Iné

Novela Občianskeho zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2010

Dňa 2. decembra 2009 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým boli novelizované ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv, novelizovaný Občiansky súdny poriadok a rozšírené kompetencie Komisie na posudzovanie neprijateľných podmienok v zmluvách. Táto novela reaguje na už v poradí druhé formálne oznámenie Európskej komisie o transpozičnom deficite slovenskej legislatívy. O príprave tejto novely Vás v predstihu informovalo minuloročné júlové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. marca 2010 nadobudne účinnosť zákon č. 575/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela je reakciou na upozornenia zo strany Európskej komisie pre členské štáty na povinnosť zabezpečiť, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva neboli záväzné pre spotrebiteľa, a aby zmluva bola podľa týchto podmienok naďalej záväzná pre účastníkov zmluvy, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalých podmienok. O príprave tejto novely Vás v predstihu informovalo minuloročné júlové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V zmysle smernice č. 93/13/EHS zo dňa 5. apríla 1993 sa týmto zákonom posilňuje právna pozícia spotrebiteľa pri spotrebiteľských zmluvách.

Zákon novelizoval ustanovenie § 53 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, ktorá určuje, že ustanovenia prvej vety o neprípustnosti takých ustanovení v spotrebiteľských zmluvách, ktoré majú za následok značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (neprijateľná podmienka), sa nepoužijú, ak ide o predmet plnenia, cenu plnenia alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

Ustanovenie § 53 bolo doplnené o nový odsek 9, určujúci kritéria pre hodnotenie neprijateľnosti zmluvných podmienok. Neprijateľnosť zmluvných podmienok sa má hodnotiť so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy, v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.

Nepochybne najdôležitejšiu zmenu pre prax zavádza nové ustanovenie § 53a Občianskeho zákonníka. Podľa ods. 1 tohto ustanovenia, ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy nemá možnosť podstatným spôsobom ovplyvniť, za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, alebo nepriznal plnenie pre dodávateľa z dôvodu takejto podmienky, dodávateľ je povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi. Dodávateľ má rovnakú povinnosť aj vtedy, ak mu na základe takejto podmienky súd uložil vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie. Takáto povinnosť, týkajúca sa okrem spotrebiteľskej zmluvy aj všeobecných obchodných podmienok, zaväzuje aj prípadného právneho nástupcu dodávateľa.

Ustanovenie § 53 ods. 2 zákona určuje, že pokiaľ sa rozhodnutie súdu podľa ods. 1 týka len časti zmluvnej podmienky, dodávateľ je povinný splniť povinnosť uvedenú v ods. 1 v rozsahu tejto časti.

Ustanovenie § 54 bolo doplnené o ods. 3, podľa ktorého sa v prípade pochybností o význame zmluvnej podmienky výklad priaznivejší pre spotrebiteľa neuplatní, ak právo na príslušnom orgáne uplatňuje právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa.

Dôležitými pre aplikačnú prax sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa 1. marca 2010. Ustanoveniami zákona č. 575/2009 Z. z. sa spravujú právne vzťahy vzniknuté do dňa 28. februára 2010. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich uplatnené pred 1. marcom 2010, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.


NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU

Na novelizáciu hmotnoprávnych predpisov nadväzuje aj novela Občianskeho súdneho poriadku. Dôvodom pre zmeny Občianskeho súdneho poriadku bola podľa dôvodovej správy k zákonu aj judikatúra Európskeho súdneho dvora, ktorá sa vo zvýšenej miere venuje ochrane spotrebiteľa. Európsky súdny dvor vo svojich rozhodnutiach zaujal názor, že spotrebiteľ nemá prostriedky na právne zastúpenie, preto má úlohu právneho zástupcu suplovať sám súd. Dôležitým pre rozhodovaciu prax slovenských súdov je aj konštatovanie, že účinnú ochranu spotrebiteľa možno dosiahnuť len vtedy, ak národný súd prehlási, že má právomoc zhodnotiť neprimerané podmienky z úradnej povinnosti. Takáto právomoc súdu vytvorí vhodné prostriedky na ochranu spotrebiteľa voči neprijateľným zmluvným podmienkam.

Do ustanovenia § 153 Občianskeho súdneho poriadku bol zaradený ods. 4, umožňujúci súdu aj bez návrhu uviesť vo výroku rozhodnutia neplatnosť niektorej zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve (§ 53a Občianskeho zákonníka) alebo vo všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ ju pri svojom rozhodovaní určil za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky alebo mu na základe takejto podmienky súd uložil povinnosť vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie.

Závažnosť problematiky ochrany práv spotrebiteľa sa odráža aj v doplnení ustanovenia § 238 ods. 3 poslednej vety, keď zákon pripúšťa dovolanie, ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorý vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa ustanovení § 153 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Nepochybne zaujímavé pre prax budú nové ustanovenia § 243d ods. 3 a § 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku umožňujúce označovanie právoplatných rozhodnutí dovolacieho súdu, resp. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, okrem číselného označenia právnej veci, priezviskom účastníka, ktorý je fyzickou osobou, názvom alebo obchodným menom účastníka, ktorý je právnickou osobou.

V zmysle prechodných ustanovení sa na konania začaté do dňa 28. februára 2010 použijú predpisy účinné odo dňa 1. marca 2010.


ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA

Novelou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa došlo k posilneniu postavenia Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v zmysle snahy zákonodarcu napĺňať Smernicu 93/13/EHS.

Ustanovenie § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa bolo doplnené o nový ods. 10, podľa ktorého v prípade, že predávajúci bude porušovať svoje povinnosti uložené súdom alebo osobitným predpisom (§ 53 a 53a Občianskeho zákonníka) zdržať sa používania neprijateľnej podmienky aj napriek upozorneniu združenia, bude takéto jeho konanie považované za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.

Zmena § 26 ods. 2 umožňuje Komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách priamo podávať podnety na príslušné orgány ohľadne nekalých obchodných praktík.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....