Iné

Novela Trestného zákona a Trestného poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2010

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 bol opätovne novelizovaný Trestný zákon a Trestný poriadok. Novela sa dotkla zásady „trikrát a dosť“ a jej prijatím došlo v oblasti boja proti terorizmu k zosúladeniu slovenského právneho poriadku so systémom Európskej únie. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o dôvodoch prijatia tejto novely, ktorá zrušila zásadu „trikrát a dosť“ a zmiernila príslušné ustanovenia Trestného zákona.

Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 576/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela Trestného zákona a novela Trestného poriadku“ alebo len „novela“).


PREDCHÁDZAJÚCA NOVELA

Prijatím nového Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2006, sa významným spôsobom zavŕšil proces rekodifikácie základných trestnoprávnych predpisov. Tento proces si však súčasne vyžiadal i spracovanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich z vecného hľadiska s uvedenými trestnými kódexmi, medzi ktorými významné miesto patrí aj základným predpisom upravujúcim oblasť väzenstva, predovšetkým však výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.

Nové trestné kódexy priniesli viaceré nové hmotno-právne aj procesné inštitúty. Najzávažnejšou procesnou zmenou bolo zavedenie kontradiktórnosti do konania na súde, čo podstatne zvýšilo nároky na činnosť prokurátorov v tomto konaní.

Nový Trestný zákon podstatne sprísnil trestné sadzby za zločiny. Uzákonila sa zásada „dvakrát a dosť“ pri úkladnej vražde a „jedenkrát a dosť“ pri tzv. mafiánskej vražde. Už predtým zavedená zásada „trikrát a dosť“ pri obzvlášť závažných trestných činoch sa zachovala aj v tomto novom Trestnom zákone.


PROTIÚSTAVNÁ ZÁSADA

Okresný súd v Pezinku sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky a žiadal preskúmať ústavnosť niektorých ustanovení Trestného zákona týkajúcich sa zásady „trikrát a dosť“. Na žiadosť Ústavného súdu vypracoval rezort spravodlivosti stanovisko, v ktorom odporúčal Ústavnému súdu vyhovieť návrhu okresného súdu najmä v otázkach týkajúcich sa protiústavnosti ustanovení zákona v zásade „tri krát a dosť“ (§ 47 ods. 2 Trestného zákona) a možnostiach podmienečného prepustenia takto odsúdených osôb z výkonu trestu odňatia slobody.

Okresný súd Pezinok svoje podanie ohľadom zásady „trikrát a dosť“ v súvislosti s novelou Trestného zákona nestiahol a vo veci sa v súčasnosti riadne koná.


NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA A TRESTNÉHO PORIADKU

V decembri 2009 schválila Národná rada SR novelu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť odo dňa 1. januára 2010. Touto novelou sa zrušilo sprísnenie zásady „trikrát a dosť“ z roku 2006 a právny stav sa tak vrátil do stavu z roku 2003.

Odo dňa 1. januára 2010 znie § 47 ods. 1 „trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý to tento zákon v osobitnej časti dovoľuje, a len za podmienok, že (1) uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a (2) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do 25 rokov“.

Zatiaľ čo doteraz súd pri uplatnení zásady „trikrát a dosť“ nemusel prihliadať na splnenie odseku 1 § 47, odo dňa 1. januára 2010 už musí. Pred schválením novely sa v prípade tretieho odsúdenia za niektorý z vymenovaných závažných trestných činov ukladal na základe § 47 Trestného zákona trest odňatia slobody na doživotie, a to aj bez splnenia podmienok uvedených v ods. 1, na základe novelizovaného znenia sa páchateľovi uloží trest odňatia slobody na doživotie, ak sú splnené podmienky uvedené v ods. 1.

Na základe tejto novely sa tak znovu zaviedla možnosť zmiernenia trestu sudcom až na dvadsať rokov nepodmienečne namiesto doživotia.


ZOSÚLADENIE SO SYSTÉMOM EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI BOJA PROTI TERORIZMU

Základným cieľom prijatej novely Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť odo dňa 1. januára 2010, bolo zosúladenie slovenského právneho poriadku so systémom Európskej únie v oblasti boja proti terorizmu.

Prijatá novela obsahuje zmeny a doplnenia Dvanástej hlavy Trestného zákona, ustanovenia § 419 Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme, ako aj vyplývajúce zmeny a doplnenia prevažne legislatívno-technického charakteru ustanovení vo Všeobecnej časti Trestného zákona.

Na základe tejto legislatívnej zmeny bude podľa § 419 Trestného zákona hroziť 20- až 25-ročné väzenie alebo doživotie páchateľovi, ktorý bude na podporu terorizmu zhromažďovať či poskytovať finančné alebo iné prostriedky.

Zmena Trestného poriadku zároveň presnejšie vyjadruje povahu prostriedkov, ktorými sa podporuje zločinecká alebo teroristická skupina. Doterajší pojem „prostriedky“ síce obsahoval aj tie finančné, avšak medzinárodné organizácie pri takýchto aspektoch trestnosti vyžadujú výslovnú úpravu finančného charakteru prostriedkov určených pre teroristickú skupinu.

Prijatím tejto novely do právneho poriadku Slovenskej republiky by malo výrazne dôjsť k zvýšeniu možnosti postihovania prania špinavých peňazí a možného následného financovania terorizmu v Slovenskej republike, ako aj celkovo nezákonných finančných aktivít osôb v Slovenskej republike.

Predmetná novela prebrala niektoré ustanovenia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, ktorý je súčasne základom právnej úpravy rámcového rozhodnutia Rady.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....