Podnikatelia

Novela vyhlášky MS SR k vzorom pre obchodný register

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2007

Okrem noviel týkajúcich sa zákona o obchodnom registri bol novelizovaný aj vykonávací predpis k zákonu o obchodnom registri, na základe čoho sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás radi oboznámime so zmenami, ktoré novela uvedenej vyhlášky priniesla.

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 bol okrem novelizácií zákona o obchodnom registri novelizovaný aj vykonávací predpis k zákonu o obchodnom registri. Novelizácia bola vykonaná vyhláškou MS SR č. 656/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela vyhlášky“).

Novela vyhlášky priniesla doplňujúcu úpravu pre účely podávania návrhu prostredníctvom elektronického podania a doplňujúce ustanovenia upravujúce návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, ku ktorému sa v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, musí po novom priložiť aj znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom, ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi. Ostatné zmeny prijaté touto novelou vyhlášky sú obsiahnuté v jej novom ustanovení § 25a pod názvom „Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností“ a súvisia s cezhraničnými fúziami, týkajú sa tak stanovenia tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra, ako aj listín, ktoré je potrebné pre tento účel priložiť. Spomínaným úpravám zodpovedajú i tlačivá obsiahnuté v prílohe tejto novely vyhlášky pod číslami 1 až 28.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....