Verejná správa

Novela stavebného zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2014

Hlavnou zmenou, ktorú novela stavebného zákona prináša je doplnenie právnej úpravy súvisiacej s informačnými, reklamnými a propagačnými zariadeniami, teda reklamnými stavbami, čím sa zároveň zavádza uvedený pojem do stavebného zákona. O podrobnostiach a ďalších súvisiacich zmenách sa viac dozviete v našom článku.

Dňa 23. septembra 2014 došlo v Národnej rade SR k schváleniu novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“). Podľa dôvodovej správy je cieľom novely zákona reakcia na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou. Novelizovaný stavebný zákon nadobudne účinnosť dňa 2. januára 2015.

Ako ďalej z dôvodovej správy vyplýva, malo by dôjsť k eliminácii nejednotných postupov a nekonania stavebných úradov, nemožnosti odstránenia reklamných objektov ako čiernych stavieb, obštrukcii pri výkone práv ako vlastníkov pozemkov, na ktorých tieto stavby stoja v rámci jednotlivých konaní, a tiež k zlepšeniu podnikateľského prostredia pre podnikateľov postupujúcich v súlade so zákonom.

Novelizovaná podoba stavebného zákona sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zrušuje sa možnosť dodatočného povolenia stavby.

Podľa ust. § 39a ods. 1 stavebného zákona sa rozhodnutím o umiestnení stavby určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. Na reklamné stavby sa tak ako doteraz, predmetné rozhodnutie nebude vyžadovať, v zmysle zmeny ods. 3 písm. e) totiž došlo v predmetnom ustanovení k legislatívno-technickej úprave na spomínané reklamné stavby.

Vzhľadom k zavedeniu definície reklamnej stavby došlo k prečísleniu ust. § 43, ktorého súčasnú podobu novela označila ako odsek 1 a doplnila ho odsekmi 2 a 3 definujúcimi reklamné stavby.

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely stavebného zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na (1) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², (2) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² a (3) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m².

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy, umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu, pričom tento údaj musí byť jednoznačne uvedený v projektovej dokumentácii k reklamnej stavbe, ktorá sa predkladá stavebnému úradu.

Ako uvádza dôvodová správa, táto nová definícia upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré boli len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napríklad o betónový kváder, panel a podobne, položený na zemi na upravenom alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného zákona.

Podľa najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa bude rozlišovať aj správne konanie v troch úrovniach, teda (1) ohlásenie, (2) stavebné povolenie alebo (3) stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.

Podľa ust. § 55 ods. 2 sa na niektoré stavby nevyžaduje povolenie, postačuje iba ich ohlásenie. Podľa doplneného písm. h) bude pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² postačovať ich ohlásenie stavebnému úradu, pričom v zmysle novelizovaného znenia ust. § 57 ods. 2 bude možné takto ohlásenú reklamnú stavbu stavebník uskutočniť len do jedného roka od doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi reklamnej stavby.

Podľa ust. § 56 sa na vybrané druhy stavieb nevyžaduje ani stavebné povolenie ani ohlásenie. Novela doplnila predmetné ustanovenie o písm. j), na základe ktorého sa pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2 umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh, nevyžaduje ani ohlásenie. To však podľa dôvodovej správy nevylučuje, že nie je potrebné povolenie vlastníka takých objektov, teda stĺpov verejného osvetlenia, vedenia a podobne.

Pre ostatné reklamné stavby bude potrebné získanie stavebného povolenia, pričom podľa doplneného ods. 3 do ust. § 67 stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. V zmysle doplneného odseku 4 bude môcť stavebník požiadať o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti nebude plynúť.

Lehota platnosti stavebného povolenia pre reklamnú stavbu je jeden rok. Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby (dočasnej reklamnej stavby) pred uplynutím tejto doby, podaním takejto žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti nebude plynúť.

Kolaudačné rozhodnutie sa podľa ust. § 76 ods. 4 nebude vyžadovať na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m², dôvodová správa tieto reklamné stavby nazýva ako jednoduché stavby. Kolaudačné rozhodnutie sa bude vyžadovať pre reklamné stavby zaradené podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy do tretej skupiny, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť minimálne 20 m².

Novela dopĺňa aj povinnosti pre vlastníkov reklamných stavieb, konkrétne povinnosti týkajúce sa údržby podľa ust. § 86 stavebného zákona. Podľa doplneného ods. 4 je vlastník reklamnej stavby povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.

Na odstránenie reklamnej stavby sa povolenie stavebného úradu po novom nevyžaduje. Povolenie stavebného úradu sa tiež po novom nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, (1) ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, (2) ak ohlásenie odstránenia stavby podal vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe, a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe alebo záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona. Ako uvádza dôvodová správa, ide o operatívny spôsob odstraňovania nelegálnych reklamných stavieb.

Ak vlastník reklamnej stavby nie je známy, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia.

Ak vlastník reklamnej stavby je známy, stavebný úrad ho vyzve, aby do 15 dní odo dňa doručenia výzvy preukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku alebo na stavbe, kde je umiestnená, a že je zhotovená v súlade s podmienkami podľa tohto zákona. V opačnom prípade stavebný úrad do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby.

Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe je oprávnená po doručení súhlasu stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka reklamnej stavby.

Ustanovenie § 88a stavebného zákona upravuje podmienky dodatočného povolenia stavby. Po novom sa tieto podmienky a konanie o dodatočnom povolení stavby nevzťahujú na reklamné stavby.

Novela stavebného zákona sa dotkla aj ukladania sankcií. Podľa doplneného ods. 5 do ust. § 105 sa priestupku dopustí a potrestá ten, kto uskutočňuje alebo užíva (1) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 150 Eur, (2) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 250 Eur, (3) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 450 Eur a (4) reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutou vo výške 50 Eur.

Uvedenými pevne stanovenými sumami v rovnakej výške sa potrestajú aj fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sa dopustia správnych deliktov v rovnakej skutkovej podstate ako pri priestupkoch.

Pokuty bude možné uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia nedostatkov.

Novým ust. § 129a sa zákonom zriadil nový register záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb, ktorého správcom bude ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Ide o elektronickú evidenciu záujmových združení právnických osôb, ktoré majú v predmete činnosti presadzovanie spoločenskej zodpovednosti ako predmetu verejného záujmu, ktoré majú záujem byť účastníkom v konaní, v ktorom sa nariaďuje odstránenie nepovolenej reklamnej stavby. Ustanovenie uvádza registráciu do takého združenia ako dobrovoľnú.

Registrácia prebehne na základe písomnej žiadosti po preukázaní, že žiadateľom je združenie právnických osôb registrované podľa ust. § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka najmenej jeden rok a jeho členovia vlastnia najmenej 9 300 reklamných stavieb, z ktorých je najmenej (1) 300 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, (2) 6 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je od 3 m2 do 20 m2 a (3) 2 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m².

Žiadosť o zapísanie do registra podľa odseku 1 musí byť písomná a obsahuje (1) identifikačné údaje v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo IČO, telefonický a elektronický kontakt, (2) identifikačné údaje o predsedovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, (3) zoznam členov ku dňu podania žiadosti a ich identifikačné údaje v rozsahu prvého bodu a (4) čestné vyhlásenie o údaji o počte reklamných stavieb, ktoré vlastnia členovia.

V zmysle ust. § 142d sa konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, dokončia podľa doterajších predpisov, teda predpisov platných do účinnosti novelizovanej podoby zákona.

Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015 sa považujú za reklamné stavby v znení stavebného zákona účinného od 2. januára 2015. Vlastník takéhoto zariadenia bude povinný ho označiť ako reklamnú stavbu v termíne do 31. júla 2015.

Vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015, postaveného nelegálne do 1. januára 2015, bude povinný do 31. júla 2015 požiadať o dodatočné povolenie stavby príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej stavby preukáže, že (1) jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom, (2) že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo že je vlastníkom stavby spojenej s nepovolenou stavbou, alebo (3) že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo a vlastník zastavaného pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo, s dodatočným povolením súhlasí. Ak stavebný úrad dodatočne nepovolí reklamnú stavbu alebo vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia nepožiada o dodatočné povolenie stavby, takúto reklamnú stavbu bude možné odstrániť podľa ustanovení o odstránení reklamnej stavby podľa tohto zákona v novelizovanom znení.

Sprievodne došlo k novelizácii aj ďalších zákonov, a to zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (ďalej len „cestný zákon“) a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

V cestnom zákone sa precizovala právna úprava zákazu umiestňovania aj reklamných stavieb a iných zariadení v rozhľade vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. Ustanovenie explicitne upravuje zákaz takého umiestnenia na križovatke, ktoré bráni vodičovi v rozhľadovom poli na križovatke.

Ochrana diaľnic v zmysle ust. § 10 sa doplnila o nové odseky 4 a 5. Pridaným odsekom 4 sa zakazuje umiestňovanie reklamných stavieb pri diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, a to v území až 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice, cesty pre motorové vozidlá alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom. Zákaz sa vzťahuje na územie mimo sídelných útvarov obce, respektíve mesta, označených dopravnými značkami začiatok a koniec obce.

Po novom sa tiež na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia budú môcť umiestňovať iba dopravné značky a reklamné stavby, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie.

V zmysle ust. § 22a písm. ch) cestného zákona cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33.190 Eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie ak umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej premávky, ani na prevádzku dopravy, ktoré bránia v rozhľade vodičovi.

Pokutu bude možné po novom uložiť aj subjektu, ktorý umiestni reklamnú stavbu v rozpore s ustanoveniami o ochrane diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené pred 2. januárom 2015, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami o ochrane diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, budú vlastníci týchto zariadení povinní odstrániť do 1. januára 2017.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....