Verejná správa

Novela zákona o cenách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2024
  1. ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je najmä priblíženie zmien, ktoré novela zákona o cenách prináša, a to napríklad v podobeaktualizácie pojmu pošty a telekomunikácie a pojmu individuálne údaje, či v podobe zavedenia nového cenového orgánu (Ministerstva dopravy Slovenskej republiky) v oblasti regulácie cien nájmu bytov z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Novelou zákona o cenách dochádza aj kdoplneniu nových kompetencií Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v súvislosti s jeho novými postavením ako cenového orgánu a podobne.

2.   PODSTATA NOVELY ZÁKONA O CENÁCH

Dňa 13. februára 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 33/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „zákon o cenách“).

Dôvodom prijatia novely je presun vo veciach regulácie cien nájmu bytov z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky z dôvodu, že bytová politika je sústredená na tomto rezorte. Novela ustanovuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky novým cenovým orgánom pre oblasť regulácie cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

3.   AKTUALIZÁCIA POJMOV

V súlade s platnou legislatívou dochádza novelou k aktualizácii niektorých pojmov v zákone o cenách. V ustanovení § 1 ods. 3 zákona o cenách sa slová „pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „poštových služieb a elektronických komunikačných služieb“. Po novom tak ustanovenie § 1 ods. 3 zákona o cenách znie nasledovne:

„Zákon o cenách sa nevzťahuje na cenné papiere, hazardné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné, základné cestovné a cestovné vybraných skupín cestujúcich za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave a mestskej električkovej doprave a trolejbusovej doprave, a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti poštových služieb a elektronických komunikačných služieb podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 1 ods. 3 zákona cenách).

4.   LEGISLATÍVNO – TECHNICKÉ ÚPRAVY

Novela do zákona o cenách prináša aj viacero legislatívno – technických úprav (A) poznámok pod čiarou, z dôvodu, že právne predpisy, na ktoré sa odkazuje, sa medzičasom nahradili novými právnymi predpismi, (B) samotných ustanovení zákona o cenách (napríklad ustanovenie § 4a ods. 1 zákona o cenách alebo ustanovenie § 7 zákona o cenách a pod.).

5.   CENOVÉ INFORMÁCIE

V oblasti cenových informácií dochádza novelou v rámci ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o cenách k nahradeniu pojmu „individuálnych údajov“ pojmom „dôverných štatistických údajov“. Nové znenie ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o cenách je nasledovné:

„Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bezplatne poskytovať informácie a údaje, ktoré si cenové orgány vyžiadajú pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a pre konanie o porušení tohto zákona o cenách a všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti cien (ďalej len „konanie o porušení cenovej disciplíny“). Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane dôverných štatistických údajov“ (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o cenách).

6.   CENOVÉ ORGÁNY PRE OBLASŤ REGULÁCIE CIEN

Novelou sa do zákona o cenách dopĺňa Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako orgán pre konanie o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodovania.

Konkrétnou zmenou v uvedenej oblasti je doplnenie ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o cenách.

„V konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vyššie územné celky, obce, iný orgán štátnej správy, Úrad vládneho auditu a Slovenská obchodná inšpekcia“ (ustanovenie § 19 ods. 1 zákona o cenách).

Novelou dochádza aj k doplneniu nového ustanovenia § 20 ods. 1 písm. c) zákona o cenách, v zmysle ktorého platí:

„Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú tieto cenové orgány: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 20 ods. 1 písm. c) zákona o cenách).

  • ROZSAH KOMPETENCIÍ MINISTERSTVA DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Z pohľadu pôsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej republiky dochádza k doplneniu nových ustanovení § 20 ods. 2 písm. g), p) a q) zákona o cenách.

„Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (G) vytvára, spravuje a rozvíja informačný systém pre potreby plnenia úloh podľa tohto zákona o cenách a informuje podľa potreby vládu Slovenskej republiky o výstupoch z tohto informačného systému, (P) zabezpečuje zriadenie webového sídla na účel informovania o plnení úloh podľa tohto zákona o cenách, (Q) získava informácie, vrátane osobných údajov, z informačných systémov finančnej správy na plnenie úloh podľa tohto zákona o cenách“ (ustanovenia § 20 ods. 2 písm. g), p) a q) zákona o cenách).

Novinkou je tiež doplnenie nového ustanovenia § 20 ods. 4 zákona o cenách.

„Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. b) až h) zákona o cenách v oblasti cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov vyšších územných celkov a rozpočtov obcí okrem nájmu bytov podľa ustanovenia § 20 ods. 8 zákona o cenách“ (ustanovenie § 20 ods. 4 zákona o cenách).

  • ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda dňa 06. marca 2024.

Publikované dňa 25.03.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....