodoch sa novelou mení a dopĺňa aj vodný zákon, a to najmä vynoveným znením ustanovenia § 53 ods. 2 vodného zákona.

„Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom [ustanovenie § 59 ods. 1 písm. z) vodného zákona] fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax“ (ustanovenie § 53 ods. 2 vodného zákona).

Zákon o mechanizme

Na záver novela mení a dopĺňa aj zákon o mechanizme, ktorého najvýraznejšou zmenou je úprava ustanovenia § 24zákona o mechanizme, upravujúceho konflikt záujmov.

„Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje sú povinní pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu konať tak, aby nehrozil, nevznikol a netrval konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo štátnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu. Ak napriek tomu dôjde k situácii, kde hrozí, vzniká alebo trvá konflikt záujmov, sú národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje povinní prijať opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich pôsobnosti, a na riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov“ (ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o mechanizme).

„Za konflikt záujmov sa považuje najmä, ak sa na príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru, príprave výzvy, posudzovaní žiadosti o prostriedky, na rozhodovaní o námietkach alebo na plnení iných úloh pri vykonávaní investícií a reforiem podľa tohto zákona, pri ktorých sa predpokladá ich nestranný a objektívny výkon, podieľa žiadateľ, prijímateľ alebo zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo zainteresované osoby na strane prijímateľa; to neplatí, ak je preukázateľné, že táto osoba nie je objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu“ (ustanovenie § 24 ods. 2 zákona o mechanizme).

„Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo zainteresovanou osobou na strane prijímateľa je (A)partner, (B)dodávateľ, (C) subdodávateľ, (D)štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa alebo subdodávateľa, (E) spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva, ktoré sú žiadateľmi, prijímateľmi, partnermi, dodávateľmi alebo subdodávateľmi; to neplatí, ak spoločníkom obchodnej spoločnosti je alebo v jeho mene koná štát zastúpený vykonávateľom ako správcom majetku štátu, (F) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi alebo v inom obdobnom právnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi, (G) osoba, ktorá sa podieľala na príprave alebo realizácii investície pre žiadateľa, partnera alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky určené na prípravu alebo realizáciu investície, (H) osoba, ktorá je blízkou osobou podľa ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi alebo osobe uvedenej v písmenách b) až g), (I) iná osoba, objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon funkcií pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu“ (ustanovenie § 24 ods. 3 zákona o mechanizme).

„Ak sa zamestnanec národnej implementačnej a koordinačnej autority, zamestnanec vykonávateľa alebo zamestnanec sprostredkovateľa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne svojmu najbližšiemu nadriadenému. Ak sa iná osoba podieľajúca sa na vykonávaní mechanizmu dozvie o skutočnostiach predstavujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne vykonávateľovi, sprostredkovateľovi alebo národnej implementačnej a koordinačnej autorite“ (ustanovenie § 24 ods. 4 zákona o mechanizme).

„Na základe oznámenia podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona o mechanizme národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ písomne posúdi, či došlo alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Ak existenciu konfliktu záujmov nie je možné objektívne a preukázateľne vylúčiť, národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ overí, či dotknuté úlohy vykonané do času oznámenia neboli ovplyvnené konfliktom záujmov a zároveň zabezpečí opatrenia spočívajúce najmä vo vylúčení osoby, ktorá je v konflikte záujmov alebo u ktorej nie je konflikt záujmov vylúčený, z plnenia úloh pri vykonávaní plánu obnovy alebo v úprave jej práv, povinností a zodpovednosti tak, aby bol konflikt záujmov odstránený, v odstúpení od zmluvy podľa ustanovenia § 14 zákona o mechanizme alebo od zmluvy podľa ustanovenia § 19 zákona o mechanizme alebo vo vypovedaní príslušnej zmluvy“ (ustanovenie § 24 ods. 5 zákona o mechanizme).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť čiastočne (A) dňom vyhlásenia a čiastočne (B) dňa 01. augusta 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....