Iné

Novela Trestného zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2022

Vydanie: PRO BONO 03/2022


Dňa 16. marca 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 105/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).

Cieľom novely je predovšetkým snaha (A) odstrániť problém spočívajúci v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany, (B) umožniť zníženie už uložených trestov za taký trestný čin, ktorý bude po novom trestaný miernejšie. Doterajšia právna úprava poznala prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov pre vlastnú potrebu s určením maximálnych kvantitatívnych limitov počítaných podľa obvykle jednorazovej dávky. Tie sa už dnes vzťahujú aj na prechovávateľov marihuany. Predkladatelia novely navrhli v súvislosti s vyššie uvedeným účelom zaviesť osobitnú skutkovú podstatu prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú potrebu za zachovania množstevných limitov v ustanovení § 135 Trestného zákona, a to v nových ustanoveniach § 171 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona, s nižšou hornou hranicou trestnej sadzby – vo výške jedného roka a dvoch rokov.

V záujme prevencie sa však v prípadoch prechovávateľov trestaných podľa ustanovenia § 171 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona tiež má po novom v ustanovení § 40 Trestného zákona umožniť, aby súd podmienečne upustil od ich potrestania v prípade, že páchateľ (prechovávateľ omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú potrebu) bude súhlasiť s ochranným liečením podľa ustanovenia § 73 Trestného zákona.

Novelou sa tiež ustanovuje, aby páchatelia, ktorí sa trestného činu prechovávania drog nad množstvá považované v ustanovení § 135 Trestného zákona za množstvá vlastnej potreby (a to často iba mierne prekračujúc 10 dávok), doteraz upraveného v ustanovení § 172 ods. 1 Trestného zákona, dopustia v súvislosti s omamnou alebo psychotropnou látkou z rastlín rodu konopa, boli tiež potrestaní trestom s nižšou hornou hranicou trestnej sadzby – odňatím slobody na 3 roky až 7 rokov, a v prípade recidívy trestom na 5 rokov až 10 rokov namiesto doterajších 10 až 15 rokov.

V ustanovení § 173 ods. 1 Trestného zákona o prechovávaní predmetu na výrobu drog (kam sa v praxi niekedy radí i pestovanie rastlín z rodu konopa) sa odstraňuje spodná hranica trestnej sadzby (doteraz to bol jeden rok), s cieľom umožniť súdom zohľadniť všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu a odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona.

Prvou zmenou, ktorú novela do Trestného zákona prináša, je úprava ustanovenia § 40a Trestného zákona („Podmienečné upustenie od potrestania“).

„Od potrestania páchateľa prečinu podľa ustanovenia § 171 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona môže súd podmienečne upustiť, ak mu súčasne uloží ochranné liečenie za podmienok podľa ustanovenia § 73 Trestného zákona“ (ustanovenie § 40a ods. 1 Trestného zákona).

„Súd páchateľovi určí skúšobnú dobu až na dva roky; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od potrestania“ (ustanovenie § 40a ods. 2 Trestného zákona).

„Ak páchateľ, u ktorého bolo podmienečne upustené od potrestania, dodržal podmienky ochranného liečenia, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, o uložení trestu“ (ustanovenie § 40a ods. 3 Trestného zákona).

„Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa ustanovenia § 40a ods. 3 Trestného zákona bez toho, že by na tom mal páchateľ vinu, má sa za to, že sa osvedčil“ (ustanovenie § 40a ods. 4 Trestného zákona).

„Ak súd vyslovil, že sa páchateľ, u ktorého bolo podmienečne upustené od potrestania, osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený“ (ustanovenie § 40a ods. 5 Trestného zákona).

„Drogovej“ trestnej činnosti sa dotýka nové znenie ustanovení § 171 a § 172 Trestného zákona.

„Kto neoprávnene prechováva omamnú látku alebo psychotropnú látku z rastliny rodu konopa pre vlastnú potrebu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“ (ustanovenie § 171 ods. 1 Trestného zákona).

„Kto neoprávnene prechováva omamnú látku alebo psychotropnú látku uvedenú v ustanovení § 171 ods. 1 Trestného zákona pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“ (ustanovenie § 171 ods. 2 Trestného zákona).

„Kto neoprávnene prechováva inú omamnú látku alebo psychotropnú látku ako uvedenú v ustanovení § 171 ods. 1 Trestného zákona, jed alebo prekurzor pre vlastnú potrebu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky“ (ustanovenie § 171 ods. 3 Trestného zákona).

„Kto neoprávnene prechováva inú omamnú látku alebo psychotropnú látku ako uvedenú v ustanovení § 171 ods. 1 Trestného zákona, jed alebo prekurzor pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov“ (ustanovenie § 171 ods. 4 Trestného zákona).

„Kto neoprávnene prechováva po akúkoľvek dobu omamnú látku alebo psychotropnú látku z rastliny rodu konopa, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až sedem rokov“ (ustanovenie § 172 ods. 1 Trestného zákona).

„Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ustanovení § 172 ods. 1 Trestného zákona a už bol za taký čin odsúdený“ (ustanovenie § 172 ods. 2 Trestného zákona).

„Kto neoprávnene prechováva po akúkoľvek dobu inú omamnú látku alebo psychotropnú látku ako uvedenú v ustanovení § 172 ods. 1 Trestného zákona, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov“ (ustanovenie § 172 ods. 3 Trestného zákona).

„Kto neoprávnene (A) vyrobí, (B) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, alebo (C) kúpi, predá, vymení, zadováži, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov“ (ustanovenie § 172 ods. 4 Trestného zákona).

„Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ustanovení § 172 ods. 3 alebo 4 Trestného zákona a už bol za taký čin odsúdený“ (ustanovenie § 172 ods. 5 Trestného zákona).

„Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ustanovení § 172 ods. 1, 3 alebo 4 Trestného zákona (A) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti, (B) závažnejším spôsobom konania, (C) na chránenej osobe, alebo (D) vo väčšom rozsahu“ (ustanovenie § 172 ods. 6 Trestného zákona).

„Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ustanovení § 172 ods.1, 3 alebo 4 Trestného zákona (A) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, (B) voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo (C) v značnom rozsahu“ (ustanovenie § 172 ods. 7 Trestného zákona).

„Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ustanovení § 172 ods. 1, 3 alebo 4 Trestného zákona (A) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, (B) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo (C) vo veľkom rozsahu“ (ustanovenie § 172 ods. 8 Trestného zákona).

Pre porovnanie jednotlivých zmien sadzieb skutkových podstát trestných činov, uvedených v ustanoveniach § 171 a § 172 Trestného zákona odkazujeme aj na pôvodnú právnu úpravu Trestného zákona pred prijatím novely.

Na záver prináša novela aj nové prechodné ustanovenie § 438j Trestného zákona.

„Trest odňatia slobody, ktorý nebol podmienečne odložený, a ktorý bol právoplatne uložený pred 1. májom 2022 za čin, ktorý bol posúdený ako trestný čin podľa ustanovenia § 171 alebo § 172 Trestného zákona, a ktorý by bol po 30. apríli 2022 posúdený ako iný trestný čin alebo ako čin miernejšie trestný, súd po opätovnom posúdení pomerne skráti, ak dĺžka uloženého trestu odňatia slobody prevyšuje hornú hranicu trestnej sadzby pre taký čin po nadobudnutí účinnosti novely, alebo ak vzhľadom na osobu páchateľa a okolnosti prípadu by bolo ponechanie pôvodnej dĺžky trestu odňatia slobody pre odsúdeného neprimerane prísne. Pritom súd prihliadne na vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej pre čin pred nadobudnutím a po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest. O pomernom skrátení trestu rozhoduje súd, v obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva, a to aj bez návrhu“ (ustanovenie § 438j Trestného zákona).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....