Iné

Novela Trestného zákona

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2013

V súvislosti s potrebou transpozície európskych smerníc o boji proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu detí, proti detskej pornografii a o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania boli prijaté zmeny do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Bližšie Vám zmeny priblížime v celom článku.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na novele zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“ alebo „novela Trestného zákona“), ktorú schválila 25. júna 2013 po vrátení prezidentom.

Účelom novely Trestného zákona je najmä transponovať právne záväzné akty Európskej únie, a to (1) smernicu EP a Rady 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV, (2) smernicu EP a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV a (3) rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní.

Do ust. § 40 ods. 1 bol transponovaný článok 8 smernice EP a Rady 2011/36/EÚ a tým zavedené opatrenie umožňujúce upustiť od potrestania za vedľajšiu trestnú činnosť obetí obchodovania s ľuďmi resp. sexuálneho zneužívania a vykorisťovania, ak boli na páchanie takej trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti s tým, že na nich bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie.

V snahe o minimalizáciu rizika recidívy u osôb, ktoré spáchali niektorý z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti na dieťati môže podľa novej právnej úpravy súd uložiť trest zákazu činnosti na doživotie, pokiaľ odsudzuje páchateľa napr. za trestný čin obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie, rozširovania detskej pornografie, prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení, pokiaľ bol taký čin spáchaný na dieťati.

S ohľadom na doterajšiu prax môže podľa novely súd uložiť ochranné liečenie aj v prípade, ak bol trestný čin páchateľom spáchaný v stave vyvolanom duševnou poruchou a ak je jeho pobyt na slobode nebezpečný. Uvedená zmena umožní súdu uložiť ochranné liečenia aj tým páchateľom, ktorí spáchali trestný čin v stave plnej príčetnosti pričom skutok nebol spáchaný pod vplyvom návykovej látky ani v súvislosti s jej zneužívaním.

Doplnením odseku 5 do ust. § 87 Trestného zákona bol transponovaný čl. 15 ods. 2 smernice 2011/93/EÚ a čl. 9 ods. 2 smernice 2011/36/EÚ, ktoré zaväzujú členské štáty prijať potrebné opatrenia k tomu, aby premlčacia doba pre trestné stíhanie skutkov, ktoré sú predmetom uvedených smerníc, uplynula vždy dostatočný dlhý čas potom, čo obeť trestných činov dosiahla plnoletosť. Preto boli upravené osobitné podmienky pre premlčanie trestného stíhania trestných činov týkajúcich sa sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí, obchodovania s nimi a týrania blízkej a zverenej osoby. V záujme zvýšenia právnej ochrany dieťaťa uplynie premlčacia doba vybraných trestných činov spáchaných na deťoch najskôr tri roky potom, čo osoba, na ktorej bol trestný čin spáchaný, dovŕšila osemnásty rok svojho veku.

Možnosť nadobudnutia plnoletosti pred dovŕšením 18 roku veku uzavretím manželstva nezakladá dôvod pre obmedzenie rozsahu trestnoprávnej ochrany dieťaťa v trestnom konaní. Z uvedeného dôvodu bola upravená definícia dieťaťa na osobu mladšiu ako 18 rokov.

V súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice 2011/93/EÚ a Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním boli na účely Trestného zákona ustanovené osobitné definície detskej prostitúcie a detského pornografického predstaveniaDefinícia detskej pornografie bola rozšírená o osoby, ktoré v pornografickom materiáli vyzerajú, resp. predstierajú, že sú dieťaťom, a to bez ohľadu na ich skutočný vek. Pre potreby trestného konania bude naplnenie tohto znaku pravdepodobne predmetom znaleckého skúmania.

Trestný čin sexuálneho zneužívania bol doplnený o ďalšie skutkové podstaty zahrňujúce (1) využitie elektronickej komunikácie na dohodnutie stretnutia s dieťaťom mladším ako 15 rokom v úmysle spáchania niektorého z vymedzených trestných činov a (2) zneužitie dieťaťa mladšieho ako 15 rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo zneužití, pričom dieťa sa na nich priamo zúčastňovať nemusí.

Došlo tiež k úprave skutkovej podstaty trestného činu prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení podľa ust. § 370 Trestného zákona alebo trestného činu kupliarstva podľa ust. § 367 Trestného zákona.

Okrem Trestného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“).

Pri subjektoch oprávnených na ponúknutie prevzatia záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného došlo podľa ust. § 5 ods. 1 Trestného poriadku k vypusteniu odkazu dôveryhodnú osobu. Ponúknuť prevziať záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného a žiadať jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu môže žiadať už len záujmové združenie občanov.

V súvislosti s požiadavkami transponovaných smerníc na zvýšenú ochranu detských obetí bola obmedzená možnosť vedenia konfrontácie s obvineným u detských obetí, na ktorých bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo niektorý z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Konfrontáciu obvineného s detskou obeťou bude možné použiť v prípade svedka mladšieho ako 18 rokov, na ktorom bol spáchaný takýto trestný čin, len výnimočne, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci. U svedka mladšieho ako 15 rokov takýto postup nebude možné vyžiť vôbec.

Opatrenia na zabezpečenie možnosti nestíhania alebo neukladania obetiam obchodovania s ľuďmi, resp. sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania, za ich účasť na vedľajšej trestnej činnosti, ak boli na páchanie trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti vystavením menovaným trestným činov, boli zavedené do ust. § 215 ods. 2 doplnením písm. d) Trestného poriadku. Podľa novej právnej úpravy môže prokurátor zastaviť trestné stíhanie aj vtedy, ak ide o skutok, ktorý je prečinom a ktorý spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin sexuálneho zneužívania, alebo trestný čin výroby detskej pornografie.

Novela prináša aj ďalšie zmeny, a to nie len v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ale aj v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákone č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

Prijaté zmeny nadobudnú účinnosť dňa 1. augusta 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....