Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o bankách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2011

Novelou zákona o bankách bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo dňa 16. septembra 2009. Zmeny nastanú v poskytovaní hypotekárnych úverov, zrušený bude základný bankový produkt a novela prinesie tiež zmenu zákona o cenných papieroch.

Zákon č. 46/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2011. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES, ktorá sa novelou transponuje do slovenského právneho poriadku, mení a dopĺňa smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ sa jedná o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a pod.

Novela doplnením ods. 2 do ust. § 6 upravila Národnej banke Slovenska povinnosť zohľadňovať možný vplyv jej rozhodnutí na stabilitu finančného systému v členských štátoch Európskej únie, a to najmä v kritických situáciách. V ust. § 6 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 až 17, ktoré vymedzujú postup určenia, ktorá pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie sa považuje za dôležitú. Označenie úverovej inštitúcie ako dôležitej je potrebné pre výkon dohľadu Národnej banky Slovenska nad zahraničnou úverovou inštitúciou. Doterajšie odseky 14 až 17 v ust. § 6 sa označia ako odseky 18 až 21.

Novela v ust. § 7 ods. 12 vypustila zo spojenia „právnická osoba“ slovo „právnická“, čím sa zmení definícia pojmu „nepriamy podiel“ v celom zákone. V súčasnom znení zákona sa pojem nepriamy podiel vzťahuje len na právnické osoby, po novom sa bude vzťahovať na právnické aj fyzické osoby.

Zavedením nového znenia ust. § 33e ods. 1 až 5 bude zrušený limit majetkovej angažovanosti banky vo výške 20% voči materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti, skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti, alebo skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti banky. Okrem zrušenia uvedeného limitu sa transponujú niektoré ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES týkajúce sa úpravy majetkovej angažovanosti banky. Bankám z nového ods. 3 § 38a vznikne bezpečnostné oprávnenie neumožniť vstup verejnosti do priestorov, v ktorých zamestnanci banky uskutočňujú styk s klientmi a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou, ak ani jeden z troch bezpečnostných systémov (zabezpečovací systém, poplachový systém a kamerový systém) nie je funkčný a aktívny.

Novela prinesie aj zmeny v oblasti hypoték. Vypustením slov „poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze“ z ust. § 68 písm. d) sa umožní bankám poskytnúť hypotekárny úver aj na splatenie akéhokoľvek iného hypotekárneho úveru, nie len na splatenie hypotekárneho úveru, ktorý poskytla banka v konkurze, ako je to upravené v súčasnosti. Podľa súčasnej právnej úpravy môže o hypotéku pre mladých požiadať osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov a ku dňu podania žiadosti o úver má priemerný mesačný príjem najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný ukončený štvrťrok (ďalej len „priemernej mesačnej mzdy“). Ak o úver žiadajú manželia, priemerný mesačný príjem žiadneho z nich nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy. Po novom sa na splnenie podmienky poskytnutia hypotekárneho úveru pre mladých ustanovila hranica spoločného mesačného príjmu manželov ako 2,6-násobok priemernej mesačnej mzdy. Spoločné príjmy manželov teda bude možné kombinovať, pričom musia splniť uvedenú maximálnu percentuálnu podmienku kumulatívne, nie každý z manželov samostatne, ako ustanovuje súčasná právna úprava. Obdobný spôsob výpočtu bude platiť aj pre spoludlžníkov. Ak budú žiadateľmi o úver pre mladých viacerí spoludlžníci, ich spoločný priemerný mesačný príjem nebude môcť presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy násobený počtom spoludlžníkov. Podľa doplneného písm. h) v § 75 ods. 4 sa bude v zmluve o hypotekárnom úvere pre mladých povinne uvádzať záväzok hypotekárnej banky umožniť odloženie splátky istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov, ak sa klientovi narodí dieťa. Podmienkou bude, že klient o odloženie istiny alebo zníženie mesačnej splátky písomne požiada hypotekárnu banku do troch mesiacov po narodení dieťaťa a k žiadosti priloží rodný list dieťaťa. Po novom nebude hypotekárna banka môcť požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru v súlade so zmluvou o hypotekárnom úvere. Hypotekárna banka bude tiež povinná najneskôr 2 mesiace vopred oznámiť klientovi termín uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru a zmenu úrokovej sadzby hypotekárneho úveru.

Novela v doplnenom ust. § 122m upravuje prechodné ustanovenia. V lehote do 31. decembra 2012 bude Národná banka Slovenska povinná vydať spoločné rozhodnutie podľa nového ust. § 47 ods. 15 písm. c), v ktorom sa rozhoduje o uplatnení ust. § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3, v zmysle ktorých napr. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností, informačné toky a riziká, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky je alebo môže byť vystavená, pričom súčasne overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi financovania, a to špeciálne pre tento druh rozhodnutia do šiestich mesiacov, nie do štyroch mesiacov, ako všeobecne ustanovuje novela.

Banky, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ratingov a banky, ktoré používajú pokročilý prístup merania pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na operačné riziko, musia mať do dňa 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako 80%. Jedná sa o 80% z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. decembru 2006 alebo k 31. marcu 2011 na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak banka začala na výpočty svojich požiadaviek na vlastné zdroje používať prístup interných modelov alebo pokročilý prístup merania odo dňa 1. januára 2010 alebo neskôr. Do dňa 31. decembra 2012 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie a nevyužívajú štátne záruky, nesmie byť nižšia ako 10%.

Novým ust. § 123a sa od účinnosti novely zruší vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 290/2010 Z. z. o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu. Dôvodom zrušenia uvedenej vyhlášky, a tým aj povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk poskytovať bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, je nevýhodnosť uvedeného produktu a nízky záujem o produkt zo strany klientov.

Článkom II novely sa mení zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Do nového znenia odsekov 1 až 4 ust. § 74a bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES týkajúca sa majetkovej angažovanosti obchodníkov s cennými papiermi. Informačná povinnosť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa novým znením ustanovení § 74b ods. 3 a ods. 4 v porovnaní so súčasnou informačnou povinnosťou podstatne zúži. Novela tiež na účely zákona o cenných papieroch definuje pojem malá alebo stredne veľká právnická osoba ako právnickú osobu s ročným obratom do 50 000 000 Eur a s počtom zamestnancov menším ako 250. Podľa doplneného § 75 ods. 2 bude obchodník s cennými papiermi povinný v denníku viesť aj záznamy o poskytovaných investičných službách klientom a o poskytovaných vedľajších službách klientom s údajmi ako sú (1) obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt klienta, ak je fyzickou osobou, (2) identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta, (3) druh poskytnutej investičnej služby alebo poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby, (4) meno a priezvisko zamestnanca obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonával činnosti súvisiace s príslušnou poskytovanou investičnou službou alebo vedľajšou službou. Prechodné ustanovenia zákona o cenných papieroch sú upravené v doplnenom ust. § 173m v obdobnom znení ako znenie prechodných ustanovení novely zákona o bankách.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....