Iné

Novela leteckého zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2021

Legislatívnym zmenám sa na jeseň roku 2021 nevyhla ani problematika leteckého zákona. Novelizácia sa týka predovšetkým oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení.

Dňa 21. septembra 2021 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 354/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“).
Novela sa podľa dôvodovej správy snaží reagovať na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení. Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Dopravným úradom v súlade s leteckým zákonom. Dopravný úrad poveril právnické osoby v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 leteckého zákona dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou ako aj overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckému personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely. Doterajšia dlhoročná činnosť poverených právnických osôb vo vzťahu k lietajúcim športovým zariadeniam a členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení sa z pohľadu dosiahnutia a zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení osvedčila a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva. Novela oprávňuje Dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, okrem overovania odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a vydávania preukazov odbornej spôsobilosti členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, povoliť aj vykonávanie výcviku členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení.
Prvou zmenou, ktorú novela do leteckého zákona priniesla je zmena nadpisu ustanovenia § 21 leteckého zákona z pôvodného názvu „Letecká škola“ na nový názov „Výcvik leteckého personálu“.
Samotné ustanovenie § 21 leteckého zákona prešlo viacerými zmenami a doplneniami. Po novom teda pre oblasť výcviku leteckého personálu platí nasledovné.
„Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu okrem leteckého personálu podľa ustanovenia § 21 ods. 2 a 3 leteckého zákona, musí byť držiteľom osvedčenia vydaného Dopravným úradom, ak osobitný predpis neustanovuje inak“ (ustanovenie § 21 ods. 1 leteckého zákona).
„Letecký prevádzkovateľ môže pre vlastnú potrebu vykonávať výcvik leteckého personálu na základe povolenia Dopravného úradu. Fyzická osoba môže vykonávať výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia Dopravnému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom“ (ustanovenie § 21 ods. 2 leteckého zákona).
„Výcvik leteckého personálu lietajúcich športových zariadení vykonáva na základe povolenia Dopravného úradu osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa ustanovenia § 48 ods. 3 leteckého zákona a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa ustanovenia § 19 ods. 4 leteckého zákona. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania výcviku“ (ustanovenie § 21 ods. 3 leteckého zákona).
„Podrobnosti o vydaní osvedčenia podľa ustanovenia § 21 ods. 1 leteckého zákona, o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu podľa ustanovenia § 21 ods. 1 a 2 leteckého zákona a povoľovaní výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ (ustanovenie § 21 ods. 4 leteckého zákona).
Pre prehľadnosť a úplnosť si dovoľujeme pripomenúť aj ustanovenia § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 leteckého zákona o overovaní odbornej spôsobilosti leteckého personálu a vydávaní preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu.
„Overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu môže Dopravný úrad poveriť fyzickú osobu. Pre letecký personál lietajúcich športových zariadení môže vydávať preukazy odbornej spôsobilosti aj právnická osoba alebo fyzická osoba poverená Dopravným úradom. Dopravný úrad v poverení určí podmienky na vykonávanie tejto činnosti“ (ustanovenie § 19 ods. 4 leteckého zákona).
„Dopravný úrad môže poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk; v poverení určí rozsah a spôsob výkonu týchto činností (ustanovenie § 48 ods. 3 leteckého zákona).
Ďalšou zmenou, ktorú novela do leteckého zákona priniesla je úprava ustanovení, týkajúcich sa štátneho odborného dozoru.
„Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru zamestnanci ministerstva a Dopravného úradu (ďalej len „zamestnanci“) overujú a kontrolujú spôsobilosť civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, letísk, osobitných letísk a leteckých pozemných zariadení, leteckého prekážkového značenia, činnosť členov leteckého personálu, činnosť osôb vykonávajúcich výcvik leteckého personálu, činnosť prevádzkovateľov lietadiel, činnosť leteckých dopravcov, činnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na prevádzkovanie letísk, osobitných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb, činnosť právnických osôb poverených poskytovaním leteckej informačnej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených koordináciou pátrania a záchrany z hľadiska plnenia ich povinností súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky, ustanovených leteckým zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe alebo štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a z hľadiska plnenia požiadaviek a dodržiavania podmienok ustanovených rozhodnutiami vydanými správnym orgánom v civilnom letectve“ (ustanovenie § 49 ods. 2 leteckého zákona).
„Zamestnanci Dopravného úradu poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení vykonávať počas letu kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel alebo kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia lietajúcich športových zariadení evidovaných podľa ustanovenia §26 ods. 7 leteckého zákona, ako aj celkového zabezpečenia leteckej prevádzky. Ak existujú odôvodnené pochybnosti o bezpečnosti letu, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru môžu let zakázať“ (ustanovenie § 49 ods. 3 leteckého zákona).
„Prevádzkovatelia lietadiel, leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení, držitelia rozhodnutia podľa ustanovenia § 33 ods. 2 leteckého zákona, osoby poverené podľa ustanovenia § 19 ods. 4 leteckého zákona, osoby poverené podľa ustanovenia §48 ods. 3 leteckého zákona, držitelia osvedčenia podľa ustanovenia § 21 ods.1 leteckého zákona, držitelia povolenia na vykonávanie výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, držitelia povolenia na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, členovia leteckého personálu, ako aj ostatné osoby činné v civilnom letectve sú povinní poskytnúť zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru požadovanú dokumentáciu, podklady, informácie a vysvetlenia a umožniť im vstup na palubu lietadla a do priestorov súvisiacich s predmetom ich činnosti“ (ustanovenie § 49 ods. 4 leteckého zákona).
Zmeny, ktoré novela do citovaných ustanovení § 49 ods. 2, 3 a 4 leteckého zákona vložila sme pre prehľadnosť vyznačili na hrubo.
Novela nadobudne účinnosť dňa 01. novembra 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....