Iné

Novela zákona o cestnej premávke

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2011

Upravené podmienky vydávania vodičských preukazov a obmedzenie ich platnosti sú hlavnými zmenami, ktoré priniesla novela zákona o cestnej premávke. Zmeny sa dotkli aj termínu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, či vekovej hranice na vedenie motorových štvorkolok.

Zákon č. 119/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2011 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa vodičských preukazov, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 19. januára 2013. Účelom prijatia novely je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá.

Novela zavádza obmedzenú platnosť pre vodičské preukazy, ktoré sa budú vydávať odo dňa 19. januára 2013. V súčasnosti sa podľa ust. § 94 ods. 3 zákona o cestnej premávke vydávajú vodičské preukazy s neobmedzenou dobou platnosti. Uvedené vodičské preukazy naďalej ostávajú v platnosti, ale budú platné len do 31. decembra 2032. Podľa nového znenia ust. § 94 ods. 3 a doplnených ustanovení § 94 ods. 4 a 5 budú vodičské preukazy pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T vydávané na obdobie 15 rokov a pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE na 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. Osobám starším ako 63 rokov sa bude vydávať vodičský preukaz s platnosťou 5 rokov za podmienky, že osoba predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Zmeny nastanú aj vo výmene vodičských preukazov. Výmena vodičských preukazov skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE bude v zmysle nových odsekov 3 až 8 v ust. § 96 podmienená predložením dokladu o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti. Lekársku prehliadku za účelom poskytnutia dokladu o zdravotnej spôsobilosti vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. V prípade predloženia uvedených dokladov bude vydaný vodičský preukaz s platnosťou určenou podľa dokladu s kratšou dobou platnosti. Ak bude napr. doklad o zdravotnej prehliadke platný 2 roky a doklad o psychickej spôsobilosti platný 3 roky, vodičský preukaz na uvedené skupiny orgán Policajného zboru vyznačí na 2 roky.

Ak doklady o spôsobilosti nebudú predložené, vodičský preukaz na uvedené skupiny bude neplatný, čo však nebude mať vplyv na platnosť ostatných skupín vodičského preukazu. Súčasná právna úprava ustanovuje povinnosť mať pri vedení niektorého motorového vozidla z uvedených skupín platný doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Uvedená povinnosť bude odo dňa 19. januára 2013 platiť len pre držiteľov vodičských preukazov skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ktoré boli vydané pred 19. januárom 2013. Na držiteľov vodičských preukazov uvedených skupín, ktoré boli vydané najskôr 19. januára 2013, sa povinnosť mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti nebude vzťahovať.

Povinnosť mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti sa odo dňa 19. januára 2013 rozšíri aj na vodičov, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu alebo vozidlo na poskytovanie poštových služieb. Osoby staršie ako 65 rokov budú po novom k žiadosti o výmenu vodičského preukazu povinné predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti. Obdobné podmienky ako pri výmene vodičských preukazov sa budú vzťahovať aj na obnovenie neplatných vodičských preukazov a na výmenu a obnovu vodičských preukazov vydaných v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte Viedenského alebo Ženevského dohovoru. Zmeny týkajúce sa vodičských preukazov budú účinné odo dňa 19. januára 2013.

Po novom sa povinné preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti nevzťahuje na osoby, ktoré mali uloženú sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorových vozidiel na viac ako 2 roky, ak im uvedená sankcia nebola uložená za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa ust. § 137 ods. 2 písm. a) až e), g) až l) a o) zákona o cestnej premávke. Ak sa osoba dopustí závažného porušenia pravidiel cestnej premávky podľa iných ako uvedených ustanovení, napr. prekročením najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla, povinnosť preskúmania zdravotnej a psychickej spôsobilosti sa na ňu nevzťahuje. Povinnosť povinného preskúmania spôsobilosti pri uložení trestu zákazu činnosti v trvaní viac ako 2 rokov ostáva zachovaná.

Do evidencie dopravných nehôd novela zaviedla ďalšie povinné údaje, napr. pohlavie, štátne občianstvo, dátum vykonania poslednej pravidelnej technickej kontroly a jej platnosť alebo dobu príchodu policajta na miesto dopravnej nehody. Novela tiež upravila vekovú hranicu na vedenie motorových štvorkolok podľa ust. § 75 ods. 5 písm. b). Podľa ust. § 76 ods. 5 môže po novom viesť motorové štvorkolky len osoba staršia ako 21 rokov, podľa prechádzajúcej právnej úpravy ich mohla viesť osoba staršia ako 16 rokov. Zmenil sa tiež termín na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti zo 60 dní na 30 dní. Novela ustanovila možnosť vydania tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sa upevní na nosič bicyklov, namontovaný na spájacie zariadenia vozidla, čím sa nebude musieť tabuľka z vozidla premiestňovať na nosič bicyklov. Po novom bude orgán Policajného zboru povinný pri odhlásení vozidla do cudziny vydať nielen časť II, ale aj časť I osvedčenia o evidencii vozidla, a to z dôvodu potreby predloženia obidvoch častí osvedčenia pri prihlásení vozidla v cudzine. Osvedčenie o evidencii časť I sa v zmysle smernice Komisie 2003/127/ES vydáva vo forme polykarbonátovej čipovej karty. Uvedenú časť I môže vydávať len orgán Policajného zboru s platnosťou na 10 rokov. Osvedčenie časť II môže vydať štátny dopravný úrad, obvodný úrad dopravy, výrobca alebo zástupca výrobcu ako aj orgán Policajného zboru za ustanovených podmienok. Prechod na osvedčenie zložené z dvoch častí bol zavedený zákonom č. 144/2010 Z. z. O predmetnej novele sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 7/2010.

Novela zaviedla aj nové správne poplatky v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Správny poplatok za vydanie vodičského preukazu zostáva vo výške 6,50 Eur. Novozavedeným poplatkom je poplatok za vydanie vodičského preukazu z dôvodu výmeny vodičského preukazu, a to vo výške 3 Eur. Správny poplatok z dôvodu výmeny vodičského preukazu sa bude vyberať až odo dňa 19. januára 2013. Zavedený bol tiež správny poplatok za doručenie časti I osvedčenia o evidencii vozidla na určenú adresu vo výške 3 Eur a správny poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla vo výške 3 Eur. Uvedené správne poplatky sa vyberajú odo dňa 1. mája 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....