Verejná správa

Novela školského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 04/2023

Nedostatok miest v materských školách je v posledných rokoch jedným z najvýraznejších problémov, s ktorým sa rodičia detí v predškolskom veku na Slovensku stretávajú. Boj s uvedeným problémom by mala podľa predkladateľov priniesť práve novela školského zákona.

Dňa 09. mája 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou sa okrem školského zákona mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a (B) zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“). 

  • Cieľ novely

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy snaha kompenzovať rodičom resp. zákonným zástupcom detí vo veku od 3 do 5 rokov náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia detí do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov. Novela má motivovať štát k budovaniu siete materských škôl, podporovať rodinu a pozitívne vplývať na výzvy spojené s demografickým vývojom na Slovensku.

Podľa prognostických údajov mal nárast počtu detí v materských školách trvať do roku 2022, keď bude počet detí v materských školách kulminovať na 175 tisíc, následne do roku 2025 by tento počet mal klesať, a to približne na 168 tisíc detí. Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej materskej školy má byť podľa novely realizovaná vo forme rodičovského príspevku. Nárok na jeho priznanie vznikne zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý však bude musieť preukázať, že sa neúspešne pokúšal umiestniť dieťa do verejnej materskej školy. Nárok na kompenzáciu nákladov je časovo obmedzený a zanikne po uplynutí toho školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do materskej školy. Uvedené časové obmedzenie má slúžiť na to, aby motivovalo zákonných zástupcov aktívne vyhľadávať pre dieťa miesto v materskej škole. Nárok taktiež zanikne aj v prípade, že sa podarí dieťa do materskej školy umiestniť priebežne, počas školského roka. Zákonným zástupcom tak bude rodičovský príspevok vyplácaný po dobu najviac desať mesiacov po neúspešnom pokuse umiestnenia dieťaťa do verejnej materskej školy.

Vyplatenie kompenzácie sa vyslovene viaže na neúspešný pokus o umiestnenie dieťaťa do verejnej materskej školy. Novela stojí na premise, podľa ktorej je zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole garantované štátom. V prípade, že bude zákonný zástupca neúspešný pri umiestnení dieťaťa do verejnej materskej školy nárok mu nezanikne ak sa mu podarí dieťa úspešne umiestniť do súkromnej materskej školy. Pri súčasnom nastavení cien školného za súkromné materské školy bude priznaný rodičovský príspevok vo väčšine prípadov predstavovať iba čiastočnú kompenzáciu, uvedené opatrenie však môže stimulovať trh ku vzniku nových súkromných materských škôl, ktoré môžu napomôcť k čiastočnému pokrytiu nedostatočných kapacít v segmente. Verejnou materskou školou sa rozumie materská škola zriadená orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy.

Oprávnený zákonný zástupca si bude môcť svoj nárok uplatniť najneskôr do 31. júla roka, v ktorom podávala žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podľa novely podáva v čase od 1. mája do 31. mája. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. Novela tak ponecháva zákonnému zástupcovi dostatočný čas na preukázanie nároku. Štátu zase necháva dostatočný čas na spracovanie žiadostí tak, aby mohol začať od septembra (času, kedy malo dieťa nastúpiť na predprimárne vzdelávanie) vyplácať príspevok.

Novela pri určovaní nároku na príspevok počíta aj s posudzovaním dostupnosti materskej školy, keď v súvislosti s dostupnosťou materskej školy ustanovuje: v dostupnej vzdialenosti od miesta trvalého bydliska dieťaťa. Úmyslom predkladateľa je ponechať posúdenie nároku na správnej úvahe. V praxi totiž môžu nastať situácie, že materská škola nebude priamo v mieste trvalého bydliska dieťaťa, no bude dostupná napr. prostredníctvom školského autobusu. V takom prípade bude o dostupnosti rozhodovať úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o rodičovskom príspevku.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do školského zákona priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Jedinou legislatívnou zmenou, ktorú novela priniesla priamo do školského zákona, je doplnenie nového ustanovenia § 28c školského zákona.

„Ak dieťa, na základe žiadosti, spĺňajúcej podmienky podľa ustanovenia § 59 ods. 3 až 6 školského zákona, nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorá je štátnou školou, podľa trvalého pobytu dieťaťa, vzniká oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 28c školského zákona).

  • Zákon o štátnej správe v školstve

V rámci zákona o štátnej správe v školstve došlo novelou k doplneniu ustanovenia § 8a zákona o štátnej správe v školstve, upravujúceho spádovú materskú školu. Novelou sa do predmetného ustanovenia doplnila posledná, zvýraznená, veta.

„Obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole. Určenie spádovej materskej školy podľa prvej vety až tretej vety sa použije aj na účel určenia miestnej príslušnosti materskej školy podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8a zákona o štátnej správe v školstve).

  • Zákon o rodičovskom príspevku

zákone o rodičovskom príspevku dochádza novelou napríklad k doplneniu ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku.

„Dieťaťom podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona o rodičovskom príspevku je dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie“ (ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku).

Novinkou je tiež doplnenie nového ustanovenia § 3 ods. 9 zákona o rodičovskom príspevku.

„Nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe starajúcej sa o dieťa podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku vzniká, ak sa preukáže rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku do štátnej materskej školy podľa osobitného predpisu podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov; podmienka neprijatia dieťaťa podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku“ (ustanovenie § 3 ods. 9 zákona o rodičovskom príspevku).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Publikované dňa 06.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....