Iné

Novela zákona o BOZP

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2022

Dôležitou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov je bezpochyby aj oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Novela zákona o BOZP má ambíciu predovšetkým sprecizovať doterajšiu právnu úpravu a zosúladiť ju s potrebami aplikačnej praxe, či znížiť administratívnu záťaž.

Dňa 16. marca 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 114/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela okrem zákona o BOZP mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“), (B) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), (C) zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) a (D) zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o uznávaní dokladov“).

Cieľ novely

Cieľom novely je najmä sprecizovanie doterajšej právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe, zapracovanie systémových zmien a zníženie administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na doterajšiu úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o BOZP priniesla, je úprava ustanovenia § 7 ods. 5 zákona o BOZP. Opakované oboznamovania zamestnancov s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa upravuje z pôvodných dvoch rokov na tri roky, s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže (ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o BOZP).

Novela ďalej zakotvuje minimálnu lehotu päť pracovných dní zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, aby sa mohli oboznámiť s podkladmi a mali dostatočný čas na vyjadrenie sa napríklad ku návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu a podobne (ustanovenie § 10 zákona o BOZP).

Novinkou je aj doplnené ustanovenie § 16 ods. 9 zákona o BOZP.

„Ak lehota podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o BOZP alebo podľa ustanovenia § 16 ods. 8 zákona o BOZP uplynie v období, keď je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP, uznaná za dočasne práceneschopnú, lehota sa považuje za zachovanú, ak táto fyzická osoba sa podrobí lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo absolvuje aktualizačnú odbornú prípravu do troch mesiacov od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. V období od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti do oznámenia výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci alebo do absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy nemôže fyzická osoba vykonávať činnosť, na ktorú má vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP“ (ustanovenie § 16 ods. 9zákona o BOZP).

Uvedená úprava ustanovenia § 16 ods. 9 zákona o BOZP umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť overenia zdravotnej spôsobilosti spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď sa im oznámi výsledok lekárskej preventívnej prehliadky. Uvedená úprava tiež umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť aktualizačnej odbornej prípravy spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď absolvujú aktualizačnú odbornú prípravu.

Azda najvýznamnejšou úpravou si prešlo ustanovenie § 23 zákona o BOZP, upravujúce osobu bezpečnostného technika.

„Bezpečnostným technikom je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie bezpečnostného technika“) vydané Národným inšpektorátom práce“ (ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o BOZP).

„Podmienkou na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika je, že žiadateľ (A) získal úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvoval odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika, (B) získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole, ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika (ďalej len „škola“), a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika alebo (C) má najmenej päťročnú prax inšpektora práce“ (ustanovenie § 23 ods. 2 zákona o BOZP).

„Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na základe žiadosti; žiadateľ o osvedčenie bezpečnostného technika podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. c) zákona o BOZP môže podať žiadosť o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najneskôr do dvoch rokov od skončenia vykonávania činnosti inšpektora práce. Žiadateľ v žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu a k žiadosti priloží (A) doklad o získaní úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. a) zákona o BOZP, (B) doklad o získaní odborného vzdelania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. b) zákona o BOZP, (C) doklad o najmenej päťročnej praxi inšpektora práce, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. c) zákona o BOZP, (D) doklad o zaplatení správneho poplatku“ (ustanovenie § 23 ods. 3 zákona o BOZP).

„Skúška bezpečnostného technika sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce z radov odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Členom skúšobnej komisie musí byť najmenej jeden bezpečnostný technik a najmenej jeden inšpektor práce s odbornou praxou inšpektora práce najmenej tri roky. Skúška bezpečnostného technika pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Dátum konania skúšky bezpečnostného technika Národný inšpektorát práce písomne oznámi žiadateľovi najmenej tri týždne vopred“ (ustanovenie § 23 ods. 4 zákona o BOZP).

„Podmienkou úspešného vykonania skúšky bezpečnostného technika žiadateľom je preukázanie znalosti právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti uplatňovať ich a znalosti požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom“ (ustanovenie § 23 ods. 5 zákona o BOZP).

„Žiadateľ, ktorý vykonal skúšku bezpečnostného technika neúspešne, môže do šiestich mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika požiadať Národný inšpektorát práce o opakovanie skúšky bezpečnostného technika“ (ustanovenie § 23 ods. 6 zákona o BOZP).

„Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ nedostavil na skúšku bezpečnostného technika alebo na opakovanie skúšky bezpečnostného technika bez ospravedlnenia, nepožiadal o opakovanie skúšky bezpečnostného technika podľa ustanovenia § 23 ods. 6 zákona o BOZP alebo opakovanú skúšku bezpečnostného technika vykonal neúspešne“ (ustanovenie § 23 ods. 7 zákona o BOZP).

„Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika do 15 dní odo dňa úspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika alebo do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak žiadateľ žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. c) zákona o BOZP. Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas a obsahuje (A) názov a sídlo Národného inšpektorátu práce, (B) ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa vydáva osvedčenie bezpečnostného technika, (C) evidenčné číslo osvedčenia bezpečnostného technika, (D) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu bezpečnostného technika, (E) dátum vykonania skúšky bezpečnostného technika; to neplatí pre osvedčenie bezpečnostného technika vydané na základe splnenia podmienky podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. c) zákona o BOZP, (F) dátum a miesto vydania osvedčenia bezpečnostného technika, (G) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie; to neplatí pre osvedčenie bezpečnostného technika vydané na základe splnenia podmienky podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. c) zákona o BOZP a osvedčenie vydané podľa ustanovenia § 23 ods. 12zákona o BOZP, (H) odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis zástupcu Národného inšpektorátu práce“ (ustanovenie § 23 ods. 8 zákona o BOZP).

„Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní“ (ustanovenie § 23 ods. 9 zákona o BOZP).

„Osvedčenie bezpečnostného technika stráca platnosť (A) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika podľa ustanovenia § 25 ods. 1 zákona o BOZP, (B) ak bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu“ (ustanovenie § 23 ods. 10 zákona o BOZP).

„Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika“ (ustanovenie § 23 ods. 11 zákona o BOZP).

„Národný inšpektorát práce je povinný po overení zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu bezpečnostného technika bezplatne vydať bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie bezpečnostného technika, ak písomne oznámi zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika“ (ustanovenie § 23 ods. 12 zákona o BOZP).

„Národný inšpektorát práce vedie evidenciu vydaných a odobratých osvedčení bezpečnostného technika, ktorá obsahuje (A) meno, priezvisko a titul bezpečnostného technika, (B) dátum narodenia a adresu trvalého pobytu bezpečnostného technika, (C) dátum podania žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, (D) číslo podania žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, (E) evidenčné číslo osvedčenia bezpečnostného technika, (F) dátum vydania osvedčenia bezpečnostného technika, (G) dátum odobratia osvedčenia bezpečnostného technika, (H) dátum straty platnosti osvedčenia bezpečnostného technika“ (ustanovenie § 23 ods. 13 zákona o BOZP).

„Národný inšpektorát práce zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam vydaných a odobratých osvedčení bezpečnostného technika, ktorý obsahuje údaje uvedené v ustanovení § 23 ods. 13 písm. a) a e) až h) zákona o BOZP“ (ustanovenie § 23 ods. 14 zákona o BOZP).

„Fyzická osoba môže činnosť bezpečnostného technika namiesto osvedčenia bezpečnostného technika vykonávať na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti; na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia § 23 ods. 9 až 14 a § 25 ods. 1 zákona o BOZP“ (ustanovenie § 23 ods. 15 zákona o BOZP).

Živnostenský zákon

Okrem zákona o BOZP sa novelou mení aj živnostenský zákon do ktorého sa po novom dopĺňa nové prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01. januára 2023 – ustanovenie § 80ak živnostenského zákona.

Zákon o správnych poplatkoch

Z pohľadu zmien v zákone o správnych poplatkoch sa v prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov XIII. časti Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 202 písm. d) slová „osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika“.

Zákon o inšpekcii práce

zákone o inšpekcii práce sa napríklad kompetencia Národného inšpektorátu práce vydávať osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi upravuje na kompetenciu vydávať fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona o inšpekcii práce).

Zákon o uznávaní dokladov

Na záver novela dopĺňa aj zákon o uznávaní dokladov. Na koniec ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o uznávaní dokladov novela pripája nasledovnú vetu: „Ak na vykonanie skúšky spôsobilosti nie je oprávnená profesijná organizácia, stavovská organizácia, uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola, skúšku spôsobilosti vykoná príslušný orgán, ak to ustanovuje osobitný predpis“ (ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o uznávaní dokladov).

Obsahom tohto príspevku bol z dôvodu rozsiahlosti vlastného textu novely len prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o BOZP priniesla.

Účinnosť novely

Novela nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....