Verejná správa

Novela zákona o cestnej premávke

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2022

Modifikáciou si po novom prejde aj oblasť výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, či sankcionovania niektorých porušení pravidiel cestnej premávky. Zmeny v uvedených oblastiach prináša novela zákona o cestnej premávke.

Dňa 16. júna 2022 bol prijatý zákon č. 246/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o cestnej premávke sa novelou mení a dopĺňa aj (A) zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“), (B) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch), (C) zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) a (D) zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevádzke“).

Cieľ novely

Cieľom novely je predovšetkým prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou o vodičských preukazoch. Transpozičná lehota smernice 2018/645 v tejto časti uplynula už 23. mája 2020, vzhľadom na to Komisia už začala proti Slovenskej republike konanie za porušenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia a na vedenie motorových vozidiel vyplýva zo smernice o vodičských preukazoch, na základe ktorej sa od roku 2013 zvýšil vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE z 18 rokov na 21 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 21 rokov na 24 rokov. Smernicou (EÚ) 2018/645 sa tento vek znížil na pôvodnú úroveň, avšak za podmienky dôkladnejšieho a hlbšieho vzdelávania vodičov v teórii aj v praxi vedenia týchto motorových vozidiel. Na základe uvedených smerníc Európskej únie dlhodobo využíva možnosť udeľovať vodičské oprávnenie na vedenie týchto skupín motorových vozidiel v nižšom veku aj mnoho iných členských štátov Európskej únie (napr. Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko). V rámci novely sa okrem toho zaraďuje podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti a držanie alebo používanie telefónneho prístroja bez systému „voľné ruky“ a iných obdobných zariadení počas vedenia vozidla medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Spolu s týmito zmenami dochádza aj k zmenám v zákone o priestupkoch, na základe ktorých sa umožní správnemu orgánu prejednávať takéto priestupky v správnom konaní, ktorý následne môže uložiť aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia ukladané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky (preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej a preskúmanie psychickej spôsobilosti).

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o cestnej premávke priniesla, je doplnenie ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o cestnej premávke, konkrétne sa novelou dopĺňa tretia, zvýraznená, veta uvedeného ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o cestnej premávke.

„Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa ustanovenia § 75 ods. 7 písm. b) zákona o cestnej premávke, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá bez prípojného vozidla určené na prepravu tovaru s pohonom na alternatívne palivá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 4 250 kg, ak je najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená vyššou hmotnosťou ich pohonného systému oproti pohonnému systému motorových vozidiel s rovnakými rozmermi so spaľovacím motorom a nie je zvýšená nosnosť nákladu oproti takému vozidlu. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá podľa ustanovenia § 75 ods. 3 písm. a)zákona o cestnej premávke s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá podľa ustanovenia § 75 ods. 3 písm. b) a ods. 5 písm. b) zákona o cestnej premávke; motorové vozidlá podľa ustanovenia § 75 ods. 5 písm. b)zákona o cestnej premávke oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg“ (ustanovenie § 76 ods. 7zákona o cestnej premávke).

Doplneniu sa nevyhlo ani ustanovenie § 76 ods. 16 zákona o cestnej premávke, do ktorého novela doplnila poslednú, zvýraznenú, vetu.

„Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny DE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny DE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D. Vodičské oprávnenie skupiny DE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny DE, ako aj motorové vozidlá skupiny D1E, BE a T. Vodičské oprávnenie skupiny DE udelené podľa ustanovenia § 78 ods. 8 zákona o cestnej premávke oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny DE, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii, oprávňuje do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny DE v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km“ (ustanovenie § 76 ods. 16 zákona o cestnej premávke).

Novinkou je tiež nové ustanovenie § 119a ods. 11 zákona o cestnej premávke.

„Orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie, ak prijal informáciu o zaistení vozidla podľa osobitného predpisu. Orgán Policajného zboru opätovne zaradí vozidlo do evidencie, ak dostal informáciu o ukončení zaistenia vozidla“ (ustanovenie § 119a ods. 11 zákona o cestnej premávke).

Ustanovenie § 137 ods. 2 zákona o cestnej premávke sa dopĺňa o nové písmená d) a e) a rozširuje tak zoznam závažných porušení pravidiel cestnej premávky.

„Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 50 km h-1 a viac alebo mimo obce o 60 km h-1 a viac“ (ustanovenie § 137 ods. 2 písm. d) zákona o cestnej premávke), „počas vedenia vozidla držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla“ (ustanovenie § 137 ods. 2 písm. e)zákona o cestnej premávke).

Zákon o priestupkoch

Novela sa dotkla aj zákona o priestupkoch.

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú novela do zákona o priestupkoch priniesla, je vypustenie ustanovenia § 22 ods. 1 písm. k) zákona o priestupkoch. Z dôvodu výraznej nebezpečnosti telefonovania za volantom a neexistencie reálnej hrozby formou možnosti zasiahnuť do oprávnenia na vedenie motorového vozidla ako generálnej prevencie pred porušovaním pravidiel cestnej premávky na tomto úseku sa porušenie zákazu počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ zaraďuje medzi iné porušenia pravidiel cestnej premávky spáchané závažným spôsobom, kam bez pochyby patrí. Denne však možno vidieť množstvo vodičov telefonujúcich za volantom, nastavujúcich si cestu v navigácii, vodičov nákladných vozidiel sledujúcich notebooky. Možnosť ukladať za daný priestupok len sankciu pokuty už dnes nespĺňa zmysel, pre ktorý sa sankcia ukladá. Porušenie tejto povinnosti je druhou najčastejšou príčinou ukladania pokuty v cestnej premávke. Zvyšovanie peňažného vyjadrenia pokuty za porušenie zákazu telefonovať za volantom nie je podľa predkladateľov novely to, čo reálne donúti vodiča netelefonovať za volantom. Vedomie, že policajt môže okamžite a neočakávane zasiahnuť do možnosti vodiča viesť akékoľvek vozidlo je z psychologického hľadiska to, čo môže ovplyvniť rozhodnutie vodiča. V nadväznosti na zaradenie porušenia zákazu telefonovať za volantom medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom a súčasne nenapĺňaním generálnej prevencie hrozbou len sankciou pokuty sa vypúšťa doterajšie znenie samostatnej skutkovej podstaty porušenia zákazu počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Uvedený skutok bude tak kvalifikovaný ako ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, a teda v blokovom konaní bude možné uložiť pokutu do 150 eur a v konaní pred správnym orgánom pokutu od 60 eur do 300 eur a bude možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti v trvaní do dvoch rokov.

Zmenou si prešlo aj ustanovenie § 22 ods. 4 zákona o priestupkoch.

Porušenie zákazu telefonovania za volantom muselo byť podľa doterajšej úpravy vybavené vždy prednostne v blokovom konaní, ak sú splnené jeho podmienky (priestupok je spoľahlivo zistený a obvinený je ochotný pokutu zaplatiť). Novela umožní policajtovi rozhodnúť z hľadiska predovšetkým závažnosti skutku, spôsobu jeho spáchania, následkov skutku, okolností, za ktorých bol skutok spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, či vec vybaví v blokovom konaní na mieste alebo sa s ohľadom na uvedené okolnosti (priťažujúce alebo poľahčujúce) rozhodne vec predložiť správnemu orgánu, ktorý už následne môže uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Rovnako muselo byť doteraz prednostne vybavené v blokovom konaní každé prekročenie rýchlosti. Následkom toho ani vodičom opakovane výrazne prekračujúcim rýchlosť neboli ukladané zákazy činnosti, pretože uhradili blokovú pokutu. Keďže nové sprísnenie opatrení ma pôsobiť najmä na vodičov, ktorí opakovane výrazne prekračujú rýchlosť, vypúšťa sa povinnosť prejednať tretie a ďalšie prekročenie rýchlosti v obci o 50 km/h a viac a mimo obce o 60 km/h a viac počas 12 mesiacov v blokovom konaní, čo umožní pri takomto opakovanom a podstatnom prekročení rýchlosti aj uloženie zákazu činnosti (ustanovenie § 22 ods. 4zákona o priestupkoch).

Novela ďalej mení alebo dopĺňa aj zákon o správnych poplatkoch, zákon o cestnej doprave a zákon o prevádzke.

Pozornosť upriamujeme napríklad na zmenu ustanovenia § 170b ods. 2 zákona o prevádzke, či doplnenie prechodného ustanovenia § 170e zákona o prevádzke.

„Platnosť osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas krízovej situácie najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje do 30. júna 2023“ (ustanovenie § 170b ods. 2 zákona o prevádzke).

„Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel na Ukrajine môžu podrobiť technickej kontrole a emisnej kontrole podľa tohto zákona o prevádzke. Doklady o vykonaní technickej kontroly a doklady o vykonaní emisnej kontroly vydané podľa tohto zákona sa pri týchto vozidlách na území Slovenskej republiky považujú za rovnocenné s dokladmi vydanými príslušným orgánom Ukrajiny“ (ustanovenie § 170e zákona o prevádzke).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....