Podnikatelia

Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2007

ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle predstaví aj nové zmeny súvisiace s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prinášajúcimi zmeny pre zamestnávateľov a nové povinnosti nielen pre nich, ale i pre podnikajúce fyzické osoby, ktoré nie sú zamestnávateľmi.

Zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prináša v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spružnenie v konaní zamestnávateľov a nové povinnosti nielen pre nich, ale i pre podnikajúce fyzické osoby, ktoré nie sú zamestnávateľmi. Prináša tiež množstvo legislatívno-technických úprav a spresnení v jeho ustanoveniach a súčasne novelizuje viaceré právne predpisy. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej v texte len „BOZP“) nadobudla účinnosť dňa 1. septembra 2007 okrem článku II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2008. O článku V, ktorý nadobudol účinnosť dňa 12. júla 2007, novelizuje zákon č. 212/2005 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a má charakter „druhého“ generálneho pardonu sme Vás informovali v našom júnovom čísle ULC Čarnogurský PRO BONO.

Nová právna úprava prináša definovanie pojmu ťažká ujma na zdraví, pod ktorým sa rozumie vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, a to zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochromenie údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, alebo mučivé útrapy. Definovanie práve tohto pojmu je významné z viacerých hľadísk, napríklad pri vyvodzovaní zodpovednostných vzťahov, či uplatňovaní pracovnoprávnych nárokov.

Povinnosť uchovávania predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencie súvisiacich s BOZP sa vymedzuje na dobu piatich rokov odo dňa, kedy v nich bol vykonaný posledný záznam alebo iná zmena obsiahnutých údajov, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Na zaistenie BOZP je zamestnávateľ povinný písomne informovať preventívne a ochranné služby o zamestnávaní zamestnanca na určitú dobu. Zamestnávateľ má taktiež povinnosť informovať o zamestnávaní zamestnanca, ktorý bol k nemu dočasne pridelený podľa § 58 Zákonníka práce, ktorý je vo vzťahu k novele zákona o BOZP osobitným zákonom upravujúcim problematiku dočasného pridelenia zamestnancov.

Novela taktiež spresňuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať preventívne a ochranné služby pre všetkých zamestnancov.

Na základe predmetného zákona je v súvislosti so závažným pracovným úrazom v pojme pracovná neschopnosť subsumované aj prípadné liečenie (podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa pod pracovnou neschopnosťou rozumela predpokladaná dĺžka liečenia, novela pod tento pojem zahŕňa predpokladanú alebo skutočnú dĺžku pracovnej neschopnosti). Novela zamestnávateľovi ukladá novú právnu povinnosť, ak na jeho pracovisku utrpí pracovný úraz zamestnanec iného zamestnávateľa, aby vznik tohto pracovného úrazu bezodkladne oznámil zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca, ktorá tak bude predpokladom plnenia ďalších povinností, ktoré má zamestnávateľ poškodeného zamestnanca v prípade vzniku pracovného úrazu.

Jednoduchším spôsobom je určená lehota na predloženie správy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru týkajúcej sa choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania a doplnením obsahu predkladanej správy o informácie o vyšetrovaní príčin vzniku závažného pracovného úrazu, ktorú je potrebné zaslať do 30 dní odo dňa, kedy sa o jeho vzniku dozvedel. Zmena nastala i v dobe na uchovávanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ktorá sa predĺžila z pôvodných päť na desať rokov vzhľadom na významnosť tohto dokladu pri preukazovaní pracovnoprávnych nárokov.

Pri prácach vykonávaných dodávateľsky sa povinnosť zhotoviteľa dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce touto novelou rozširuje aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorých je zamestnávateľ povinný určiť diferencovane podľa počtu zamestnancov, je uvedený v prílohe č. 1a k zákonu, pričom limitovanie počtu zamestnancov pripadajúcich na jedného bezpečnostného technika alebo na jedného autorizovaného bezpečnostného technika rovnako platí aj pri zmluvnom spôsobe zabezpečenia výkonu úloh bezpečnostnotechnickej služby. Napríklad je určené, že minimálny počet autorizovaných bezpečnostných technikov alebo bezpečnostných technikov je u zamestnávateľa pôsobiaceho v oblasti poľnohospodárstva s počtom zamestnancov do 400 najmenej jeden autorizovaný bezpečnostný technik. Funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne kumulovať s inými odbornými činnosťami, a to takými, ktoré sú zamerané na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca, prevenciu závažných priemyselných havárií, ochranu pred požiarmi a na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení. Zmenou je i vymedzenie podmienok na zákaz osobného vykonávania odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou. Na základe tejto zmeny je príslušný inšpektorát práce povinný zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ak pri plnení odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika závažným spôsobom alebo opakovane konali v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP.

Novelou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, najmä sa znižujú sadzby správnych poplatkov za vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce a oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby pre právnické osoby a stanovuje sa správny poplatok vo výške 30 000 Sk za vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....