Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o cenných papieroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2008

Novela zákona o cenných papieroch, vykonaná zákonom č. 70/2008 Z. z., nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2008. Novela prináša vymedzenie klientskeho majetku, úpravy vstupných, ročných ako i mimoriadnych príspevkov uhrádzaných do Garančného fondu investícií a rozšírila oprávnenia Rady fondu. S obsahom tejto právnej úpravy Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi podrobnejšie oboznámime.
Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 70/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o cenných papieroch“ alebo len „novela“), ktorý prostredníctvom článku VI novelizoval zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o cenných papieroch“ alebo len „zákon“).
Novelou sa v úvodnej vete § 81 ods. 1 zákona o cenných papieroch spresňuje vymedzenie klientskeho majetku, ktorým sa pre účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona, a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je.

Novela sa týka aj úpravy okruhu obchodníkov s cennými papiermi, ktorí uhrádzajú vstupný príspevok do Garančného fondu investícií. Garančný fond investícií (ďalej v texte len „Garančný fond“ alebo len „fond“) sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade so zákonom o cenných papieroch. Garančný fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Po novom je výška vstupného príspevku (1) 5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 zákona a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi (pričom podľa § 54 ods. 13 zákona je základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 12 zákona, ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo finančnými nástrojmi klienta, najmenej 50 000 eur), (2) 12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 zákona a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi (pričom podľa § 54 ods. 12 zákona je základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) zákona a nie je oprávnený poskytovať investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona ani upisovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, najmenej 125 000 eur) a (3) 70 000 Sk pre ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Novela sa dotkla aj úpravy ročného príspevku uhrádzaného do fondu. Ročný príspevok na príslušný rok určuje Garančný fond vopred na celý rok, a to najneskôr do dňa 20. decembra predchádzajúceho roka, pričom ho určí pre (1) obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 zákona a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozpätí od 0,1% do 1% z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona, najmenej však 2 500 Sk, (2) obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 zákona a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozpätí od 0,5% do 2% z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona alebo v rozpätí od 0,01% do 2% z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 12 000 Sk, (3) ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v rozpätí od 1% do 3% z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona alebo v rozpätí od 0,01% do 2% z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 70 000 Sk.

Pri mimoriadnom príspevku, ktorého výšku určuje NBS pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi rovnako, po novom platí, že suma mimoriadnych príspevkov v kalendárnom roku môže prekročiť 3% z ročnej sumy poplatkov účtovaným klientom za poskytované investičné služby a vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona za kalendárny rok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku, len po prerokovaní v Rade fondu.

Novela v súvislosti s orgánmi fondu rozšírila oprávnenia Rady fondu doplnením úpravy, ktorá výslovne zakotvuje, že Rada fondu schvaľuje nielen zásady odmeňovania zamestnancov fondu, ale schvaľuje aj odmeňovanie členov orgánov fondu a rozhoduje o ďalších záležitostiach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov fondu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....