Iné

Novela zákona o autoškolách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2022

Novela zákona o autoškolách vytvára prostredie, umožňujúce školenie a výcvik inštruktorov autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a autoškoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo vlastnej pôsobnosti.

Dňa 16. marca 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 106/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o autoškolách“).

Novela si podľa dôvodovej správy kladie za cieľ riešiť aktuálny problém nedostatočného počtu vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE, DE. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky čelí zvýšeným požiadavkám zo strany jednotlivých zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  (PZ, HaZZ, HZS ako aj civilných zložiek) o rozšírenie, prípadne získanie vodičských oprávnení hlavne skupín C, D a podskupín CE a DE. Nakoľko sa od roku 2005 nevykonáva výcvik brancov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v celospoločenskom meradle je nedostatok vodičov pre nákladné vozidlá ako aj autobusy. Pre plnenie potrieb (služobných úloh) organizačných jednotiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky nie je možné, aby príslušníci PZ, HaZZ, HZS, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh ako aj civilní alebo štátni zamestnanci absolvovali výcvik v autoškole na vlastné náklady. Podľa ustanovenia § 3 zákona o autoškolách správnym orgánom na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola a zároveň zodpovedným zástupcom môže byť iba osoba  registrovaná  v jednej autoškole. Prevádzkovateľ autoškoly môže zriadiť jednu prevádzku alebo viacero prevádzok autoškoly len na mieste, ktoré je v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Autoškola Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj autoškola Ministerstva obrany Slovenskej republiky bude podliehať štandardnej kontrole zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, nakoľko je potrebné zabezpečiť riadnu objektivitu pri vykonávaných kontrolách.

Podľa ustanovenia § 9 zákona o autoškolách sa inštruktorská skúška vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA), podľa osobitného predpisu (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl v znení neskorších predpisov).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčasnosti disponuje 77 inštruktormi, ktorí zabezpečujú svojou činnosťou rôzne kurzy výcvikov pre viac ako 12 750 vodičov rôznych organizačných jednotiek v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (HaZZ, PZ, ŠS, VS, HZS). Títo inštruktori spĺňajú všetky podmienky zákona o autoškolách, okrem absolvovania výcviku prostredníctvom Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a skúšok stanovenou touto komorou. Samotná komora však nevykonáva žiadnu lektorskú činnosť. Pre získanie skúšky je nutné absolvovať školenie u jednej zo spolupracujúcich autoškôl. Inštruktori v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako jediní na Slovensku vykonávajú základný špeciálny výcvik pre vodičov špecialistov pri používaní Zvláštneho výstražného znamenia ZVZ (vozidlá s právom prednosti v jazde s použitým svetelných a zvukových výstražných signálov).

Inštruktori autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj Ministerstva obrany Slovenskej republiky nebudú môcť vykonávať výučbu v súkromných autoškolách, tým pádom nebude žiadnym spôsobom zasahované do súkromných autoškôl. Fyzický nedostatok vodičov (zamestnancov oboch ministerstiev) je možné vyriešiť práve novelou, pričom so sebou prináša nasledovné pozitívne vplyvy: (A) efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly vo vlastnej réžii bez nutnosti potreby viazania finančných prostriedkov mimo štátne inštitúcie, predpokladom je pozitívny vplyv na štátny rozpočet, (B) efektívne a pružné vyškolenie vodičov skupín C, D a ich podskupín CE a DE vo vlastnej réžii bez nutnosti potreby viazania finančných prostriedkov mimo štátne inštitúcie, predpokladom je pozitívny vplyv na štátny rozpočet, (C) zabezpečenie základných činností oboch ministerstiev (ochrana zdravia, života, majetku a i.) časovo a finančne efektívne,

Novela okrem zriadenia autoškôl Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky precizuje niektoré ustanovenia zákona o autoškolách, týkajúce sa kontroly autoškôl bez zmien účelu pôvodného znenia, ako aj zvyšuje lehotu pre udelenie pokuty za správne delikty a zvyšuje kategóriu postihov za niektoré porušenia povinností autoškôl.

Prvou zmenou zákona o autoškolách je úprava ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona o autoškolách („Prevádzkovateľ autoškoly je povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval    výučbu a výcvik podľa zákona o autoškolách, vykonávacieho predpisu a učebných osnov; osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné“).

Novela prináša tiež nové znenie ustanovenia § 16 ods. 11 zákona o autoškolách („Pri výkone štátneho odborného dozoru nad výcvikom a výučbou teórie v autoškole, nad kurzami a skúškami kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa štátnym odborným dozorom v tejto oblasti zistia nedostatky alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia. Pri ich vypracovaní postupujú primerane podľa osobitného predpisu, pričom neobsahujú dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom a podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený. Zaslaním protokolu z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste alebo záznamu z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste kontrolovanej osobe je štátny odborný dozor ukončený. V protokole z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa kontrolovanej osobe uloží povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení. Protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa s kontrolovanou osobou neprerokováva a zápisnica o prerokovaní protokolu sa nevypracováva“).

Novinkou je tiež doplnenie nových ustanovení § 20 ods. 3 až 7 zákona o autoškolách.

„Na registráciu autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a autoškoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), na zriadenie ich prevádzky a na ich zrušenie je príslušné Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“). Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany môžu zriadiť prevádzky svojej autoškoly na celom území Slovenskej republiky, pričom overenie technickej základne v tomto prípade vykonáva príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má byť autoškola alebo prevádzka zriadená. Ak v tomto ustanovení nie je ustanovené inak, na registráciu autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany, zriadenie ich prevádzky a na ich zrušenie podľa predchádzajúcej vety sa rovnako vzťahuje ustanovenie § 3 a § 7 zákona o autoškolách“ (ustanovenie § 20 ods. 3 zákona o autoškolách).

„Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva vnútra môže byť len príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského a záchranného zboru, príslušník Horskej záchrannej služby, zamestnanec alebo štátny zamestnanec ministerstva vnútra, ktorému z pracovných povinností, zaradenia, charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny“ (ustanovenie § 20 ods. 4 zákona o autoškolách). 

„Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva obrany môže byť len profesionálny vojak a vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, zamestnanec alebo štátny zamestnanec ministerstva obrany, ktorému z pracovných povinností, zaradenia, charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny“ (ustanovenie § 20 ods. 5 zákona o autoškolách).

„Inštruktorom v autoškole ministerstva vnútra môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo vnútra; toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole. Inštruktorom v autoškole ministerstva obrany môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo obrany; toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole. Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany zasiela ministerstvu dopravy menný zoznam osôb, ktorým bolo vydané príslušné inštruktorské oprávnenie, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bolo takéto oprávnenie zo strany ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany vydané. Osoba, ktorá je držiteľom tohto oprávnenia, ktoré vydalo ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, a ktorá nie je aj držiteľom inštruktorského preukazu udeleného podľa ustanovenia § 10 zákona o autoškolách, nie je oprávnená vykonávať výučbu ani výcvik v autoškole, ktorej vydal osvedčenie o registrácii okresný úrad v sídle kraja“ (ustanovenie § 20 ods. 6 zákona o autoškolách).

„Úlohy okresného úradu v sídle kraja podľa ustanovenia § 14 písm. b) zákona o autoškolách voči inštruktorom autoškoly: (A) ministerstva vnútra plní ministerstvo vnútra, (B) ministerstva obrany plní ministerstvo obrany“ (ustanovenie § 20 ods. 7 zákona o autoškolách).

Na záver prináša novela aj nové prechodné ustanovenie § 22f zákona o autoškolách.

„Konanie začaté podľa zákona o autoškolách v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa zákona o autoškolách v znení účinnom do 30. apríla 2022“ (ustanovenie § 22f zákona o autoškolách).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....