Podnikatelia

Novela Obchodného zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2014

Zmena Obchodného zákonníka prinesie najmä novú úpravu spoločností s ručením obmedzeným, ide najmä o zavedenie dvoch kategórií spoločností s ručením obmedzeným. Novela upraví aj právne vzťahy počas krízy obchodnej spoločnosti, vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu a zriadenie registra diskvalifikovaných osôb.

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) nadobudne účinnosť 1. januára 2015. Novela bola prijatá z dôvodu riešenia viacerých otázok týkajúcich sa najmä obchodných spoločností.

Minimálna výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným novela zníži zo súčasných 5.000 Eur na 1 Euro, súčasne sa tiež na 1 Euro zníži hodnota vkladu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. Predmetné zníženie bude upravené v ust. § 108 ods. 1 a § 109 ods. 1. Novela súčasne vložením nového odseku 2 v ust. § 3a zavedie dva druhy spoločností s ručením obmedzeným: (1) jedným druhom bude spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej hodnota základného imania nedosahuje výšku podľa ust. § 162 ods. 3, teda najmenej 25.000 Eur(2) druhým typom bude spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej hodnota základného imania dosahuje uvedenú výšku.

Prvý druh spoločnosti s ručením obmedzením bude mať špecifické povinnosti. Bude povinná na obchodných dokumentoch uvádzať výšku základného imania a rozsah jeho splatenia. Pri uvádzaní hodnoty základného bude stačiť použiť skratku „ZI“ a pri uvádzaní rozsahu splatenia skratku „SP“. Uvedené údaje bude musieť spoločnosť uvádzať aj v písomnom úradnom styku a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Uvedená spoločnosť bude môcť mať na rozdiel štandardnej spoločnosti najviac piatich spoločníkov. Podmienkou zápisu uvedenej spoločnosti do obchodného registra bude splatenie celého základného imania. Na účel vytvárania rezervného fondu bude sa podľa vloženého ods. 2 v ust. § 124 bude za výšku základného imania považovať 25.000 Eur. Účelom uvedenej fikcie je, aby sa vytváral rezervný fond, ako keby mala spoločnosť základné imanie vo výške 25.000 Eur, a tým sa dosiahla vyššia výška rezervného fondu.

Novým znením ust. § 128 ods. 2 budú ustanovené pravidlá pre povinnosti členov štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným zvolať valné zhromaždenie pri reálnej alebo predpokladanej strate spoločnosti. Konatelia budú povinní zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistia, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predložia valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. Ak ide o spoločnosť povinnú uvádzať základné imanie, konatelia budú povinní zvolať valné zhromaždenie, ak strata spoločnosti presiahla 2500 Eur alebo to možno predpokladať. O týchto skutočnostiach upovedomia bez odkladu dozornú radu, ak sa zriaďuje.

Spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých základné imanie je nižšie ako 5.000 Eur budú môcť vyplácať podiely na zisku len obmedzene. Podľa nového znenia ust. § 123 ods. 3 bude môcť uvedená spoločnosť za splnenia podmienok kapitálovej primeranosti podľa ust. § 179 ods. 3 vyplácať podiely na zisku najviac v rozsahu troch štvrtín čistého zisku. Rozdelenie iných vlastných zdrojov nebude prípustné.

Ďalšie obmedzenie sa dotkne všetkých spoločností s ručením obmedzeným. Podľa nového znenia ust. § 123 ods. 4 nebudú môcť spoločnosti s ručením obmedzeným vyplatiť podiely na zisku, ani prerozdeliť iné vlastné zdroje, ak by tým spôsobili svoj úpadok.

Zákaz vrátenia vkladov počas trvania spoločnosti s ručením obmedzením precizujú doplnené ust. § 123a a 123b. Podľa uvedených ustanovení sa za vrátenie vkladu nebudú považovať platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania alebo pri rozdelení iných vlastných zdrojov za splnenia podmienok podľa ust. § 179 ods. 3 a 4Vrátením vkladu bude po novom aj plnenie poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného medzi spoločnosťou a osobou podľa ust. § 67c ods. 2, týkajúceho sa majetku spoločnosti, ktorý je s prihliadnutím na všetky okolnosti vo vzťahu k spoločnosti dojednaný za menej výhodných podmienok ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá rozdielu oproti podmienkam ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku.

Zmena nastane aj pri transakciách s konfliktom záujmov. Ak obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) nadobudne majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, podľa súčasného znenia ust. § 59a ods. 1 musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom a uložená v zbierke listín, inak nenadobudne účinnosť. Novela doplnením ods. 7 do ust. § 59a uvedenú podmienku zmäkčí, a to pri spoločnostiach, ktorých základné imanie nedosahuje minimálne 5.000 Eur. Hodnota imania uvedených spoločností sa na účely aplikácie ust. § 59a ods. 1 bude považovať 5.000 Eur. Súčasne novela doplnením ods. 8 upraví, že plnenie poskytnuté podľa zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť, sa musí spoločnosti vrátiť. Za vrátenie plnenia budú ručiť spoločne a nerozdielne členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase jeho poskytnutia a v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo museli vedieť.

Novela zavedie do Obchodného zákonníka nový pojem kríza. Bude upravený ust. § 67a až 67i. Podľa ust. § 67a bude spoločnosť v kríze, ak bude v úpadku alebo jej bude hroziť úpadok. Spoločnosť bude v úpadku, ak bude pomer vlastného imania a záväzkov najmenej v určenej hodnote. Číselné určenie uvedeného pomeru sa bude postupne zvyšovať. V roku 2015 bude uvedený pomer 4 ku 100, v roku 2016 v hodnote 6 ku 100. Od roku 2017 bude pomer určený hodnotou 8 ku 100.

Osobitné povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti v kríze upraví ust. § 67b. Ak štatutárny orgán spoločnosti zistí alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí zistiť, že spoločnosť je v kríze, bude povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii vynaložila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení. Bude povinný najmä bez zbytočného odkladu zvolať najvyšší orgán spoločnosti, vypracovať návrh vhodných a primeraných opatrení na prekonanie krízy a predložiť ho na rokovanie tohto orgánu.

Ustanovenie § 67c upraví plnenie nahradzujúce vlastné zdroje. Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa bude považovať úver alebo obdobné plnenie. Ďalej uvedené ustanovenie upraví, kto bude môcť poskytnúť uvedené plnenie. Bude ho môcť poskytnúť napríklad osoba, ktorá má podiel predstavujúci aspoň 20% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti.

Podmienky, za ktorých sa plnenie bude považovať za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje upravia ust. § 67d a 67e. Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa bude môcť považovať plnenie, ak napríklad predmetná skutočnosť vyplynie z poslednej účtovnej závierky. Naopak za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa nebude považovať napríklad bezodplatné poskytnutie veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty spoločnosti, alebo plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy za účelom jej prekonania podľa reštrukturalizačného plánu osobou, ktorá nadobudla podiel na spoločnosti počas krízy.

Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou podľa ust. § 67f nebude možné vrátiť, ak bude spoločnosť v kríze, alebo ak by sa do krízy dostala v dôsledku vrátenia takéhoto plnenia.

Poskytnutie ručenia, zálohu alebo inej zábezpeky sa bude posudzovať rovnako ako poskytnutie priameho plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje. Preto sa veriteľ bude môcť podľa ust. § 67g z takejto zábezpeky uspokojiť bez toho, aby svoje právo musel najprv uplatňovať voči spoločnosti.

Ak bude mať veriteľ vedomosť o kríze spoločnosti, alebo z poslednej zverejnenej účtovnej závierky mohol vedieť bude podľa ust. § 67h môcť svoj nárok zabezpečený podľa ust. § 67g uspokojiť iba v rozsahu rozdielu medzi výškou pohľadávky a hodnotou zábezpeky.

Uvedené ustanovenia o kríze sa podľa ust. § 67i budú vzťahovať len na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nebude fyzická osoba. Na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov a centrálny depozitár cenných papierov sa ust. § 67a až 67i nebudú vzťahovať.

Doplnené ust. § 13a definuje rozhodnutie o vylúčení, ktorým bude rozhodnutie súdu, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia fyzická osoba nebude môcť vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. Rovnako to bude platiť pre pôsobenie ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista.

Ktoré rozhodnutie bude rozhodnutím o vylúčení upraví čl. II novely. Uvedený článok doplní zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, a to odsekom 10 v ust. § 61. Podľa uvedeného ustanovenia právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu bude na dobu uvedenú v rozhodnutí rozhodnutím o vylúčení podľa Obchodného zákonníka.

Údaje o osobách, ktorým bolo vydané rozhodnutie o vylúčení, budú registrované v registri diskvalifikácií. Register diskvalifikácií bude zavedený čl. VII novely, a to doplnením ust. § 82i až § 82k do zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch. Účelom registra diskvalifikácií bude vedenie informácií o osobách, ktorým bol rozhodnutím súdu uložený zákaz činnosti a nemôžu zastávať stanovené funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách. Register diskvalifikácií bude viesť Okresný súd Žilina. Pred zápisom do Obchodného registra bude registrový súd povinný preveriť osoby v registri diskvalifikácií. Osoby budú môcť byť zapísané do Obchodného registra len v prípade, ak nebudú evidované v registri diskvalifikácií. Z registra diskvalifikácií sa na základe žiadosti bude vydávať osvedčenie o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je. Vydanie osvedčenia bude spoplatnené podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov sumou vo výške 2,50 Eura.

Vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva bude po novom možné dvoma spôsobmi. Jedným zo spôsobov bude vzdanie sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu. Druhým spôsobom bude písomné vzdanie sa, ktoré musí byť opatrené úradne osvedčeným podpisom. Uvedená zmena bude zakotvená doplnením ust. § 66 ods. 2.

Prechodné ustanovenia bude upravovať ust. § 768m. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola založená pred 1. januárom 2015, ak návrh na zápis tejto spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do dňa 31. marca 2015, sa budú práva a povinnosti jej zakladateľov pri založení a vzniku spoločnosti spravovať predpismi účinnými do dňa 31. decembra 2014. Ustanovenie § 105 ods. 3 o najväčšom počte spoločníkov v spoločnosti povinnej uvádzať základné imanie sa nebude vzťahovať na spoločnosti založené pred dňom 1. január 2015, ak návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do dňa 31. marca 2015.

V súvislosti so zmenou Obchodného zákonníka boli novelizované aj ďalšie právne predpisy. Ide o zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....