Iné

Novela zákona o cestnej premávke

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2021

 Novelizáciou si na jeseň prešiel aj zákon o cestnej doprave, v rámci ktorého dochádza napríklad k úprave kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, oblasti prepravy nebezpečných vecí, či k úprave sankcií a kompetencií vyplývajúcich z aplikácie zákona o cestnej doprave v praxi.

 Dňa 20. októbra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 397/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Cieľ novely

Cieľom novely je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055“).

Novela upravuje najmä (A) podmienky finančnej spoľahlivosti, podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony, (B) kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktoré by mali byť cielene zamerané na podniky so zvýšeným rizikom, (C) spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi; informácie sa budú vymieňať okrem elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy aj prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu tzv. IMI systém, ktorý je už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou v iných oblastiach, (D) oblasť prepravy nebezpečných vecí a (E) sankcie, kompetencie a iné ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zákona o cestnej doprave v praxi.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o cestnej doprave priniesla je úprava ustanovenia § 5 ods. 3

zákona o cestnej doprave, v zmysle ktorého po novom platí, že „ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 zákona o cestnej doprave sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby, na cestnú dopravu podľa osobitných predpisov a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi, ktoré (A) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej dopravy motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 tony, (B) poskytujú služby osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné účely alebo ktorých hlavnou činnosťou nie je povolanie prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy, (C) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy motorovými vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o cestnej doprave).

Pre prehľadnosť uvádzame aj znenie ustanovení § 5 ods. 1 a 2 zákona o cestnej doprave, ktorých aplikácia je v ustanovení § 5 ods. 3 zákona o cestnej doprave obmedzená („Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa zákona o cestnej doprave a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o cestnej doprave)).

(„Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o cestnej doprave“)).

Podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy

Po novom sa tiež upravujú podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť („Za bezúhonného na účely výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt podľa osobitného predpisu a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy (ďalej len „register prevádzkovateľov“). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť sa považuje za neplatné. Ten, kto stratil bezúhonnosť a chce vykonávať funkciu vedúceho dopravy je povinný absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou, a to najskôr tri roky po tom čo stratil bezúhonnosť. Pre tento prípad neplatia výnimky uvedené v ustanovení § 6 ods. 7 zákona o cestnej doprave ohľadom oslobodenia od skúšky“ (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o cestnej doprave)).

Osvedčenie vodiča

Novinkou je aj zakotvenie ustanovenia § 6a zákona o cestnej doprave („Osvedčenie vodiča“).

„Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva (ďalej len „osvedčenie vodiča“) vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe žiadosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý zamestnáva vodičov so štátnym občianstvom tretieho štátu“ (ustanovenie § 6a ods. 1 zákona o cestnej doprave).

„Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej podobe“ (ustanovenie § 6a ods. 2 zákona o cestnej doprave).

„Vodičovi podľa ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o cestnej doprave môže byť v rovnakom čase vydané najviac jedno platné osvedčenie vodiča“ (ustanovenie § 6a ods. 3 zákona o cestnej doprave).

Novelou dochádza aj k rozšíreniu všeobecných povinností dopravcu v cestnej doprave. Po novom je dopravca okrem iného povinný aj „oznámiť dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje“ (ustanovenie § 7 písm. k) zákona o cestnej doprave), „organizovať činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel do štátu usadenia podniku, najmenej každých osem týždňov odvtedy, čo ho opustia“ (ustanovenie § 7 písm. l) zákona o cestnej doprave) a „bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané“ (ustanovenie § 7 písm. m) zákona o cestnej doprave).

Register prevádzkovateľov

Do zákona o cestnej doprave sa novelou dopĺňa tiež nové ustanovenie § 7a zákona o cestnej doprave („Register prevádzkovateľov“).

„Register prevádzkovateľov sa člení na verejnú časť a neverejnú časť“ (ustanovenie § 7a ods. 1 zákona o cestnej doprave).

„Verejnú časť registra prevádzkovateľov, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle, tvoria (A) názov a právna forma prevádzkovateľa cestnej dopravy, (B) adresa prevádzkovateľa cestnej dopravy a jeho miesto usadenia, (C) meno a priezvisko vedúceho dopravy prevádzkovateľa cestnej dopravy, (D) druh povolenia, počet vozidiel, sériové číslo licencie Spoločenstva a overených kópií“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona o cestnej doprave).

„Neverejnú časť registra prevádzkovateľov tvoria (A) počet, kategória a druh závažných porušení podľa osobitného predpisu, ktoré boli za posledné dva roky dôvodom na odsúdenie alebo sankciu, (B) meno a priezvisko osoby, ktorá bola vyhlásená za nespôsobilú na riadenie dopravných činností podniku, kým sa neobnoví jej bezúhonnosť podľa osobitného predpisu, (C) evidenčné čísla vozidiel, ktorými podnik disponuje podľa osobitného predpisu, (D) počet zamestnancov u prevádzkovateľa cestnej dopravy vždy k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý sa do registra prevádzkovateľov zaznamená do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, (E) hodnotenie rizikovosti prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 7a ods. 3 zákona o cestnej doprave).

„K údajom (A) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov majú nepretržitý a priamy prístup dopravné správne orgány, orgány odborného dozoru a ďalšie orgány podľa osobitných predpisov, (B) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov podľa ustanovenia § 7a ods. 3 písm. a) a b) zákona o cestnej doprave majú prístup na základe žiadosti príslušné orgány iných členských štátov v lehotách podľa osobitného predpisu, (C) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov podľa ustanovenia § 7a ods. 3 písm. c) až e) zákona o cestnej doprave majú nepretržitý a priamy prístup orgány iných členských štátov počas cestných kontrol, (D) z verejnej časti registra prevádzkovateľov má nepretržitý a priamy prístup každý“ (ustanovenie § 7a ods. 4 zákona o cestnej doprave).

„Podmienky týkajúce sa prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy sú ustanovené v osobitnom predpise“ (ustanovenie § 7a ods. 5 zákona o cestnej doprave).

„Na účel získania údajov podľa ustanovenia § 7a ods. 3 písm. d) zákona o cestnej doprave poskytuje ministerstvo Sociálnej poisťovni údaje o prevádzkovateľovi cestnej dopravy do 10. januára kalendárneho roka“ (ustanovenie § 7a ods. 6 zákona o cestnej doprave).

Zákon o cestnej doprave sa novelou rozširuje aj o ustanovenie § 37a zákona o cestnej doprave („Povinnosti organizácie poverenej výkonom určitých činností podľa dohody ADR“).

„Organizácia poverená výkonom určitých činností podľa dohody ADR (ďalej len „poverená organizácia“) je povinná (A) mať vytvorený a udržiavať zdokumentovaný systém pracovných postupov a riadenia dokumentácie pre vykonávanie činnosti podľa dohody ADR, (B) mať prístup k technickej a prístrojovej základni v súlade s poverením, (C) mať organizačnú štruktúru v zmysle poverenia, (D) zamestnávať odborne spôsobilé osoby na výkon svojej činnosti, (E) vydávať príslušné doklady, ako výsledky zo svojej činnosti, (F) mať uzatvorené poistenie podľa druhu výkonu činnosti počas celej doby poverenia, (G) dodržiavať všetky ustanovenia uvedené v rozhodnutí vydanom ministerstvom počas celej doby trvania poverenia, (H) informovať ministerstvo o vykonávanej činnosti v elektronickej podobe alebo listinnej podobe za predchádzajúci kalendárny rok vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roku“ (ustanovenie § 37a ods. 1zákona o cestnej doprave).

„Dopravný správny orgán odníme poverenie poverenej organizácii, ak (A) získala poverenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, (B) písomne požiada o odňatie poverenia, (C) opakovane poruší niektorú z povinností podľa ustanovenia § 37a ods. 1 zákona o cestnej doprave, za ktorej porušenie jej bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty“ (ustanovenie § 37a ods. 2 zákona o cestnej doprave).

„Dopravný správny orgán nevydá poverenie žiadateľovi, ktorému bolo v priebehu posledných 24 mesiacov vydané právoplatné rozhodnutie o odňatí poverenia podľa ustanovenia § 37a ods. 2 písm. c) zákona o cestnej doprave“ (ustanovenie § 37a ods. 3 zákona o cestnej doprave).

Okrem iného prináša novela do zákona o cestnej doprave aj nové spoločné ustanovenia (ustanovenie § 55a zákona o cestnej doprave).

„Zákonom o cestnej doprave zostáva nedotknuté vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti cestnej dopravy podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 55a ods. 1 zákona o cestnej doprave).

„Odosielateľ, zasielateľ, dodávateľ a subdodávateľ je povinný rešpektovať pri objednávaní dopravných služieb povinnosti, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľov cestnej dopravy z osobitného predpisu“ (ustanovenie § 55a ods. 2 zákona o cestnej doprave).

„Prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony je povinný mať udelené povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva“ (ustanovenie § 55a ods. 1 zákona o cestnej doprave).

Novela prináša zmenu aj do zákona o sociálnom poistení, konkrétne doplnením nového ustanovenia § 170 ods. 24 zákona o sociálnom poistení („Sociálna poisťovňa poskytuje na základe údajov o prevádzkovateľoch cestnej dopravy ministerstvu do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutej osoby údaj o počte zamestnancov prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru kalendárneho roka, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka“ (ustanovenie § 170 ods. 24 zákona o sociálnom poistení).

Pre prehľad o všetkých zmenách, ktoré novela do zákona o cestnej doprave a zákona o sociálnom poistení priniesla odkazujeme na jej plné znenie, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to ku dňu (A) 01. januára 2022, (B) 21. februára 2022 a (C) 21. mája 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....