Verejná správa

Novela zákona o cestovných dokladoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2012

Povinnosť detí mať vlastné cestovné pasy, zrušenie zapisovania zmien do cestovných pasov alebo zmena správnych poplatkov sú niektoré zo zmien, ktoré prinesie novela zákona o cestovných dokladov. Nielen s uvedenými zmenami Vás oboznámime v tomto článku.

Dňa 18. októbra 2012 bola schválená novela zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „novela“). Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi, už nie je možné vykonávanie zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča. Z uvedeného dôvodu sú novelou vypustené zo zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch ustanovenia o zapisovaní údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča. V zmysle prijatej úpravy bude musieť mať každé dieťa vlastný cestovný pas. Novela nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2013.

Na základe potreby vyplývajúcej z aplikačnej praxe novela súčasne mení viaceré ustanovenia zákona o cestovných dokladoch. Z dôvodu uľahčenia preberania cestovných dokladov inými osobami ako samotným žiadateľom bolo ustanovenie § 18 doplnené o odsek 3, ktorý umožňuje osobe staršej ako 15 rokov, aby pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocnila iného občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“), ak túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo pred zastupiteľským úradom. Uvedeným postupom odpadne potreba notársky osvedčovať podpis žiadateľa na udelenej plnej moci za predpokladu, ak je predmetom overenia iba podpis žiadateľa. Preberanie cestovných dokladov by mala uľahčiť aj možnosť doručovania vydaných cestovných dokladov zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí. Bude sa jednať najmä o prípady, keď by osobné prebratie cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky bolo vzhľadom na vzdialenosť časovo náročné, napríklad v USA, Austrálii alebo v Ruskej federácii.

Súčasná právna úprava umožňuje vykonávanie zmien v cestovnom doklade dodatočným zápisom, a to zmenu údaja o titule alebo hodnosti, o ťažkom zdravotnom postihnutí a o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Podľa novelizovaného znenia ustanovenia § 20 už vykonávanie zmien vo vydaných cestovných dokladoch nebude možné, občan bude musieť požiadať o vydanie nového cestovného dokladu. Novým znením ustanovenia § 16 ods. 4 písm. i) sa zavedie povinnosť pri zapisovaní titulu udeleného zahraničnou školou do cestovného dokladu vždy predkladať aj rozhodnutie o uznaní tohto titulu za rovnocenný.

V súčasnosti sa cestovné pasy vydávajú občanovi s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 13 rokov sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 5 rokov s platnosťou na 2 roky. Po prijatí uvedenej novely zákona o cestovných dokladoch sa bude cestovný pas vydávať občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky. Nakoľko občan môže byť súčasne držiteľom dvoch cestovných dokladov rovnakého druhu, ak už bude držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov. V prípade, ak nebude možné občanovi zosnímať odtlačky prstov, vydá sa mu cestovný pas na 1 rok, bude sa to týkať aj cestovných dokladov cudzincov, diplomatických pasov a služobných pasov. Zosnímaniu odtlačkov prstov sa v zmysle doplneného znenia ustanovenia § 17 ods. 9 nebudú musieť podrobiť osoby mladšie ako 12 rokov a osoby, od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov. Podľa doplneného ustanovenia § 16 ods. 7 bude môcť príslušný útvar upustiť od povinného predloženia skôr vydaného cestovného dokladu pri podaní žiadosti o vydanie ďalšieho cestovného dokladu, ak by predloženie cestovného dokladu bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Vypustením § 21 sa zrovnoprávni postavenie rodičov maloletých detí do 15 rokov pri vydávaní cestovného dokladu pre takéto dieťa. Jedná sa najmä o rodičov po rozvode, resp. rodičov dieťaťa mimo manželstva. Súčasné znenie uvedeného ustanovenia nepriznáva rovnaké práva obidvom rodičom. Podľa súčasnej právnej úpravy, ak je napríklad maloleté dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverené do výchovy jednému z rodičov, žiadosť za maloletého môže druhý rodič podať len s osvedčeným písomným súhlasom rodiča, ktorému bol maloletý zverený do výchovy. Na základe prijatej novely budú mať obidvaja rodičia rovnaké práva pri vydávaní žiadosti o cestovný pas pre dieťa, pričom v prípade sporu rozhodne na návrh jedného z rodičov súd.

Názov cestovného dokladu cestovný preukaz sa novelou zmení na názov náhradný cestovný doklad. Občan bude tak môcť byť držiteľom len jedného náhradného cestovného dokladu. Po ukončení jeho platnosti ho už nebude povinný vrátiť orgánu, ktorý ho vydal, zastupiteľskému úradu, resp. policajnému útvaru.

Platnosť cestovných dokladov vydaných podľa súčasnej právnej úpravy skončí dňom uvedeným v cestovnom doklade. Cestovný doklad, o ktorý občan požiada do dňa 31. decembra 2012, bude vydaný podľa zákona o cestovných dokladoch účinnom do dňa 31. decembra 2012.

V nadväznosti na zmeny v zákone o cestovných dokladoch novela upravuje aj sadzobník správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Jedná sa o položky 23, 30 a 243. V uvedených položkách budú nanovo upravené vekové hranice. V súčasnosti sú upravené tri vekové hranice, a to osoba mladšia ako 5 rokov, osoba od 5 do 13 rokov a osoba staršia ako 13 rokov. Na základe prijatej novely budú zakotvené vekové hranice – osoba mladšia ako 6 rokov, osoba od 6 do 16 rokov a osoba staršia ako 16 rokov. Správne poplatky za vydanie cestovných pasov a cestovných dokladov cudzincov zostávajú aj po novele vo výške upravenej v súčasnosti pre jednotlivé vekové hranice. Zmena však nastane pri konzulárnych poplatkoch, a to pre uvedené vekové skupiny sa zvýši na 40 Eur, 15 Eur a 10 Eur, za predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca sa správny poplatok zvýši zo súčasných 3 Eur na 5 Eur. V súvislosti so zavedenou možnosťou vydania cestovného pasu na 1 rok budú zakotvené aj nové správne poplatky, a to vo výške 30 Eur za vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov a vo výške 10 Eur za vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov. Súčasne bude spoplatnené aj vydanie náhradného cestovného dokladu, a to správnym poplatkom vo výške 10 Eur a vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov vo výške 20 Eur.

Novelou sa zníži správny poplatok pri prvej strate, poškodení alebo odcudzení cestovného dokladu zo štvornásobku príslušnej sadzby na dvojnásobok a tiež sa zníži správny poplatok pri druhej strate, poškodení alebo odcudzení cestovného dokladu opakovane v priebehu dvoch rokov z osemnásobku na päťnásobok. Po novom napríklad dospelá osoba zaplatí pri prvej strate cestovného dokladu namiesto súčasných 132 Eur iba 66 Eur. Zníži sa tiež správny poplatok za urýchlené vydanie cestovného dokladu do 2 pracovných dní, a to zo štvornásobku na trojnásobok príslušnej sadzby.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....