Podnikatelia

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2015

Účelom prijatia novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností. Za uvedeným účelom bolo prijatých viac zmien, s ktorými Vás oboznámime v našom článku.

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2016 bol prijatý zákon č. 268/2015 (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Novela zmierni dôsledky pre zdaniteľné osoby pre dobrovoľnej registrácii. Súčasné znenie ustanovení § 4 a 4c upravuje, že ak osoba požiada o dobrovoľnú registráciu podľa ustanovenia § 4 ods. 2, teda pred dosiahnutím zákonom ustanovenej výšky obratu 49.790 Eur a v zákonom ustanovenej lehote nezloží zábezpeku na daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), správca dane žiadosť o registráciu zamietnePo novom správca dane nezamietne žiadosť o registráciu, ale bude zábezpeku vymáhať spôsobom podľa osobitného predpisu ako daňový nedoplatok. Uvedenou zmenou sa zjednotí postup pri nezložení zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii a povinnej registrácii. Novela tiež vypúšťa jeden zo zákonných dôvodov pre zloženie zábezpeky, a to povinnosť zložiť zábezpeku na daň z dôvodu, že žiadateľ je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie.

Preniesť daňovú povinnosť z dodania tovarov a služieb na príjemcu plnenia, ak je dodávateľ zahraničnou osobou je podľa súčasnej právnej úpravy možné, len ak ide o služby súvisiace s nehnuteľnosťou, krátkodobý nájom dopravných prostriedkov, vstupné na podujatia, reštauračné a stravovacie služby a dodanie tovaru s montážou a inštaláciou.

Podľa nového znenia ustanovení § 5 ods. 1 písm. b), § 55a ods. 2 písm. c), § 56 ods. 2 písm. c) a § 69 ods. 2 sa uvedené oprávnenie rozšíri na všetky dodania tovarov v tuzemsku s výnimkou dodania tovaru formou zásielkového predaja. V tejto súvislosti sa tiež doplnia nové odseky 2 a 3 v § 57. Podľa uvedených ustanovení bude môcť zahraničná osoba z tretieho štátu podať žiadosť o vrátenie dane aj za obdobie kalendárneho polroka, ak suma dane, ktorej vrátenie žiada, bude najmenej 1.000 Eur, a ak takáto žiadosť bude podaná za prvý kalendárny polrok, suma dane, ktorej vrátenie žiada za druhý kalendárny polrok, je najmenej 50 Eur. Žiadosť o vrátenie dane za druhý kalendárny polrok sa bude môcť vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú zahrnuté do žiadosti za prvý kalendárny polrok a týkajú sa transakcií, ktoré sa uskutočnili počas obdobia príslušného kalendárneho roka.

Doplnením písm. f) v ust. § 5 zdaniteľná zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre zjednodušenú osobitnú úpravu pre vybrané služby podľa ustanovenia § 16 ods. 14, teda dodanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, v niektorom z členských štátov EÚ, už nebude povinná registrovať sa pre daň v tuzemsku z dôvodu dodania vybraných služieb nezdaniteľným osobám, teda zákazníkom, ktoré majú sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v tuzemsku. V predmetnom prípade bude zdaniteľná zahraničná osoba podávať jedno daňové priznanie v členskom štáte identifikácie, v ktorom priznáva dodanie vybraných služieb do jednotlivých členských štátov a zároveň prostredníctvom členského štátu identifikácie platí aj daň prislúchajúcu dodaniu vybraných služieb v jednotlivých členských štátoch.

Novela doplní lehotu na zmenu osvedčenia pri zahraničných osobách. Podľa doplneného znenia ustanovenia § 6a ods. 3 daňový úrad vykoná zmenu osvedčenia o registrácii pre daň do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene podmienok registrácie podľa ustanovenia § 6a ods. 1 a 2. Súčasné znenie ustanovenia § 6a ods. 3 lehotu neupravuje.

Úprava oslobodenia od dane pri následnom predaji tovaru bude rozšírená doplnením ustanovenia § 42. Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia sa oslobodenie od dane pri následnom predaji tovaru, pri obstaraní ktorého nevznikol nárok na odpočítanie dane, uplatní vtedy, ak v kalendárnom roku dodania neexistuje možnosť úpravy odpočítanej dane podľa ustanovenia § 54. Ak platiteľ dane bude môcť odpočítať daň, dodá tovar s daňou na výstupe a bude mať právo na vrátenie zodpovedajúcej časti neodpočítanej dane. Ak existuje možnosť úpravy odpočítanej dane, platiteľ dane dodá tovar s daňou na výstupe a má právo na vrátenie zodpovedajúcej časti neodpočítanej dane. Toto doplnenie sa nebude vzťahovať na tovary, ktoré nie sú investičným majetkom podľa ustanovenia § 54, teda na tovary, ktorých obstarávacia hodnota bola nižšia ako 3.319,39 Eura.

Zmenou znenia ustanovenia § 49 ods. 5 a doplnením ods. 2 v § 49a budú doplnené kritériá na určenie pomeru tovarov a služieb. Podľa nového znenia ustanovenia § 49 ods. 5 pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ dane určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Obdobne sa bude určovať aj pomer použitia nehnuteľnosti na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie podľa nového ods. 2 v § 49a, pričom pomer sa bude určovať podľa plochy nehnuteľnosti používanej na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, doby používania investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Možnosť odpočítania dane v súvislosti s registráciou dane sa po novom rozšíri aj na služby a tovary, ktoré nie sú majetkom, napríklad na elektrickú energiu. Uvedená zmena bude účinná na základe nového znenia ustanovenia § 55 ods. 1. Súčasné znenie uvedeného ustanovenia umožňuje odpočítanie dane pri registrácii pre daň len pri majetku.

Novela upraví prípady, ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane dodatočne zníži cena, teda sa zníži aj základ dane a daň za dodanie tovaru alebo služby. Uvedené prípady budú upravené doplneným ods. 6 v ust. § 55c. Podľa predmetného ustanovenia, ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane zníži základ dane a daň za dodanie tovaru alebo služby, bude žiadateľ povinný vrátiť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal. Vrátenie dane žiadateľ vykoná v žiadosti o vrátenie dane za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane. Ak žiadateľ za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane, nepodáva žiadosť o vrátenie dane, bude povinný oznámiť elektronickými prostriedkami Daňovému úradu Bratislava najneskôr do dňa 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane, že dostal doklad o oprave základu dane a dane.

Spolu s oznámením žiadateľ predloží elektronickými prostriedkami doklad o oprave základu dane a dane. Daňový úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o vrátení vrátenej dane. Žiadateľ bude povinný vrátiť daň do 30 dní od oznámenia rozhodnutia.

Obdobne sa bude postupovať aj v prípade zahraničných osôb z tretieho štátu, a to podľa nového ustanovenia § 58 ods. 6. Oproti postupu podľa ustanovenia § 55c ods. 6 však bude zahraničná osoba z tretieho štátu povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava, že dostala doklad o oprave základu dane a dane najneskôr do 60 dní odo dňa, keď tento doklad dostala.

Ustanovením § 68d novela zakotvuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Platiteľ dane sa môže rozhodnúť na uplatňovaní osobitnej úpravy, ak (1) za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100.000 Eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100.000 Eur a (2) na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie. Uplatňovanie osobitnej úpravy má fakultatívny charakter.

Ak sa platiteľ dane rozhodne, že bude uplatňovať osobitnú úpravu, písomne oznámi dátum začatia jej uplatňovania daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu. Podstatou osobitnej úpravy je, že platiteľovi dane, ktorý si zvolil uplatňovanie osobitnej úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb až v momente, keď prijme platbu za plnenia od svojho odberateľa. Platiteľ dane bude povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak (1) v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100.000 Eur, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat, (2) sa stane členom skupiny podľa ustanovenia § 4a a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny, (3) je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie, (4) sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu jeho zániku, (5) je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa podľa ustanovenia § 83, a to posledným dňom posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve, (6) nastane skutočnosť na zmenu registrácie pre daň podľa ustanovenia § 6a ods. 2, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď táto skutočnosť nastala.

Daňový úrad bude môcť uložiť pokutu do výšky 10.000 Eur, ak (1) platiteľ dane uplatňuje osobitnú úpravu a nesplnil jej podmienky, (2) platiteľ dane pokračuje v uplatňovaní osobitnej úpravy po dni, ktorým bol povinný skončiť jej uplatňovanie, alebo (3) platiteľ dane na faktúre neuvedie slovnú informáciu podľa ustanovenia § 68d ods. 4.

Na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe budú po novom platiť 2 lehoty. Faktúru bude možné podľa nového znenia ustanovenia § 73 písm. b) vyhotoviť (1) do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo (2) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Novela zavedie lehotu na vykonanie daňovej kontroly, ktorou sa má zistiť oprávnenosť uplatneného nadmerného odpočtu dane v prípadoch tzv. oneskorenej registrácie. Podľa nového znenia ustanovenia § 78 ods. 9 bude daňový úrad povinný začať daňovú kontrolu do 30 dní od podania daňového priznania.

Podľa nového znenia ustanovenia § 78a ods. 6, ak za dané zdaňovacie obdobie bude celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3.000 Eur a viac, bude platiteľ dane povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň. Uvedené novelizované znenie ustanovenia § 78a ods. 6 nadobudne účinnosť dňom 1. apríla 2016.

Nové znenie ustanovenia § 79 ods. 1 zavedie lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu pre prípad, ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet za posledné zdaňovacie obdobie. Ak platiteľovi vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

Podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu sa zmiernia doplneným ustanovením § 79 ods. 2 písm. c). Zmiernenie bude vykonané skrátením posudzovanie doby pre nedoplatky zo súčasných 12 mesiacov na 6 mesiacov a ustanovením hranice vo výške 1.000 Eur, do ktorej sa nedoplatky nebudú brať do úvahy. Predmetné ustanovenie v novom znení sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2015.

Novým znením ustanovenia § 79 ods. 6 sa skráti prekluzívna lehota nároku na vrátenie nadmerného odpočtu zo 6 na 3 mesiace. Uvedená prekluzívna lehota uplynie, ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly do 3 mesiacov odo dňa jej začatia. Predmetné ustanovenie sa uplatní na nadmerné odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie január 2016.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....