Podnikatelia

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2010

Na základe vládneho návrhu bola novelou zákona o dani z pridanej hodnoty zvýšená sadzba DPH a súčasne bola zrušená znížená sadzba DPH na tzv. predaj potravín z dvora. Novelou boli tiež transponované niektoré smernice Rady EÚ. Zmeny sa dotkli predovšetkým daňových pravidiel pre miesto dodania kultúrnych, športových, či umeleckých služieb, podmienok pre zamedzenie daňovým únikom pri dovoze tovaru a pravidiel odpočítania DPH vo vzťahu k nehnuteľnému majetku.

Dňa 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“). Novelou sa do slovenského právneho poriadku transponovali niektoré ustanovenia smernice Rady 2008/8/ES zo dňa 12. februára 2008, smernice Rady 2009/69/ES zo dňa 25. júna 2009, smernice Rady 2009/162/EÚ zo dňa 22. decembra 2009 a smernice Rady 2010/23/EÚ zo dňa 16. marca 2010. Predmetnými smernicami sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Novelou bola tiež vykonaná transpozícia niektorých ustanovení smernice Rady 2010/66/EÚ zo dňa 14. októbra 2010.

Podľa novelizovaného ust. § 27 sa dočasne zvýšila základná sadzba DPH z 19% na 20% s účinnosťou odo dňa 1. januára 2011. Zvýšená sadzba sa podľa novozavedeného ust. § 85j bude uplatňovať do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3%. Skončenie obdobia uplatňovania zvýšenej základnej sadzby DPH vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydaním všeobecne záväzného právneho predpisu. Novým znením ust. § 27 bola tiež zrušená znížená sadzba dane vo výške 6% uplatňovaná na tzv. predaj potravín z dvora. Z doplneného ods. 3 v ust. § 27 vyplýva, že pri zmene sadzby DPH sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba DPH platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Uvedená zmena bola vykonaná pre prípady, pri ktorých platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť viackrát z dôvodu prijatia jednej alebo viacerých platieb pred samotnou dodávkou tovaru alebo služby, napr. daňová povinnosť pred účinnosťou novely, ale aj daňová povinnosť platná po účinnosti novely. V uvedených prípadoch sa pri každom vzniku daňovej povinnosti použije sadzba DPH platná v daný deň.

Zmenou ust. § 16 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty bolo upravené osobitné pravidlo pre miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb pre zdaniteľné osoby. Predchádzajúcou právnou úpravou bolo miesto dodania služby upravené pre všetky osoby, teda zdaniteľné aj nezdaniteľné, rovnako, a to ako miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávali. Po novom pre zdaniteľné osoby ostáva miestom dodania služieb miesto, kde sa služby fyzicky vykonávajú, len za podmienky, že uvedené služby súvisia so vstupom na umelecké, športové, vedecké a iné podujatia. V prípade, ak predmetné služby nesúvisia so vstupom na uvedené podujatia, je miestom dodania služieb miesto určené podľa ust. § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty. Jedná sa napr. o miesto, kde má osoba sídlo alebo miesto podnikania, prevádzkareň, kde sa obvykle zdržiava a pod.

Príjemca tovaru a služby je po novom povinný platiť DPH aj v prípade, ak je dodávateľom zahraničná osoba, ktorá je evidovaná ako platiteľ DPH a miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby je v tuzemsku. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola DPH povinná platiť zahraničná osoba, ak bola evidovaná ako platiteľ DPH. Ďalšou zmenou zákona o DPH je rozšírenie pôsobnosti ust. § 69 ods.12 aj na príjemcu služby pri prevode emisných kvót skleníkových plynov. Predmetné ustanovenie pôvodne upravovalo, že pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku je povinný platiť DPH platiteľ, ktorému je tento tovar dodaný, novelou bolo uvedené ustanovenie rozšírené aj na príjemcu služby pri prevode emisných kvót skleníkových plynov.

Na základe zneužívania oslobodenia od DPH podľa ust. 48 ods. 3, v zmysle ktorého bol tovar oslobodený od DPH pri dovoze tovaru z tretieho štátu a jeho následnom dodaní do iného štátu EÚ, boli novelou špecifikované podmienky, za ktorých je možné uvedené oslobodenie od DPH uplatniť. Oslobodenie je v zmysle novely možné, ak v čase dovozu tovaru dovozca, ktorý je platiteľom DPH, alebo jeho zástupca poskytne colnému orgánu najmenej (1) svoje identifikačné číslo pre daň alebo osobitné identifikačné číslo pre daň daňového zástupcu, (2) identifikačné číslo pre daň zákazníka a (3) dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, napr. prepravný doklad alebo zmluvu o preprave tovaru.

Novou úpravou sa sprísnili podmienky na odpočítanie DPH pri nadobudnutí nehnuteľného majetku. Po novom bude musieť daňovník už pri obstaraní nehnuteľnosti rozdeliť DPH na časť, ktorú si bude môcť odpočítať z dôvodu, že bude slúžiť na podnikanie a na časť, ktorú si nebude môcť odpočítať z dôvodu, že neslúži na podnikanie. Už nebude možné odpočítať DPH v plnej výške a následne zdaniť časť, ktorá neslúži na podnikanie, ako to platilo do účinnosti novely. V prípade zmeny účelu použitia nehnuteľnosti po jej zaradení do užívania je platiteľ dane povinný vykonať úpravu odpočítanej dane v kalendárnom roku, v ktorom sa zmenil rozsah tohto použitia. Úpravy odpočítateľnej dane je platiteľ dane povinný vykonávať v období 20 rokov, namiesto pôvodne určených 10 rokov. Počas uvedeného obdobia je tiež povinný uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok. Zmeny ustanovené novelou sa vzťahujú len na nehnuteľný majetok, ktorý daňovník nadobudne alebo vytvorí po 31. decembri 2010, do 31. decembra 2010 sa na nehnuteľný majetok vzťahuje predchádzajúca právna úprava.

Novela spresnila aj úpravu vrátenia nadmerného odpočtu DPH. Z ustanovenia § 79 ods. 4 po novom vyplýva, že platiteľ DPH má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH aj v prípade, ak sa zistí, že uplatnený nadmerný odpočet DPH je vyšší, ako zistila daňová kontrola. Daňový úrad vráti v lehote do 10 dní od skončenia kontroly nadmerný odpočet DPH, ale len vo výške, ktorú zistil daňovou kontrolou. Ak sa v ďalšom konaní priznaný nadmerný odpočet zvýši, daňový úrad je povinný vrátiť zistený rozdiel do 10 dní. Ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly do šiestich mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom šiesteho mesiaca. Uvedený zánik nároku sa však nevzťahuje na zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr dňa 31. decembra 2010.

Zmeny nastali aj v oblasti zdanenia plynu, tepla a chladu. Vylúčenie plynu z tovarov, ktoré sú predmetom spotrebnej dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, bolo novelou precizované v tom zmysle, že sa jedná len o plyn, ktorý je dodávaný prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená. Predchádzajúca právna úprava určovala, že sa jedná len o plyn dodávaný prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu a elektriny. Ďalšou zmenou je úprava dodávky a dovozu tepla a chladu. Nakoľko sa jedná o podobnú problematiku ako je problematika dodávky a dovozu plynu a elektriny, boli upravené viaceré ustanovenia, ktoré sa týkajú dodávky a dovozu plynu a elektriny tak, že sa po novom vzťahujú aj na teplo a chlad. Jedná sa predovšetkým o úpravu miesta dodania tovaru, miesta dodania služby a dovoz tovaru. Po novom je upravené aj oslobodenie plynu, chladu a tepla od DPH. Do účinnosti novely bol od DPH oslobodený len dovoz plynu cez rozvodný systém zemného plynu. V súčasnosti je od DPH oslobodený aj dovoz plynu plynovodmi, ktoré do distribučnej siete nepatria a dovoz plynu plavidlami, ako aj dovoz tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských alebo chladiarenských sietí.

Rozšírením ust. § 55b o nový ods. 7 a doplnením ust. § 58 ods. 2 bolo umožnené zástupcovi žiadateľa o vrátenie DPH, pričom žiadateľom môže byť zahraničná osoba z členského štátu EÚ alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, zastupovať aj viacero daňových subjektov pri vrátení DPH. Ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov umožňuje zástupcovi zastupovať len jeden daňový subjekt. Novela úpravou ust. § 55b a ust. § 58 vylúčila pôsobnosť ust. § 10 ods. 2 zákona o správe daní a poplatkov na zástupcu počas žiadosti o vrátenie DPH, čím umožnila zástupcovi zastupovanie viacerých daňových subjektov, t. j. zahraničných osôb. Novela v prechodnom ustanovení upravila, že žiadosť o vrátenie DPH podľa ust. § 55a ods. 1 a ust. § 55f ods. 1 si za obdobie roku 2009 môže zahraničná osoba z iného členského štátu EU podať najneskôr do dňa 31. marca 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....