Banky, finančné inštitúcie

Novela v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2023

1.  OBSAHOVÝ PREHĽAD PRÍSPEVKU

Predmetom tohto príspevku je najmä (1) úprava nové daňového bonusu, (2) úprava povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk vydávať pre spotrebiteľa čerpajúceho hypotekárny úver potvrdenie, (3) ostatné zmeny súvisiace s pomocou so splácaním úverov na bývanie. Uvedené otázky sú predmetom úpravy zákona č. 508/2023 Z. z. v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie (ďalej len „novela“).

2.   PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA MENIA V SÚVISLOSTI S POMOCOU SO SPLÁCANÍM ÚVEROV NA BÝVANIE

Novelou sa mení a dopĺňa (1) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), (2) zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej len „zákon o bankách“), (3) zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (ďalej len „daňový poriadok“) a (4) zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie (ďalej len „zákon o úveroch“).

3.   ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

A)  USTANOVENIE § 33a ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o dani z príjmov prináša je úprava ustanovenia § 33a ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Pre prehľadnosť si na úvod dovoľujeme odcitovať pôvodné znenie ustanovenia § 33a ods. 1 a následne sa pristavíme pri zmenách, ktoré v súvislosti s týmto ustanovením priniesla novela.

„Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má (A) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver, (B) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa ustanovení § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa ustanovení § 7 a 51e zákona o dani z príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo (A) súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa ustanovení § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a (B) osobitného základu dane z príjmov podľa ustanovení § 7 a 51e zákona o dani z príjmov“.

Novela z pôvodného znenia ustanovenia § 33a ods. 1 zákona o dani z príjmov vypúšťa slová „najviac zo sumy 50 000 eur“. Po novom tak z právnej úpravy vypadáva limit 50 000 eur, ktorý predstavoval maximálnu z sumu, z ktorej sa vyrátaval nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Novela ďalej v rámci ustanovenia § 33a ods. 1 zákona o dani z príjmov vkladá za slovo „byt alebo rodinný dom“ slová „slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami“. Daňový bonus na zaplatené úroky sa tak bude podľa nových pravidiel uplatňovať len na byt alebo rodinný dom, ktorý daňovníkovi, uplatňujúcemu si daňový bonus, samému alebo spoločne s jeho blízkymi osobami, slúži na trvalé bývanie.

Novela tiež v rámci ustanovenia § 33a ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov prináša zvýšenie maximálneho priemerného mesačného príjmu z 1,3 na 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Ďalšou zmenou, ktorú novela v súvislosti s daňovým bonusom na zaplatené úroky prináša je zvýšenie maximálnej možnej hranice pre uplatnenie tohto daňového bonusu zo 400 eur na 1 200 eur. Po novom tak ustanovenie § 33a ods. 3 zákona o dani z príjmov, upravujúce uvedený limit, znie nasledovne: „Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa ustanovenia § 33a ods. 1 zákona o dani z príjmov, najviac však do výšky 1 200 eur za rok“.

B)  PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 01. JANUÁRA 2024

Novela po novom prináša aj ustanovenie § 52zzy zákona o dani z príjmov, predmetom, ktorého sú prechodné ustanovenia, upravujúce najmä časovú pôsobnosť ustanovenia § 33a zákona o dani z príjmov.

B1 Časová pôsobnosť

„Ustanovenie § 33a v znení účinnom do 31. decembra 2023 sa poslednýkrát použije na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. decembra 2023“ (ustanovenie § 52zzy ods. 1 zákona o dani z príjmov).

„Ustanovenie § 33a v znení účinnom od 1. januára 2024 sa prvýkrát použije na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najskôr po 31. decembri 2023“ (ustanovenie § 52zzy ods. 2 zákona o dani z príjmov).

B2 Mechanizmus uplatňovania daňového bonusu podľa nových pravidiel

„Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období roku 2023 vypočítaný z poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami, ak má priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa ustanovení § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa ustanovení § 7 a 51e zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2022; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa ustanovení § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa ustanovení § 7 a 51e zákona o dani z príjmov“ (ustanovenie § 52zzy ods. 4 zákona o dani z príjmov).

„Daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa ustanovenia § 52zzy ods. 4 zákona o dani z príjmov je suma vo výške 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2023, najviac však do výšky 1 800 eur za rok. Spôsob výpočtu uvedený v prvej vete sa použije počas celého obdobia uplatňovania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak k zmene výšky splátky dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník má nárok na pomernú časť daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky v roku 2022 v mesačnej výške najviac 150 eur. Primerane sa postupuje aj pri uplatnení pomernej časti maximálnej sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky uvedenej v prvej vete“ (ustanovenie § 52zzy ods. 6 zákona o dani z príjmov).

B3 Spoludlžníci

„Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník“), (A) priemerný mesačný príjem podľa ustanovenia § 52zzy ods. 4 zákona o dani z príjmov dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca podľa ustanovenia § 52zzy ods. 4 zákona o dani z príjmov, (B) spoludlžníkovi nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nevzniká“ (ustanovenie § 52zzy ods. 8 zákona o dani z príjmov).

„Nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa ustanovenia § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31. decembra 2023“ (ustanovenie § 52zzy ods. 9 zákona o dani z príjmov).

B4 Štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých

„Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa ustanovenia (A) § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31. decembra 2023, (B) podľa ustanovenia § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2024 alebo (C) na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa ustanovení § 52zzy ods. 4 až 12 zákona o dani z príjmovmu prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých“ (ustanovenie § 52zzy ods. 14 zákona o dani z príjmov).

4.   ZÁKON O BANKÁCH

V nadväznosti na nové pravidlá daňového bonusu na zaplatené úroky a z dôvodu potreby úpravy prelomenia bankového tajomstva dochádza v rámci zákona o bankách k úprave poznámky pod čiarou k odkazom 86dl a 86dm a zároveň k úprave ustanovení § 91 ods. 4 písm. ad), § 91 ods. 4 písm. ae) a § 91 ods. 5 zákona o bankách tak, aby sa prelomenie bankového tajomstva dôsledne uplatňovalo, a to aj v súvislosti s povinnosťou bánk a pobočiek zahraničných bánk vydávať nové potvrdenia pre klientov na účely uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie.

5.   DAŇOVÝ PORIADOK

V dôsledku prijatia nových pravidiel uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky, prináša novela drobné legislatívno – technické zmeny aj do daňového poriadku.

6.   ZÁKON O ÚVEROCH

Novela prináša do zákona o úveroch nové ustanovenia § 26b a § 28d zákona o úveroch.

A)  POTVRDENIE PRE ÚČELY UPLATNENIA DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY

„Veriteľ podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona o úveroch okrem stavebnej sporiteľne je na účely uplatňovania daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie podľa ustanovenia § 1 ods. 6 zákona o úveroch z dôvodu nárastu úroku povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie podľa ustanovenia § 1 ods. 6 zákona o úveroch, vydať a doručiť tomuto spotrebiteľovi potvrdenie na účely podľa osobitného predpisu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom; toto potvrdenie sa vydáva raz ročne bezplatne okrem nákladov, ktoré tomuto veriteľovi vznikli vo vzťahu k tretím osobám v súvislosti s doručením tohto potvrdenia spotrebiteľovi“ (ustanovenie § 26b zákona o úveroch).

Vzor vyššie uvedeného potvrdenia je prílohou zákona o úveroch.

B)  PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2024

„Príloha č. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2023 sa poslednýkrát použije na zmluvu o úvere na bývanie podľa ustanovenia § 1 ods. 6 zákona o úveroch uzatvorenú do 31. decembra 2023“ (ustanovenie § 28d ods. 1 zákona o úveroch).

„Príloha č. 4 v znení účinnom od 1. januára 2024 sa prvýkrát použije na zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú podľa ustanovenia § 1 ods. 6 zákona o úveroch najskôr po 31. decembri 2023“ (ustanovenie § 28d ods. 2 zákona o úveroch).

„Ustanovenie § 26b zákona o úveroch v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použije na zmluvu o úvere na bývanie podľa ustanovenia § 1 ods. 6 zákona o úveroch pri uplatňovaní daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku podľa osobitného predpisu za zdaňovacie obdobie roka 2023“ (ustanovenie § 28d ods. 3 zákona o úveroch).

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. januára 2024. Publikované dňa 29.01.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....