Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o bankách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2009

Článkom IV zákona č. 66/2009 Z. z. bola s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 vykonaná novela zákona o bankách, zakotvujúca povinnosť bánk bezodplatne prijímať pri vkladoch v hotovosti eurobankovky a euromince. Pravidlám vzťahujúcim sa na hotovostný peňažný obeh, výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurá, bezhotovostné peňažné operácie a platobný styk sa venovalo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál zamerané na problematiku zavedenia eura na Slovensku. Najnovšia novela zákona o bankách s uvedenými pravidlami úzko súvisí a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO opäť nájdete bližšie informácie.

Dňa 1. marca 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o bankách“ alebo len „zákon“). Novelizácia zákona o bankách bola s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 vykonaná prostredníctvom článku IV zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o bankách“ alebo len „novela“), do ktorého bol článok IV novelizujúci zákon o bankách včlenený počas legislatívneho procesu v NR SR, a to v štádiu jeho druhého čítania, na základe poslaneckého návrhu.

Novela včlenila do znenia zákona o bankách nové prechodné ustanovenia obsiahnuté v § 122j zákona, na základe ktorých platí, že banka, iná úverová inštitúcia, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie, zahraničná banka a iná zahraničná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území SR, je odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. augusta 2009 povinná prijímať pri vkladoch v hotovosti eurobankovky a euromince bezodplatne a bez obmedzenia ich nominálnej štruktúry alebo ich celkového počtu, pričom pri bezodplatnom prijímaní eurobankoviek a euromincí nesmie účtovať žiadny poplatok, náklady ani protiplnenie za prijatie, spracovanie, počítanie, ani za žiadne iné úkony alebo činnosti, ktoré súvisia s vkladom v hotovosti.

Úpravou podľa predchádzajúcej vety nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o hotovostnom peňažnom obehu (napríklad podľa § 17a a § 17b zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov) a o výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá podľa § 3 ods. 4 až 9 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“).

Výklad vyššie spomínaných pravidiel týkajúcich sa (1) hotovostného peňažného obehu, (2) výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá, (3) bezhotovostných peňažných operácií a platobného styku vykonávaných bankami, a to vrátane povinností a oprávnení bánk súvisiacich so zavedením meny euro na území Slovenska, s ktorými táto novela zákona o bankách úzko súvisí, sme pre Vás spracovali už v spojení s problematikou zavedenia eura so zameraním na podrobný výklad generálneho zákona, ktorému sa venovalo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, a to konkrétne v jeho samostatných častiach II a III.

Zákon o bankách bol v predchádzajúcom období novelizovaný článkom III zákona č. 297/2008 Z. z. s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2008.

Ďalšia, v poradí druhá, novelizácia zákona o bankách bola vykonaná článkom III zákona č. 552/2008 Z. z., ktorý zakotvil zmeny v zákone o bankách s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 okrem tých ustanovení zákona o bankách, ktoré nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia zákona č. 552/2008 Z. z., teda dňom 13. decembra 2008.

Z časového hľadiska bol zákon o bankách tretíkrát novelizovaný prostredníctvom generálneho zákona. Zákon o bankách bol jedným z 28 zákonov, ktorých sa týkali sprievodné novelizácie vykonané generálnym zákonom, pričom novelizácia zákona o bankách bola vykonaná článkom X generálneho zákona v spojení s článkom XXXI generálneho zákona, ktorý upravuje účinnosť jednotlivých úprav vykonaných generálnym zákonom, zo znenia ktorého vyplýva, že úpravy vykonané prostredníctvom článku X generálneho zákona nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou tých ustanovení zákona o bankách, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Vyššie spomínaným predchádzajúcim trom novelizáciám zákona o bankách sa v súvislosti s problematikou zavedenia eura, podrobným výkladom generálneho zákona, a to vrátane výkladu všetkých sprievodných novelizácií, ktoré boli prostredníctvom generálneho zákona vykonané v 28 zákonoch, spolu s predpismi vydanými na vykonanie generálneho zákona a ďalšími predpismi súvisiacimi so zavedením eura v SR, podrobne venovalo už spomínané mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, a to v jeho samostatnej časti IX.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....