Verejná správa

Novela zákona o 13. dôchodku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2023

1.  DÔVOD A PODMIENKY PRIJATIA NOVELY

Zákon č. 443/2023 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku (ďalej len „zákon o 13. dôchodku“) bol prijatý dňa 22. novembra 2023, a to z dôvodu posilnenia práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa.

Podľa predkladateľov novely nebolo v zmysle doteraz platnej právnej úpravy možné hovoriť o 13. dôchodku v pravom slova zmysle, nakoľko jeho výška bola neprimeraná vo vzťahu k výške vyplácanej dôchodkovej dávky v prípade drvivej väčšiny poberateľov 13. dôchodku.

Koncom roka 2023 bol súčasťou legislatívneho procesu návrh novej právnej úpravy 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky, ktorej cieľom je, aby sa suma 13. dôchodku od roku 2024 odvíjala od výšky priemerného dôchodku. Nakoľko túto právnu úpravu už nebolo možné z technických dôvodov zrealizovať v roku 2023, novela má na preklenutie tohto obdobia priniesť vyplatenie dodatočného 13. dôchodku v sume (navrhovanej 150 eur, ale nakoniec schválenej vo výške 300 eur) pre každého poberateľa dôchodkovej dávky, a to v decembri 2023.   

2.   ČO JE TO 13. DÔCHODOK

V súčasnosti 13. dôchodok upravuje zákon o 13. dôchodku, ktorého obsahom je najmä úprava (1) podmienok nároku na 13. dôchodok (ustanovenie § 2 zákona o 13. dôchodku), (2) sumy 13. dôchodku (ustanovenie § 3 zákona o 13. dôchodku), (3) príslušnosti orgánu verejnej správy (ustanovenie § 4 zákona o 13. dôchodku) a podobne.

13. dôchodok je v zmysle ustanovenia § 1 zákona o 13. dôchodku štátnou sociálnou dávkou.

Súčasťou zákona o 13. dôchodku je aj viacero prechodných ustanovení, upravujúcich nárok a podmienky vyplácania 13. dôchodku v tom ktorom roku. Najnovším prechodným ustanovením zákona o 13. dôchodku je ustanovenie § 14 zákona o 13. dôchodku („Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia“), ktoré do zákona o 13. dôchodku doplnila práve novela.

3.   NÁROK NA 13. DÔCHODOK V DECEMBRI 2023

„Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2023 nárok na výplatu dôchodku podľa ustanovenia § 2 zákona o 13. dôchodku“ (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o 13. dôchodku).

Pre prehľadnosť si dovoľujeme upriamiť pozornosť aj na ustanovenie § 2 zákona o 13. dôchodku, upravujúce druhy dôchodkov, pri poberaní ktorých vzniká ich poberateľom nárok aj na 13. dôchodok.

„Nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu (A) starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov, (B) výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného podľa osobitného predpisu zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu, (C) vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov“ (ustanovenie § 2 zákona o 13. dôchodku).

Nové prechodné ustanovenie § 14 zákona o 13. dôchodku určuje ďalej aj výšku 13. dôchodku a termín jeho vyplatenia.

„Suma 13. dôchodku podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o 13. dôchodku je 300 eur“ (ustanovenie § 14 ods. 2 zákona o 13. dôchodku).

Zaujímavosťou je, že pôvodná suma, navrhnutá v návrhu novely a v dôvodovej správe bola určená vo výške 150 eur. V priebehu legislatívneho procesu však došlo k schváleniu pozmeňujúceho návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorého obsahom bolo zvýšenie sumy 13. dôchodku zo 150 eur na 300 eur.

„13. dôchodok podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o 13. dôchodku sa vyplatí v decembri 2023“ (ustanovenie § 14 ods. 3 zákona o 13. dôchodku).

„Na 13. dôchodok podľa ustanovení § 14 ods. 1 zákona o 13. dôchodku sa ustanovenia § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 ods. 2 a 3 a § 10 zákona o 13. dôchodku vzťahujú rovnako“ (ustanovenie § 14 ods. 4 zákona o 13. dôchodku).

4.   ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia, teda dňa 25. novembra 2023.

Publikované dňa 29.01.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....