Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2021

K aktuálnym novinkám z dielne Národnej rady Slovenskej republiky pribudla aj novela v oblasti legislatívy cenných papierov a investičných služieb. Po novom dochádza k transponovaniu viacerých právnych predpisov Európskej únie najmä v oblasti investičných spoločností a úverových spoločností.


Dňa 04. mája 2021 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 209/2021 (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“).

Prehľad novelizovaných právnych predpisov

Okrem zákona o CP novela mení a dopĺňa aj: (A) zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), (B) zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“), (C) zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“), (D) zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o riešení krízových situácií“) a (E) zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).

Dôvod prijatia novely

(A) Dôvodom prijatia novely je najmä povinnosť transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (ďalej len „smernica 2019/2034″) do slovenského právneho poriadku s cieľom zjednodušiť fungovanie menších investičných spoločností a zároveň dosiahnuť, aby najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať rovnakému režimu ako európske banky. (B) Novelou sa tiež preberá aj smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18.decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorej cieľom je posilnenie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu a európskymi orgánmi dohľadu. (C) Zmeny sa týkajú aj vytvárania platforiem spolupráce, ktoré sú účinným nástrojom na dosiahnutie intenzívnejšej a včasnej spolupráce medzi orgánmi dohľadu, a teda na zlepšenie ochrany spotrebiteľa. (D) Zmeny sa ďalej dotkli aj regulačného rámca pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a to tak, že udeľovanie povolení a výkon dohľadu nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov sa presunie z národného orgánu dohľadu (Národná banka Slovenska) pod Európsky orgán dohľadu (ESMA). (E) Novela preberá aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „smernica 2020/1504″), ktorej cieľom je vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ poskytovateľov služieb hromadného financovania.

Vzhľadom na rozsiahlosť vlastného textu novely, vyberáme do tohto príspevku len prehľad najdôležitejších zmien a v kontexte ďalších modifikácii zákona o CP odkazujeme na plný text novely.

(1) Transpozícia článku 1 bod 1 písm. a) a b) Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (ďalej len „smernica 2019/2177″), ktorým sa z rozsahu pôsobnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (ďalej len „MiFID II“) vypúšťa udeľovanie povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti. Udeľovanie povolenia poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (ďalej len „Nariadenie o ESA´s“) prechádza do pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) s výnimkou podľa čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení (ustanovenie § 1 zákona o CP).

(2) Zavedenie nových definícii pojmov, ktoré sú potrebné pre jednoznačnejšiu aplikáciu usmernení smernice MiFID II. Výmena finančného nástroja v portfóliu je spojená s nákladmi na túto výmenu, a viažu sa k nej povinnosti vyhodnotenia prínosu nového finančného nástroja pre klienta. Doložka o úplnom splatení pri dlhopisoch doteraz v právnej úprave Slovenskej republiky absentovala, naďalej však zostanú v platnosti emisné podmienky ako primárny nástroj pre akékoľvek dohody medzi emitentami a investormi. Dopĺňa sa definícia elektronického formátu, keďže doteraz sa pod trvalým médiom vnímali len listinné dokumenty, v praxi sa však používajú aj elektronické médiá vo forme CD, DVD nosičov a USB kľúčov, ktoré spĺňajú podmienky na trvalé médium. Definíciou prevažne obchodnej skupiny sa má dosiahnuť jasnejšie vymedzenie takejto skupiny s ohľadom na poskytovanie investičných služieb a vykonávanie tvorcu trhu (ustanovenia § 7 ods. 27 až 30 zákona o CP).

(3) Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „smernica 2020/1504″), ktorá vyníma z rozsahu pôsobnosti smernice MiFID II poskytovateľov služieb hromadného financovania, čo znamená, že poskytovatelia služieb hromadného financovania na svoju účinnosť nemusia žiadať o povolenie na výkon svojej činnosti podľa zákona o cenných papierov. Na udelenie povolenia poskytovateľov služieb hromadného financovania sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ustanovenie § 54 ods. 3 písm. l) zákona o CP).

(4) Vymedzenie, kto sa rozumie malým a neprepojeným obchodníkom s cennými papiermi a ktoré ustanovenia zákona sa na neho nevzťahujú a tiež sa ustanovenie lehoty, do ktorej musí obchodník s cennými papiermi, ktorý prestane spĺňať podmienky, aby sa mohol považovať za malého a neprepojeného obchodníka, zosúladiť svoju činnosť s požiadavkami zákona o cenných papieroch (ustanovenie § 54b zákona o CP).

(5) Transpozícia článku 5 odsekov 1 až 5 smernice IFD, podľa ktorých sa stanovuje právomoc Národnej banke Slovenska rozhodnúť, že na obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva investičné služby a investičné činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) alebo f) zákona o CP a celková hodnota jeho konsolidovaných aktív vypočítaná ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 000 eur a ktorý spĺňa jednu alebo viac zákonných kritérií, sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia zákona o bankách a teda prísnejšie prudenciálne požiadavky. Národná banka Slovenska môže taktiež rozhodnúť, že na obchodníka s cennými papiermi sa už nebudú vzťahovať príslušné ustanovenia zákona o bankách. Rovnako, ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať kritéria na „prísnejší“ prudenciálny dohľad, bude sa na neho vzťahovať dohľad podľa zákona o cenných papieroch (ustanovenie § 54d zákona o CP).

(6) Ustanovenie podmienky, kedy je obchodník s cennými papiermi povinný zriadiť výbor pre riadenie rizík a tiež funkcia tohto výboru ako aj požiadavka, že výbor pre riadenie rizík a dozorná rada musia mať prístup k dostupným informáciám o rizikách. Členom výboru pre riadenie rizík sa rozumie napr. aj odborník z príslušnej oblasti (ustanovenie § 71c zákona o CP).

(7) Transpozícia článkov 30 až 32 smernice IFD, ktoré nanovo upravujú politiku odmeňovania a pohyblivú zložku odmeňovania, ktoré sú oproti doterajšej právnej úprave lepšie prispôsobené činnosti obchodníka s cennými papiermi. Stanovujú sa zásady odmeňovania, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný uplatňovať na uvedené skupiny osôb a ktoré sú primerané jeho veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jeho činnosti. Upravujú sa pravidlá priznávania a vyplácania pohyblivej zložky celkovej odmeny (ustanovenia § 71da a § 71db zákona o CP).

(8) Spresnenie, že obchodník s cennými papiermi informuje Národnú banku Slovenska o osobách a počte osôb, ktorých celková odmena u obchodníka s cennými papiermi je najmenej 1 000 000 eur v príjmovej skupine 1 milión eur, vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných zložkách mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie (ustanovenie § 71de ods. 1 zákona o CP).

(9) Umožnenie spoločnej úhrady za investičný prieskum v prípade, ak sa investičný prieskum vzťahuje na emitentov, ktorých trhová kapitalizácia nepresiahla 1 miliardu Eur počas 36 mesiacov pred uskutočnením investičného prieskumu. Týmto krokom sa predpokladá zvýšenie záujmu poskytovateľov investičných prieskumov o malé a stredné spoločnosti a tým väčšia dostupnosť informácií o takýchto spoločnostiach (ustanovenie § 73b ods. 18 až 20 zákona o CP).

(10) Upravuje sa preskúmavanie, ktoré vykonáva Národná banka Slovenska v rámci dohľadu. Preskúmavanie podľa smernice IFD je lepšie prispôsobené činnostiam a veľkosti obchodníkov s cennými papiermi než doterajšia právna úprava. Pri vykonávaní preskúmania Národná banka Slovenska zohľadňuje okrem iného aj riziká, obchodný model obchodníka s cennými papiermi alebo aj geografické umiestnenie expozícií obchodníka s cennými papiermi. Frekvenciu a rozsah preskúmavania určí Národná banka Slovenska primerane k veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností obchodníka s cennými papiermi, doterajšia právna úprava ustanovovala preskúmanie aspoň raz do roka. V rámci výkonu dohľadu má Národná banka Slovenska prístup aj k programom a zápisniciam zo zasadnutí predstavenstva. V rámci preskúmavania Národná banka Slovenska aspoň každé tri roky preskúma, či obchodník s cennými papiermi dodržiava požiadavky týkajúce sa povolenia používať interné modely (ustanovenie § 135 ods. 7 až 16 zákona o CP a ustanovenie § 135 ods. 17 a 18 zákona o CP).

(11) Spresňuje sa, že výnimka udelená obchodníkovi s cennými papiermi Národnou bankou Slovenska podľa doterajšieho ustanovenia § 54 ods. 12 druhá veta zákona o CP zaniká ku dňu účinnosti novely. Obchodníkovi s cennými papiermi so základným imaním 125 000 eur, ktorý mal povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa doterajšieho znenia ustanovenia § 54 ods. 12 zákona o CP zostane povolenie na poskytovanie investičných služieb a bude mať voľbu buď navýšiť počiatočný kapitál na 730 000 eur (ak bude chcieť vykonávať aj pôvodné činnosti podľa ustanovenia § 54 ods. 12 druhá veta zákona o CP) alebo navýšiť počiatočný kapitál na 150 000 eur a vykonávať investičné služby v pôvodnom rozsahu (ale bez oprávnení podľa pôvodného ustanovenia § 54 ods. 12 druhá veta zákona o CP) alebo nenavýšiť počiatočný kapitál a poskytovať investičné služby podľa ustanovenia § 54 ods. 13 zákona o CP (obchodník s cennými papiermi s počiatočným kapitálom 75 000 eur). Ustanovenie sa netýka povolenia na poskytovanie investičných služieb, ktoré ostáva obchodníkovi s cennými papiermi zachované (ustanovenie § 173zf zákona o CP).

Zákon o bankách

(12) Transpozícia čl. 8a smernice 2013/36/EÚ. Upravuje sa situácia, ak obchodník s cennými papiermi prekročí hranicu 30 mld. eur a musí požiadať o udelenie bankového povolenia podľa ustanovenia § 7 zákona o bankách. Počas doby rozhodovania o žiadosti o bankové povolenie podľa ustanovenia § 7 zákona o bankách môže tento obchodník s cennými papiermi oprávnene podnikať podľa svojej platnej licencie na vykonávanie investičných činností. Ustanovenie § 7b ods. 3 zákona o bankách upravuje situáciu, kedy obchodníkovi s cennými papiermi z dôvodu dlhodobého zníženia jeho celkových aktív pod 30 mld. eur bolo Národnou bankou Slovenska odobraté bankové povolenie podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. h) zákona o bankách, avšak tento obchodník s cennými papiermi opätovne prekročil svojimi celkovými aktívami hranicu 30 mld. eur a je povinný opätovne žiadať o bankovú licenciu. V takomto prípade Národná banka Slovenska zabezpečí, aby konanie o udelení takéhoto opätovného bankového povolenia bolo čo najjednoduchšie a aby sa zohľadnili všetky informácie a doklady prikladané k žiadosti o udelenie predchádzajúceho bankového povolenia, ak sú použiteľné na udelenie takéhoto povolenia (ustanovenie § 7b zákona o bankách).

(13) Transpozícia čl. 62 bod 7 IFD (čl. 18 nové písmeno aa) smernice 2013/36/EÚ). Dopĺňa sa nový dôvod na odobratie bankového povolenia, ktorým je neplnenie definičného znaku, t. j. pokles výšky aktív pod prahovú hodnotu uvedenú v nariadení (EÚ) č. 575/2013 za obdobie piatich po sebe nasledujúcich rokov (ustanovenie § 63 ods. 1 písm. h) zákona o bankách).

Zákon o burze cenných papierov

(14) V nadväznosti na zmeny smernice 2019/2177, z ktorej rozsahu sa vypúšťa udeľovanie povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti a táto právomoc prechádza na Európsky orgán dohľadu, sa potrebné úpravy vykonávajú aj vo viacerých ustanoveniach zákona o burze cenných papierov (ustanovenie § 4 ods. 15 zákona o burze cenných papierov a ustanovenie § 58 ods. 1 zákona o burze cenných papierov).

(15) Ustanovenie, že úplný zoznam pozícií držaných v komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť centrálnemu orgánu dohľadu, t. j. tomu orgánu, ktorý dohliada nad obchodným miestom s najväčším objemom obchodov v danom deriváte (ustanovenie § 57b ods. 3 zákona o burze cenných papierov).

Zákon o dohľade nad finančným trhom

(16) Nahradenie predkladania Správy o stave a vývoji finančného trhu predkladaním Správy o finančnej stabilite v rovnakej frekvencii. Správa o finančnej stabilite predstavuje hlavnú publikáciu Národnej banky Slovenska v oblasti vyhodnocovania aktuálnych trendov a rizík na slovenskom finančnom trhu. Jej vydávanie je v súlade s medzinárodnou praxou v krajinách Európskej únie. Naopak, Správa o stave a vývoji finančného trhu má všeobecný štatistický charakter a informácie v nej obsiahnuté sa do veľkej miery prekrývajú s informáciami zverejnenými vo verejne dostupných databázach. Vydávanie štatistických správ centrálnymi bankami v Európskej únie je ojedinelé. Dôležitosť Správy o finančnej stabilite potvrdzuje aj aktívny záujem poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o analýzy, ktoré sú v nej publikované a to napriek tomu, že nie je oficiálne predkladaná na rokovania. Tak na rokovaniach Výboru pre financie a rozpočet, ako aj na rokovaniach pléna Národnej rady Slovenskej republiky, sa diskusie výrazne viac sústredili na aktuálne riziká analyzované v Správe o finančnej stabilite, než na štatistické prehľady publikované v Správe o stave a vývoji finančného trhu (ustanovenie § 1 ods. 3 písm. i) zákona o dohľade nad finančným trhom a ustanovenie § 37 ods. 1 písm. a) zákona o dohľade nad finančným trhom).

Zákon o riešení krízových situácii

(17) Transpozícia článku 63 smernice IFD, ktorá mení Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012, ktorá je transponovaná do zákona o riešení krízových situácií. V nadväznosti na zmeny vyvolané smernicou IFD, hlavne požiadavky zmeny základného imania na počiatočný kapitál je potrebné reflektovať na uvedenú zmenu aj zmenou ustanovenia zákona o riešení krízových situácií (ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona o riešení krízových situácii).

Zákon o poisťovníctve

(18) Stanovenie povinnosti Národnej banky Slovenska oznámiť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského zhoršenie finančného stavu alebo vznik iných rizík, ktoré predstavuje poisťovňa alebo zaisťovňa vykonávajúca poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území hostiteľského členského štátu. V prípade absencie dohody s príslušným orgánom dohľadu členského štátu sa stanovuje možnosť požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu a ak nedôjde k náprave zistených nedostatkov predložiť žiadosť o vytvorenie platformy spolupráce (ustanovenie § 16 ods. 9 až 11 zákona o poisťovníctve a ustanovenie § 17 ods. 11 zákona o poisťovníctve).

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to: (A) dňa 26. júna 2021, (B) dňa 30. júna 2021, (C) dňa 10. novembra 2021, (D) dňa 01. januára 2022 a (E) dňa 01. marca 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....