Iné

Novela Občianskeho súdneho poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2008

Dňa 15. októbra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 384/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia Občianskeho súdneho poriadku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s obsahom tejto rozsiahlej novely Občianskeho súdneho poriadku radi oboznámime a nadviažeme tak na minuloročné októbrové vydanie bulletinu, v ktorom sme Vám prípravu tejto novely dali do pozornosti už v úvode legislatívneho procesu. V tejto súvislosti Vám odporúčame aj najnovšie špeciálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, obsahujúce výklad všetkých zmien zakotveným touto novelou Občianskeho súdneho poriadku.

Dňa 15. októbra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 384/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela OSP“ alebo len „novela“).

Príprave tejto novely sme sa podrobne venovali už v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Do zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Občiansky súdny poriadok“ alebo len „OSP“) novela prináša rozsiahle a súčasne významné zmeny nielen v mnohých inštitútoch, ale i v postupoch (napríklad zmeny v inštitúte doručovania, zrýchlenie dedičského konania, sprísnenie koncentrácie v niektorých konaniach, rozdielny postup v odvolacom i dovolacom konaní). Novela súčasne v Občianskom súdnom poriadku zavádza aj nové pravidlá a inštitúty (napríklad možnosť rozhodnúť novým typom rozsudku podľa § 153d OSP, nové typy rozhodnutí v skrátenom konaní, novú kategóriu tzv. drobných sporov).

Medzi mnohými nesporne dôležitými ustanoveniami tejto novely OSP je však potrebné zvýrazniť práve úpravu obsiahnutú v novom § 372p OSP pod názvom „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008“, ktorú vzhľadom na jej obsah možno označiť za jedno z najzávažnejších ustanovení OSP. Na základe tejto právnej úpravy totiž platí generálne pravidlo zakotvené v § 372p ods. 1 OSP, a to, že na konania začaté pred 15. októbrom 2008 sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej (teda v OSP) ustanovené inak. Jedinou výnimkou z tohto generálneho pravidla je prípad zakotvený v druhom odseku tohto ustanovenia OSP. Z ustanovenia § 372p ods. 2 OSP vyplýva, že touto výnimkou je návrh na začatie konania podľa § 35 ods. 1 písm. f) OSP, ktorý môže podať prokurátor, a to iba v právnych vzťahoch, ktoré vznikli po 14. októbri 2008. V ustanovení § 35 ods. 1 písm. f) OSP sa jedná o novelou OSP doplnený nový dôvod, na základe ktorého môže prokurátor podať návrh na začatie konania v prípade, ak ide o vyslovenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva a pri prevode alebo prechode vlastníctva boli porušené ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu.

Rámcovo možno zhrnúť, že novela prináša zmeny takmer vo všetkých častiach OSP, a to (1) v časti OSP nazvanej „Všeobecné ustanovenia“, v ktorej novela priniesla zmeny v ustanoveniach OSP týkajúcich sa právomoci súdov, vylúčenia sudcov, práva účastníka na konanie v jazyku, ktorému rozumie, novela sa týka aj úpravy konania v mene právnickej osoby a v mene štátu, ďalej úpravy inštitútu zástupcov účastníkov konajúcich na základe plnomocenstva a zástupcov účastníkov ustanovených na základe rozhodnutia súdu, účasti prokurátora v konaní, postavenia notára v dedičskom konaní, úkonov súdu ako aj úkonov účastníkov konania a inštitútu doručovania, (2) v časti „Činnosť súdu pred začatím konania“ sa novela týka ustanovení OSP upravujúcich inštitút predbežného opatrenia, pričom novela po novom upravuje lehoty pre nariadenie predbežného opatrenia, stav rozhodujúci pre nariadenie predbežného opatrenia, inštitút vykonateľnosti predbežného opatrenia, odosielanie rozhodnutí o predbežnom opatrení, rieši otázku neúspešného doručovania a prípady zániku predbežného opatrenia, (3) v časti „Konanie v prvom stupni“, v ktorej novela zasiahla do úpravy priebehu konania v prvom stupni v súvislosti s jeho začatím, určovaním miestnej príslušnosti (ustanovenia týkajúce sa miestnej príslušnosti danej na výber aj výlučnej miestnej príslušnosti), pri účastníkoch konania novela upravila ustanovenia OSP týkajúce sa vstupu ďalšieho účastníka do konania, ukončenia účasti účastníka v konaní, zakotvila, že vedľajším účastníkom môže byť v niektorých prípadoch aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, svojimi ustanoveniami novela zasiahla aj do úpravy prekážok postupu konania, inštitútu spojenia vecí, ale aj do etapy prípravy pojednávania a priebehu pojednávania, po novom upravuje aj štádium dokazovania, dotkla sa trov konania a zakotvila aj významné zmeny týkajúce sa rozhodnutí, a to v súvislosti s rozsudkom týkajúcim sa sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, zmenila ustanovenia OSP týkajúce sa nemožnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, výroku rozsudku o plnení v peniazoch či záväznosti výroku pre tretie osoby, novela sa dotkla aj ustanovení OSP týkajúcich sa odôvodnenia, vyhlasovania a doručovania rozsudku, novela v tejto časti OSP ďalej zakotvila nový typ rozsudku v prípade nutnosti odročiť pojednávanie a prináša aj úpravy týkajúce sa uznesenia a platobného rozkazu, zakotvuje nové typy rozhodnutí v skrátenom konaní, ktorými sú európsky platobný rozkaz a rozkaz na plnenie, pričom doterajšia úprava zmenkového (šekového) platobného rozkazu bola novelou doplnená a upravená, novela sa v tejto časti OSP týka aj konania o dedičstve, konania o osvojiteľnosti, konania o spôsobilosti na právne úkony, ďalej ustanovení OSP, ktoré súvisia so starostlivosťou súdu o maloletých, pričom novou kategóriou konaní sú konania s nízkou hodnotou sporu s novým názvom „drobné spory“, (4) v časti „Opravné prostriedky“ sa novela dotkla inštitútu odvolania, ale aj konania na odvolacom súde, ďalej obnovy konania, dovolania a taktiež mimoriadneho dovolania, (5) v časti „Správne súdnictvo“ priniesla novela zmeny v ustanoveniach OSP súvisiacich s rozhodovaním o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, z osobitných konaní upravených v tejto časti OSP sa novela dotkla konania o preskúmaní zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku a zakotvila aj nové osobitné konanie, a to konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, (6) v časti „Výkon rozhodnutia“, v ktorej sa novela dotkla ustanovení OSP týkajúcich sa úpravy predpokladov výkonu rozhodnutia, zrážok zo mzdy a prikázania pohľadávky a (7) v časti „Záverečné ustanovenia“ novela prináša už v predchádzajúcom texte spomínané prechodné ustanovenie obsiahnuté v § 372p OSP a ďalej novela prináša úpravu aj v rámci spoločných ustanovení obsiahnutých v OSP.

Vzhľadom na rozsiahlosť tejto novely a najmä s prihliadnutím na dôsledky, ktoré z nej vyplývajú, sme pre Vás pripravili mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál venované výhradne tejto právnej úprave. V predmetnom špeciálnom vydaní sú obsiahnuté všetky zmeny vyplývajúce z novely OSP aj s ich výkladom.

Článkami II až VII novely OSP boli s účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 vykonané sprievodné novelizácie viacerých právnych predpisov, a to novelizácia (1) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, (2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, (3) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, (4) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, (5) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a (6) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. S podrobnosťami týkajúcimi sa sprievodných noviel vyššie uvedených právnych predpisov vykonaných novelou Občianskeho súdneho poriadku Vás aktuálne oboznámi mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

V súvislosti s novelou OSP už vydalo Ministerstvo spravodlivosti SR aj všeobecne záväzný predpis, a to vyhlášku č. 389/2008 Z. z., ktorou bola vykonaná novelizácia Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, ktorá, obdobne ako novela OSP, nadobudla účinnosť odo dňa 15. októbra 2008. O tejto právnej úprave Vás osobitne informujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....