Iné

Novela školského zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2013

Novela upravila maximálny počet žiakov v triedach, hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím alebo zrušila jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Uvedené zmeny, spolu s ďalšími zmenami ohľadom vzdelávania, Vám predstavíme v našom článku.

Dňa 4. decembra 2013 schválili poslanci Národnej rady SR vládny návrh zákona č. 464/2013 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým došlo k novelizácii zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“), ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2014. Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť neskôr, na ne Vás upozorníme v pokračujúcom texte.

Novela zvýšila hranicu maximálneho počtu žiakov v triedach základných škôl. V triedach 5. až 9. ročníka základnej školy môže byť po novom najviac 29 žiakov. Po novom sa môžu do jednej triedy spájať len žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy. Podľa už neúčinnej právnej úpravy bolo možné, aby sa v jednej triede vzdelávali žiaci viacerých ročníkov bez obmedzenia počtu ročníkov. Novela tiež zaviedla možnosť navýšiť počet žiakov v triede nad maximálnu hranicu, ak niektorí žiaci plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí, a z tohto dôvodu je skutočný počet žiakov navštevujúcich triedu na území Slovenskej republiky nižší ako hranica maximálneho počtu žiakov. Žiaci, ktorým riaditeľ základnej školy povolil plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, sa totiž tiež započítavajú do počtu žiakov, pričom v skutočnosti triedu nenavštevujú. Riaditeľ základnej školy môže v takom prípade navýšiť maximálny počet žiakov v triede o počet žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

Okrem maximálneho počtu žiakov novela doplňuje aj najnižší počet žiakov tried základnej školy. Súčasná právna úprava ustanovuje najnižší počet žiakov len v triede nultého ročníka, a to 8 žiakov a v neplnoorganizovanej základnej škole 6 žiakov. S účinnosťou odo dňa 1. septembra 2015 bude najnižší počet žiakov základnej školy (1) 8 žiakov v triede nultého ročníka, (2) 6 žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej základnej škole, (3) 12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov 1. stupňa základnej školy, (4) 11 žiakov v triede 1. ročníka, (5) 13 žiakov v triede 2. až 4. ročníka a (6) 15 žiakov v triede 5. až 9. ročníka.

V osobitných prípadoch bude môcť zriaďovateľ základnej školy určiť aj nižší, ako je uvedený počet žiakov v triede. Pôjde o prípady (1) zníženej dostupnosti žiakov do školy, teda ak je dĺžka dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6 kilometrov, (2) vzdelávania žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, (3) vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy viac ako 80 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo (4) prípady hodné osobitného zreteľa, napríklad klimatické podmienky v zimnom období, žiaci bývajú na lazoch a podobne.

Nová právna úprava tiež s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2015 umožní znížiť počet žiakov o dvoch, ak bude na území obce zriadená základná škola s vyučovacím a výchovným jazykom slovenským a súčasne jazykom národnostnej menšiny, alebo ak bude na území obce zriadená základná škola s vyučovacím a výchovným jazykom slovenským a súčasne základná škola s vyučovacím a výchovným jazykom národnostnej menšiny s jedným zriaďovateľom.

V stredných školách sa novelou zvýšil maximálny počet žiakov na 31 žiakov. Obdobne ako pri základných školách, pribudla možnosť navýšiť počet žiakov v triede o počet študujúcich v zahraničí. Triedu strednej školy je možné po novom deliť podľa charakteru vzdelávacieho programu na skupiny. V stredných odborných školách je možné zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej 8 žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru. Spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov je možné zriadiť aj v konzervatóriách.

Doplnená bola tiež úprava najnižšieho počtu žiakov strednej školy, a to 17 žiakov v triede strednej školy dennej formy štúdia a 8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia. Zriaďovateľ strednej odbornej školy bude môcť, podobne ako pri základných školách, určiť v osobitnom prípade aj nižší počet žiakov v triede, než je zákonom určený minimálny počet žiakov. V dennej forme štúdia bude môcť určiť minimálny počet 13 žiakov a v externej forme štúdia 5 žiakov. Za osobitný prípad sa bude považovať situácia, ak bude študijný odbor alebo učebný odbor strednej odbornej školy zaradený do zoznamu odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a nebude možné zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov. Zmeny týkajúce sa minimálneho počtu žiakov v triede strednej odbornej školy budú účinné odo dňa 1. septembra 2015.

Novela s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2015 určuje najnižší počet žiakov v triede odborného učilišťa a praktickej školy. V triede odborného učilišťa a triede praktickej školy v súčasnej dobe nie je určený minimálny počet žiakov, po novom bude najnižší počet 4 žiaci.

Celkové vzdelanie žiakov s mentálnym postihnutím sa s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2015 nebude hodnotiť stupňami, ale slovami prospel alebo neprospel spolu so slovným opisom dosiahnutých vedomostí a zručností. Nebude sa to však vzťahovať na žiakov stredných odborných učilíšť, ktorí sa budú naďalej hodnotiť súčasným spôsobom.

Po novom bude vzdelávanie žiakov umiestnených v zdravotníckych zariadeniach s trvalo nízkym alebo kolísajúcim počtom žiakov môcť zabezpečovať aj pedagóg inej špeciálnej školy.

Súčasná právna úprava umožňuje nahradiť maturitnú skúšku z cudzieho jazyka predložením jazykového certifikátu minimálne na úrovni B1/B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Ako uvádza dôvodová správa k novele školského zákona, uznávanie jazykových certifikátov ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka znižuje počty žiakov vykonávajúcich v aktuálnom školskom roku maturitnú skúšku a nie je tak možné objektívne porovnať výsledky žiakov v rámci populačného ročníka, čo sa následne odráža v irelevantných štatistických ukazovateľoch. Novelou sa s účinnosťou odo dňa 1. marca 2014 uvedená možnosť ruší. Uznať jazykový certifikát ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bude možné len pri žiadostiach o uznanie podaných do 28. februára 2014, pričom certifikát sa bude môcť uznať najneskôr v školskom roku 2014/2015.

Z dôvodu zníženia administratívnej zaťaženosti škôl a školských zariadení sa s účinnosťou odo dňa 1. marca 2014 redukuje pedagogická dokumentácia. Vypúšťa sa napríklad vedenie učebných plánov, učebných osnov, vzdelávacích štandardov, katalógového listu dieťaťa, osobných spisov žiaka, plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, plánov práce školy alebo školského zariadenia. Naopak, pribudla povinnosť viesť tlačivo, tzv. denník evidencie odborného výcviku, ktoré slúži pre potreby evidencie žiakov odborného výcviku.

Čiastočnú úhradu stravného školskej jedálne, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka, novela upravila na sumu neprevyšujúcu 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Predchádzajúca právna úprava sumu hornej hranice príspevku neupravovala.

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2014/2015 najneskôr do 31. januára 2014.

Novela okrem školského zákona mení a dopĺňa aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

Podľa nového znenia zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ školy schvaľuje nielen počty prijímaných žiakov, ale aj počet tried. Novela spresnila úlohu okresného úradu v sídle kraja pri zabezpečovaní celoslovenských kôl súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení. Novelou bolo tiež explicitne upravené, že Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) riadi okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a okresné, krajské, celoštátne a medzinárodné kolá predmetových olympiád žiakov škôl. Zoznam uvedených súťaží a olympiád na nasledujúci školský rok je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom sídle najneskôr do 31. augusta. Novela tiež upravila, že ministerstvo môže udeliť žiakovi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom a ďalšími nákladmi súvisiacimi s jeho ocenením, pričom ministerstvo zároveň určí výšku nákladov.

Novela zakotvila povinnosť riaditeľa základnej školy s materskou školou určiť zástupcu riaditeľa pre materskú školu. Netýka sa to základnej školy s materskou školou, v ktorej sa predprimárne vzdelávanie uskutočňuje v jednej triede. Dôvodom zavedenia uvedenej povinnosti je skutočnosť, že v prípade základnej školy s materskou školou ide o zlúčenie dvoch samostatných druhov škôl, a preto je potrebné, aby materskú školu riadil ustanovený zástupca riaditeľa.

Novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení boli dotácie poskytované ministerstvom rozšírené o ocenenie výhercov súťaží, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo, okrem súťaží pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení. Ministerstvo je po novom tiež povinné každoročne zverejňovať na svojom webovom sídle metodiku prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, verejných materských škôl a verejných školských zariadení.

Novelizáciou zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa posunulo vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým samosprávny kraj určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku z 30. septembra na 31. októbra.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....