Verejná správa

Novela zákona o cestnej premávke

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2024

1.  ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je najmä priblíženie legislatívnych zmien, ktorými novela zákona o cestnej premávke reagovala na zmenu hmotnosti vozidiel integrovaného záchranného systému. Uvedená hmotnosť sa mení napríklad v dôsledku dostupnosti nových prístrojov na záchranu života, či v dôsledku zavádzania elektromobility. Novela zákona o cestnej premávke prináša aj zmeny v podobe skrátenia praxe vo vedení motorového vozidla s právom prednostnej jazdy.

2.   PODMIENKY PRIJATIA NOVELY A CIELE, KTORÉ SLEDUJE

Dňa 13. februára 2024 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 42/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon o cestnej premávke“).

Novela vychádza z aplikačnej praxe. Vozidlá (predovšetkým) integrovaného záchranného systému boli doposiaľ konštruované tak, že ich celková hmotnosť nepresahovala 3500 kg. V súčasnosti však celková hmotnosť týchto vozidiel pri nezmenenom účele taktického využitia pri záchrane životov a ochrane majetku obyvateľstva Slovenskej republiky presahuje 3500 kg, avšak vo väčšine prípadov nepresahuje 4000 kg.

Legislatívnou zmenou sa upravuje dĺžka povinnej praxe vo vedení motorového vozidla s právom prednostnej jazdy v kategórii vozidiel C1, t.j. vozidiel, okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča, z dvojročnej na jednoročnú.

K podmienkam, ktoré viedli k prijatiu novely treba uviesť, že vyššie uvedená zmena v presiahnutí celkovej hmotnosti záchranných vozidiel vychádza

najmä z dvoch faktorov, a síce, (1) z dostupnosti nových prístrojov a nástrojov určených pre záchranu života a zdravia, ako aj taktického a záchranného vybavenia, o ktoré sa v súlade so svetovými trendmi rozširuje vybavenie záchranných vozidiel a doteraz neboli súčasťou uvedených vozidiel. (2) Rovnako navýšenie hmotnosti týchto vozidiel súvisí so zavádzaním elektro mobility, a to najmä hybridných systémov pohonu, kedy samotné batériové články predstavujú nemalú časť navýšenia hmotnosti vozidla.

Vzhľadom na vyššie uvedené je podľa predkladateľov novely potrebné reagovať zmenou legislatívy, ktorá umožní skrátiť prax vo vedení vozidla novej skupiny, o ktorú si vodič vozidla s právom prednostnej jazdy rozširuje doterajšie vodičské oprávnenia, o jeden rok. V praxi to znamená, že vodič vozidla s právom prednostnej jazdy, ktorý doposiaľ viedol vozidlo s právom prednostnej jazdy s hmotnosťou do 3500 kg (pričom dvojročná prax pre túto kategóriu ostáva zachovaná), tak po prijatí legislatívnej zmeny a získaní vodičského oprávnenia pre kategóriu vozidiel C1 bude potrebovať jednoročnú prax vo vedení tohto vozidla, aby mohol následne viesť uvedené vozidlo už s použitím zvláštnych zvukových a svetelných výstražných znamení.

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že v zmysle ustanovenia § 76 ods. 9 zákona o cestnej premávke „žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.“ To v aplikačnej praxi znamená, že pre vedenie vozidla v kategórii C1 s právom prednostnej jazdy sa po legislatívnej zmene bude (A) vyžadovať vek vodiča 21 rokov; (B) vodičská prax najmenej 2 roky vo vedení motorového vozidla v kategórii B; (C) následne je vodičovi umožnené viesť vozidlo s právom prednostnej jazdy; (D) v ďalšom kroku sa od vodiča po získaní oprávnenia pre kategóriu C1 vyžaduje ďalší rok vodičskej praxe v tejto kategórii, a až po týchto lehotách (E) môže viesť vozidlo v kategórii C1 s využitím práva prednostnej jazdy.

Novela je v súlade s úmyslom zákonodarcu z roku 2008, kedy príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke (ustanovenie § 40 ods. 6 zákona o cestnej premávke) boli podľa osobitnej časti dôvodovej správy predložené s cieľom zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky, čo po zohľadnení nových skutočností a vývoja záchranných vozidiel, novela prináša.

3.   ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2024.

Publikované dňa 25.03.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....