Iné

Novela občianskeho súdneho poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2013

V súčasnosti sledujeme proces rekodifikácie nielen občianskeho práva hmotného, ale aj civilného procesu. Napriek pripravovaným komplexným zmenám sú naďalej prijímané čiastkové, ktorých účelom je zabezpečiť dôslednú ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických i právnických osôb.

Posledná novela zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“)  má, ako vyplýva z dôvodovej správy, za úlohu zabezpečiť dôsledné plnenie úloh prokuratúry Slovenskej republiky pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v súlade s čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky. Týka sa to  vecí podľa ustanovenia § 35 ods. 2 OSP, ktorý taxatívne vymedzuje prípady, kedy je prokurátor oprávnený vstúpiť do začatého občianskeho súdneho konania. Navrhovaným opatrením by sa malo v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky prispieť k zvýšeniu efektívnosti činnosti prokuratúry v netrestnej oblasti a zabezpečeniu účinnejšej ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Novela OSP je realizovaná zákonom č. 64/2013 Z. z. (ďalej len „novela“). Účinnosť nadobudla dňa 1. mája 2013.

Právna úprava  OSP oprávňuje prokurátora podľa ust. § 35 ods. 2 OSP na vstup do začatého súdneho konania vo veciach (1) spôsobilosti na právne úkony, (2) vyhlásenia za mŕtveho, (3) zápisu do obchodného registra, (4) vo veciach výchovy maloletých, (5) opatrovníctva, (6) konkurzu a vyrovnania, (7) vo veciach určenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva, (8) preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora, (9) vo veciach, v ktorých ako jeden z účastníkov konania vystupuje štát, štátny podnik, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, obec alebo vyšší územný celok, (10) ochrany spotrebiteľa, (11) vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom a (12) vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí.

Podľa ust. § 35 ods. 4 OSP majú súdy notifikačnú povinnosť voči príslušnej okresnej prokuratúre. Nakoľko prax ukázala, že súdy nie sú pri plnení predmetnej povinnosti dôsledné a súčasne, že z oznámenia nie sú prokurátorom poskytované dostatočné informácie, udelila novela prokurátorovi právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy ako i právo na informácie zo súdnych registrov. Uvedené právo mu prináleží vo veciach, ktoré sú vymenované v ust. § 35 ods. 2 OSP.

Druhú oblasť, ktorej sa novela týka, predstavujú hromadné podania podľa nového ust. § 42a OSP.  Podľa neho pod hromadným podaním rozumieme také podania, ktoré tvorí najmenej 10 podaní doručených tomu istému súdu tým istým účastníkom v jeden deň. 

Súdu budú pri hromadných podaniach pridelené len tie, ktoré mu budú adresované. Ostatné podania súd odošle tomu súdu, ktorý účastník určil v podaní. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostanú zachované. Ak bude hromadné podanie urobené elektronickými prostriedkami, súd ho odošle ďalej elektronickými prostriedkami.

Tretiu časť novely tvoria zmeny ustanovení osobitného druhu konania, a to konania o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev. Do ustanovenia § 200 boli doplnené nové odseky 4 až 7. Podľa nich registrový súd preruší konanie o zrušení spoločnosti alebo družstva pred vydaním rozhodnutia z dôvodov, ak (1) prebieha v spoločnosti alebo družstve daňová kontrola, (2) prebieha voči spoločnosti alebo družstvu určenie dane podľa pomôcok, (3) prebieha voči spoločnosti alebo družstvu vyrubovacie konanie, (4) prebieha konanie podľa osobitného zákona, (5) prebieha konanie podľa piatej časti druhej hlavy OSP v súvislosti s rozhodnutiami a postupmi správnych orgánov v konaniach podľa písmena c), (6) prebieha konanie o nároku, alebo (7) ak to navrhne ten, kto osvedčí, že spoločnosť alebo družstvo má voči nemu záväzok.

Súd môže konanie z uvedených dôvodov okrem bodu (7) prerušiť, len pokiaľ taký postup navrhol orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v lehote do uplynutia ktorej nie je možné vydať rozhodnutie o zrušení spoločnosti alebo družstva. Príslušný orgán okrem návrhu musí súčasne osvedčiť, že nastal niektorý z dôvodov na prerušenie, pričom uplatňuje právo odporovať právnemu úkonu spoločnosti alebo družstva alebo sa domáha neplatnosti prevodu majetku spoločnosti alebo družstva alebo vyslovenia neplatnosti právneho úkonu, týkajúceho sa majetku, ktorý patrí alebo patril spoločnosti alebo družstvu.
Konanie je možné prerušiť na dobu maximálne dvoch rokov. Orgán oprávnený navrhnúť prerušenie konania môže pred uplynutím doby, na ktorú je konanie prerušené navrhnúť, aby súd rozhodol o prerušení konania opätovne najviac o jeden rok, a to aj opakovane, ak osvedčí, že naďalej trvajú dôvody pre ktoré bolo konanie prerušené.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....