Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o bankách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2012

Cieľom novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách je, aby predovšetkým sociálne znevýhodnení spotrebitelia, ktorí nevyužívajú bežný účet a základné platobné služby, mohli začať využívať bežný účet za primeraný poplatok. Sociálne znevýhodneným spotrebiteľom, ktorí už bežný účet využívajú, má novela zabezpečiť priaznivejšie cenové podmienky.

Novela zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) zavádza tzv. základný bankový produkt, ktorého zavedenie vychádza z odporúčania Komisie 2011/442/EÚ. Základným bankovým produktom sa v zmysle novely rozumie bankový produkt obsahujúci (1) zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro, (2) vykonávanie platobných operácií a (3) vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty. Uvedenými platobnými operáciami sú (a) vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na bežný účet, (b) výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z bežného účtu, (c) bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z bežného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene euro, a to úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu, alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso.

Nové ust. § 27c zákona o bankách vymedzuje poskytovanie základného bankového produktu s cieľom zabezpečiť spotrebiteľovi prístup k bežnému účtu a základným bankovým službám s dôrazom na lepšiu porovnateľnosť a sprehľadnenie poskytovania bankových služieb. V zmysle uvedeného ustanovenia sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné poskytnúť spotrebiteľovi bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak (1) spotrebiteľ dovŕšil 18 rokov, (2) spotrebiteľ podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu, (3) spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke a v pobočke zahraničnej banky zriadený bežný účet, vkladový účet alebo peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou, (4) spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu mesačný príjem vyšší ako je suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí ku dňu podania tejto žiadosti, (5) banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú tieto bankové služby spotrebiteľovi v rámci svojho podnikania, a (6) banka a pobočka zahraničnej banky už poskytujú spotrebiteľovi aspoň dve bankové služby súvisiace s bežným účtom v rámci jedného obchodu. Dané údaje spotrebiteľ potvrdzuje v čestnom vyhlásení.

Spotrebiteľ si však v období, počas ktorého mu banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť vkladový účet, peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou alebo ďalší bežný účet v banke a v pobočke zahraničnej banky.

K zrušeniu bankového produktu dôjde v prípade, ak banka zistí nepravdivosť informácií uvedených v čestnom vyhláseníprípadne zriadenie vkladového účtu, ďalšieho bežného účtu alebo vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v období poskytovania bankového produktu. Ďalším dôvodom zrušenia je prekročenie hranice 14-násobok minimálnej mzdy súčtu súm platobných operácií pripísaných na bežný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania základného bankového produktu. V tomto smere novela ponecháva možnosť banke a spotrebiteľovi dohodnúť sa na nezrušení bankového produktu.

V rámci základného bankového produktu sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom. Výšku poplatku za základný bankový produkt podobne určí predmetný všeobecne záväzný právny predpis.

Poskytnutie základného bankového produktu banky nebudú môcť podmieňovať poskytovaním iných svojich produktov. Spotrebiteľovi, ktorý bude produkt využívať, nebude možné povoliť úver formou prečerpania.

Na účely poskytovania základného bankového produktu bude možné zriadiť spoločný register spotrebiteľov, ktorým bol poskytnutý. Prostredníctvom registra budú banky oprávnené za podmienok ustanovených zákonom o bankách aj bez súhlasu a informovania spotrebiteľa ako dotknutej osoby navzájom si bezplatne alebo za úhradu vecných nákladov sprístupniť a poskytovať informácie o poskytnutom základnom bankovom produkte spotrebiteľom a údaje o týchto spotrebiteľoch. Informácie poskytnuté do spoločného registra spotrebiteľov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, alebo zo spoločného registra zostávajú predmetom bankového tajomstva.

Uvedené zmeny budú účinné od 1. septembra 2012. Bankám je poskytnuté prechodné obdobie na zavedenie základného bankového produktu, to znamená, že majú povinnosť poskytovať základný bankový produkt najneskôr od 1. júla 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....