Podnikatelia

Novela zákona o dani z príjmov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 06/2023

Zmeny sa po novom dotknú aj daňovo-odvodovej záťaže v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a to novelou zákona o dani z príjmov.

Dňa 28. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou sa okrem zákona o dani z príjmov mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), (B) zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) a (C) zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“).

  • Stavebný zákon

Cieľom novely je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Novela si kladie za cieľ i významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia, či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže doterajšie zdaňovanie príjmov z cenných papierov bolo podľa predkladateľov novely vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do vyššie uvedených právnych predpisov prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov a ďalších právnych predpisov.

  • Virtuálna mena

Na úvod sa novela dotkla úpravy základných pojmov, konkrétne pojmu „virtuálna mena“, a to úpravou ustanovenia § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov.

„Na účely tohto zákona o dani z príjmov sa rozumie (AI) virtuálnou menou digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutné naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať“ (ustanovenie § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov).

Základné pojmy v zákone o dani z príjmov sa dopĺňajú o nové ustanovenia § 2 ods. aj) až al) zákona o dani z príjmov.

„Na účely tohto zákona o dani z príjmov sa rozumie (AJ) stablecoinom akákoľvek virtuálna mena, ktorej cena je relatívne stabilná z dôvodu jej naviazania na určitú komoditu, peňažnú menu alebo z dôvodu regulácie jej ponuky na základe stanoveného algoritmu, (AK) predajom virtuálnej meny výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby, odplatný prevod virtuálnej meny alebo výmena virtuálnej meny za stablecoin; výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu sa za predaj virtuálnej meny nepovažuje, (AL) stakingom prírastok virtuálnej meny získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti“ (ustanovenie § 2 písm. aj) až al) zákona o dani príjmov).

Novela prináša aj nové znenie ustanovení § 7 ods. 2 a 11 a § 8 ods. 17 zákona o dani z príjmov.

„Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a obstarávacou cenou cenného papiera; ak dôjde k predčasnému splateniu cenného papiera, namiesto menovitej hodnoty sa použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

„Pri príjmoch podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov je výdavkom výdavok preukázateľne priamo vynaložený na obstaranie finančného majetku, ktorý bol použitý pre dosiahnutie tohto príjmu“ (ustanovenie § 7 ods. 11 zákona o dani z príjmov).

„Príjem podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou alebo stakingom sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny. Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo pri výmene virtuálnej meny za stablecoin pri použití ocenenia podľa ustanovenia § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov; to neplatí pre príjmy podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov, ktoré sa zahŕňajú do osobitného základu dane podľa ustanovenia § 51e ods. 5 a 6 zákona o dani z príjmov“ (ustanovenie § 8 ods. 17 zákona o dani z príjmov).

Zmeny sa dotkli aj oblasti príjmov oslobodených od dane, a to zmenou ustanovenia § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov a doplnením nového ustanovenia § 9 ods. 1 písm. p) zákona o dani z príjmov.

„Od dane je oslobodený príjem z predaja cenných papierov podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia; z predaja cenných papierov podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia; okrem dočasných listov, vkladových listov, pokladničných poukážok, vkladných knižiek, kupónov, zmeniek, šekov, cestovných šekov, náložných listov, skladištných listov, skladiskových záložných listov, tovarových záložných listov, družstevných podielnických listov a vkladových potvrdeniek. Od dane je oslobodený aj príjem z vyplatenia podielových listov podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, a to po uplynutí troch rokov od ich vydania. Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov alebo vyplatenia podielových listov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka“ (ustanovenia § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov).

Od dane je oslobodený príjem z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavky podľa ustanovenia § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 2 400 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu“ (ustanovenie § 9 ods. 1 písm. p) zákona o dani z príjmov).

Jednou z posledných úprav zákona o dani z príjmov je úprava ustanovenia § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov.

„Súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo pri výmene virtuálnej meny za stablecoin v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny“ (ustanovenie § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov).

  • Zákon o cenných papieroch

V rámci zákona o cenných papieroch dochádza novelou k modifikácii ustanovenia § 7 ods. 11 zákona o cenných papieroch.

„Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona o cenných papieroch a osobitného predpisu na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky: (A) portfólio bolo zriadené na obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii, (B) maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok, je najviac v sume 6 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia“ (ustanovenie § 7 ods. 11 zákona o cenných papieroch).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....