Služby

Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie služieb

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2010

Výška odmeny advokátov, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času advokáta za právne služby boli s účinnosťou odo dňa 1. júna 2010 upravené novelou vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

S účinnosťou odo dňa 1. júna 2010 bola vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 232/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), upravená výška odmeny advokáta, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby. Podľa dôvodovej správy bola novela prijatá vzhľadom k vývoju ekonomickej situácie na území Slovenskej republiky a v ostatných členských štátoch Európskej únie.

Podľa § 11 ods. 1 písm. b) vyhlášky je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna trinástina výpočtového základu, pokiaľ je klientom spotrebiteľ a jedná sa o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy. Novela do ust. § 11 doplnila nový ods. 2, podľa ktorého, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy úspešný čo len čiastočne, nepoužije sa ustanovenie § 11 ods. 1 písm. b) vyhlášky. V uvedenom prípade patrí advokátovi tarifná odmena podľa § 10 vyhlášky, t.j. podľa všeobecného výpočtu odmeny.

V znení novely sa sadzba tarifnej odmeny zníži o 50% namiesto pôvodných 20%, ak sa jedná o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb. Po novom sa teda znižuje základná sadzba tarifnej odmeny pri spoločných úkonoch pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb z pôvodných 4/5 základnej sadzby na 1/2 základnej sadzby. Novela tiež ustanovuje, že základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou sa pri spojení dvoch alebo viacerých vecí zvýši o jednu tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach, namiesto zvýšenia o polovicu, ako to bolo ustanovené v pôvodnom znení vyhlášky.

Novým znením § 14 ods. 1 písm. c) vyhlášky bola novelou doplnená podmienka priznania odmeny advokátovi za účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom, pri konaní o dohode o vine a treste alebo pri konaní o zmieri. Za uvedené úkony právnej služby patrí advokátovi odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny za každé dve začaté hodiny. Uvedené však platí len v prípade, ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony netrvajú viac ako štyri hodiny. V opačnom prípade patrí odmena za úkony právnej služby len za dve skončené hodiny.

Z priznania odmeny vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny (ďalej len „priznanie“) bolo novelou vylúčené vypracovanie rozboru v trestnoprávnych veciach. Z priznania bol tiež vylúčený návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania. Návrh na predbežné opatrenie, bez obmedzenia, či k nemu dôjde pred začatím alebo po začatí konania, a odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení sa zaradili do kategórie odmeny vo výške jednej polovice základnej sadzby, teda boli doplnené do ust. § 14 ods. 3 písm. a) vyhlášky.

Novela zavádza v § 14 novú kategóriu výšky odmeny, a to odmenu vo výške dvoch tretín základnej sadzby tarifnej odmeny. Do tejto kategórie sa z kategórie odmeny vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny presúvajú úkony právnej služby „ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu“ a „rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu“. Do ďalšej novozavedenej kategórie odmeny vo výške jednej tretiny základnej sadzby tarifnej odmeny sa presunuli úkony „ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, ak nepresiahne jednu hodinu“ a „ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, ak nepresiahne jednu hodinu“, ktoré boli pôvodne zaradené v kategórii odmeny vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny.

Úkony „návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach“ sa novelou presunuli z kategórie odmeny vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny do kategórie odmeny vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny.

Novelou sa tiež upravila výška odmeny za jeden úkon právnej služby, ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby. Úprava sa týka zmeny výšky odmeny z pôvodného 6-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny na jej 4-násobok.

Doplnením § 20b sa ustanovilo, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané pred 1. júnom 2010, patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.

Dovoľujeme si Vám tiež dať do pozornosti poslednú novelu zákona o advokácii, ktorej sme sa venovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 10/2009. Uvedená novela upravila niektoré právne vzťahy týkajúce sa odmeny advokáta.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....