Iné

Novela občianskeho súdneho poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2007

Ako zákon č. 273/2007 Z. z. je odo dňa 1. júla 2007 účinná novela zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku. Novela prináša niekoľko závažných zmien hneď v niekoľkých oblastiach, na druhej strane v legislatívnom procese skončilo neúspešne hneď niekoľko zamýšľaných zmien, medzi nimi aj zámer zrušiť platenie súdnych poplatkov za podávanie odporov proti platobným rozkazom.Ako zákon č. 273/2007 Z. z. je odo dňa 1. júla 2007 účinná novela zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku. Novela prináša niekoľko závažných zmien hneď v niekoľkých oblastiach, na druhej strane v legislatívnom procese skončilo neúspešne hneď niekoľko zamýšľaných zmien, medzi nimi aj zámer zrušiť platenie súdnych poplatkov za podávanie odporov proti platobným rozkazom. V oblasti námietok zaujatosti sa upresňujú doterajšie ustanovenia zákona. Súdu sa ustanovuje nová zákonná 15 dňová lehota (podľa predchádzajúcej úpravy šlo o lehotu 10 dní) na predloženie veci na rozhodnutie o námietke zaujatosti nadriadenému súdu. Veľmi podstatné spresnenia obsahuje novela v oblasti procesného zastúpenia štátu a procesného zastúpenia advokátom. V zmysle novely bude platiť, že za právnickú osobu koná štatutárny orgán alebo zamestnanec (člen), ktorý preukáže, že je oprávnený za ňu konať a za štátny orgán potom koná zamestnanec toho štátneho orgánu, ktorého sa vec týka alebo poverený zamestnanec iného štátneho orgánu. Za štát má však oprávnenie konať zo zákona buď štátny orgán v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi alebo právnická osoba, ktorá je na to oprávnená podľa osobitného predpisu. Čo sa týka zastúpenia účastníka konania advokátom, novela umožňuje zastupovať účastníka aj právnickou osobou, a to v prípade, ak bola táto založená na účel výkonu advokácie. Novela zasiahla aj do právnej úpravy doručovania. Zmenená právna úprava explicitne zakotvuje, že až do času, kým nebude dokázaný opak, budú sa údaje uvedené na doručenke považovať za pravdivé. Novela mení aj ustanovenia týkajúce sa trov konania. Ako v predchádzajúcej úprave, aj v zmysle tejto novely platí, že o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia. Ak by však účastník v tejto lehote trovy nevyčíslil, po novom mu súd prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia. Ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nebude viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Trovy konania určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradu mzdy a hotových výdavkov. Platiť bude tiež, že o trovách štátu súd rozhodne aj bez návrhu. Novela ďalej rozširuje okruh vecí, v prípade ktorých súd nemusí nariaďovať pojednávanie (tzv. neverejné veci) a zasahuje do ďalších procesných ustanovení zákona týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov a odvolacieho konania.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....