Iné

Novela Občianskeho zákonníka

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2014

Ako reakcia na problematickú aplikačnú prax pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľom spájanou najmä s činnosťou tzv. nebankových subjektov, došlo k novelizovaniu Občianskeho zákonníka v zmysle zavedenia nového dôvodu neplatnosti právneho úkonu – úžery. O uvedenej zmene, a ďalších vybraných, sa dozviete viac v našom článku.

Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 1. apríla 2014 novelu zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Ako uvádzajú navrhovatelia novely OZ, na finančnom trhu sa vyskytujú spoločnosti, ktoré využívajú nedostatky právnej úpravy a spotrebiteľom finančné prostriedky poskytujú pri celkových nákladoch dosahujúcich niekedy neprimerané percentuálne navýšenie oproti požičanej sume spolu s početnými poplatkami zvyšujúcimi celkové náklady na pôžičku alebo úver. Ide často o aplikáciu neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík. Tieto právne úkony sa prostredníctvom doplnenia ust. § 39a stanú neplatnými, vzhľadom na rozšírenie dôvodu neplatnosti právnych úkonov.

Zo znenia predmetného ustanovenia vyslovene vyplýva, že právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije (1) tieseň, (2) neskúsenosť, (3) rozumovú vyspelosť, (4) rozrušenie, (5) dôverčivosť, (6) ľahkomyseľnosť, (7) finančnú závislosť alebo (8) neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere, bude neplatný.

Zakotvením definície úžery sa rozširujú dôvody neplatnosti právnych úkonov. Je potrebné tiež dodať, že nedávno rekodifikovaný Občiansky zákonník v Českej republike tento inštitút po novom pozná tiež pod názvom „lichva“. Okrem uvedeného možno ďalšie motívy zavedenia úžery nájsť v dôvodovej správe, ktoré sú prezentované krátkym demonštratívnym výpočtom súdnych rozhodnutí, v ktorých Krajské súdy judikovali zneužitie dôvery spotrebiteľov vo väzbe na neprimerané protiplnenia nebankovým spoločnostiam.

V tomto smere je vhodné spomenúť napríklad rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. septembra 2013, č. k. 3Co 151/2013, podľa ktorého, hoci slovenská právna úprava civilnoprávnu úžeru explicitne neupravuje, odporuje dobrým mravom a ust. § 39 OZ. Absolútne neplatným právnym úkonom je podľa Krajského súdu aj úver poskytnutý pri zneužití tiesne alebo aj ľahkovážnosti za neprimerané protiplnenie (úroky, poplatky).

Problematika spotrebiteľských zmlúv sa v ust. § 53 odsek 6 mení v tom zmysle a nanovo koncipuje tak, že ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis. Podľa pôvodného znenia platilo, že odplata nesmie prevyšovať odplatu obvykle požadovanú, po nadobudnutí účinnosti novely to bude odplata najvyššie prípustná podľa vykonávacieho predpisu. Ide o tzv. všeobecnú klauzulu alebo generálne pravidlo o neprípustnosti vyššej odplaty.

Podľa dôvodovej správy ide o zachovanie filozofie, že stanovenie maximálnej odplaty v Občianskom zákonníku bude dopadať na všetky druhy a typy úverov a pôžičiek, na akúkoľvek formu požičiavania peňazí spotrebiteľom (bez ohľadu na to, či pôjde o úver, pôžičku, odloženú platbu, leasing, povolené prečerpanie a podobne). Uvedená koncepčná zmena sa zavádza z dôvodu, že v praxi je potrebné reagovať na ekonomickú, sociálnu a celkovú spoločenskú zmenu pomerov v súvislosti s požičiavaním peňazí spotrebiteľom. Aby bolo možné flexibilne zohľadniť potrebu zmien pri odplate a stanovení jej najvyššej prípustnej výšky, ponecháva sa toto stanovenie Vláde SR, ktorá odplatu a jej najvyššiu prípustnú výšku ustanoví vládnym nariadením a bude podľa dôvodovej správy takto aj niesť politickú zodpovednosť za nastavené podmienky.

Pojem odplata nie je definovaný v súčasnom znení OZ, túto skutočnosť nezmenila ani táto novela. Tento pojem je však výkladovo obsiahnutý v dôvodovej správe k návrhu novely OZ. Pod odplatu je možné podriadiť akékoľvek náklady spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov spotrebiteľom. Odplata tak bude zahŕňať jednak úrok, jednak poplatky za poskytnutie úveru, pravidelné poplatky, ktoré bude sprevádzať trvanie úverového vzťahu, ale aj všetky náklady spojené s obligatórnym poistením úveru, a podobne. Najvyššia prípustná výška odplaty bude stanovená tradične v závislosti od rozhodujúcej referenčnej sadzby bankových úverov a pôžičiek, pričom tak ako uvádza ustálená judikatúra slovenských súdov, bude sa určenie najvyššej prípustnej výšky odplaty odvíjať od násobku priemeru úrokových sadzieb, za ktoré banky poskytujú domácnostiam úvery.

Pre spotrebiteľov sa aj z hľadiska posilnenia ich práv precizuje ust. § 53c upravujúce formálnu stránku ustanovení spotrebiteľských zmlúv. Súčasné znenie uvádza, že predmet zmluvy a cena nesmú byť uvedené menším písmom, než iná časť zmluvy. Po novom sa však výslovne určuje, že ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis Vlády SR.

Predmetné posilnenie pôvodného znenia uvedeného ustanovenia je podľa dôvodovej správy možno ponímať ako reakciu na zneužívajúcu prax dodávateľov, ktorí napriek tomu, že používanie drobného písma je nekalou obchodnou praktikou, toto naďalej a sústavne aplikujú. Pod hrozbou neplatnosti zmluvy ako celku bude potrebné zakotviť presnú úpravu štýlu a veľkosti písma, ktorú bude musieť dodávateľ v zmluvách, ale aj vo všetkých so zmluvou súvisiacich dokumentoch používať. Navrhuje sa právna úprava štýlu písma „Times New Roman“ s veľkosťou písma bodu 12, ktorá bude výslovne upravená v spomínanom vládnom vykonávacom predpise k OZ.

Po novom v zmysle doplneného ust. § 53d bude môcť súd určiť, že spotrebiteľská zmluva, ktorej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery a obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku, bude neplatná. Pôjde o neplatnosť absolútnu, pričom zavedenie tohto ďalšieho dôvodu absolútnej neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy má oporu aj v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev C-453/10 v spore Jana Pereničová a Vladislav Perenič proti SOS financ spol. s r. o. týkajúcom sa zmluvy o spotrebiteľskom úvere, konkrétne uvedenia nesprávnej ročnej percentuálnej miery nákladov.

Vo väzbe na uvedenú možnosť súdu sa novelizuje a dopĺňa aj ust. § 153 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Súd môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom, je neprijateľná; v takom prípade súd uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky ako bolo dojednané v spotrebiteľskej zmluve.

Po novom, ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky alebo mu na základe takejto podmienky súd uložil povinnosť vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie, súd aj bez návrhu výslovne uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky ako bolo dojednané v spotrebiteľskej zmluve.

Novelizovaná podoba Občianskeho zákonníka v zmysle uvedených zmien nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2014. Zavádza sa prechodné ustanovenie, ktoré na princípe tzv. nepravej retroaktivity upravuje vzťah novej právnej úpravy a skoršej právnej úpravy, a to tak, že novelizovanými ustanoveniami sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 1. júna 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....