Podnikatelia

Novela zákona o dlhopisoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2014

Cieľom niektorých parciálnych zmien v zákone o dlhopisoch je podľa dôvodovej správy podpora nových malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov a zníženie administratívnej náročnosti vydávania nových emisií dlhopisov zrušením niektorých nadbytočných informačných povinností. Zákonom sa upravila aj tzv. schôdza majiteľov dlhopisov.

Zmeny v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dlhopisoch“) schválili poslanci Národnej rady SR dňa 3. júla 2014. Novelizovaná podoba zákona o dlhopisoch nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2014.

Vzhľadom na navrhované zmeny týkajúce sa náležitostí emisných podmienok sa jasnejšie zadefinovali samotné náležitosti dlhopisov. Podľa novelizovaného ust. § 3 musí dlhopis obsahovať (1) označenie emitenta, (2) označenie „dlhopis“, označenie druhu dlhopisu podľa ust. § 14 až 21, označenie formy a podoby dlhopisu, (3) názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN a (4) menovitú hodnotu dlhopisu v eurách po novom v minimálnej hodnote jeden cent alebo v inej mene, ak je dlhopis vydaný v inej mene. Doteraz bola minimálna hodnota jedno Euro, znížením tejto hodnoty na minimálne jeden cent sa podľa dôvodovej správy zjednodušia a spresnia výpočty a zaokrúhľovanie súm týkajúcich sa emisií dlhopisov.

Ak je emitentom právnická osoba, je potrebné, aby jeho označenie obsahovalo identifikačné údaje v rozsahu názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo, ak je pridelené, sídlo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba a jej organizačná zložka zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, identifikačné číslo sa neuvádza.

V prípade emitenta – fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, je potrebné, aby označenie emitenta obsahovalo identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

V rámci ďalších náležitostí musí samotný dlhopis tiež obsahovať (5) výšku výnosu alebo spôsob určenia výnosu a termín alebo termíny jeho výplaty, (6) termín alebo termíny splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, (7) vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi, (8) záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch a záväzok emitenta vyplácať výnos dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta, (9) pri dlhopisoch znejúcich na meno aj údaje o prvom majiteľovi uvedené v bode 1 v predošlom odseku, (10) faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej podobe, (11) informáciu o právach podľa ust. § 13, (12) pri podriadených dlhopisoch aj informáciu o tom, že s pohľadávkou z tohto dlhopisu je spojený záväzok podriadenosti, (13) údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti dlhopisu, a (14) údaj o zabezpečení dlhopisov (§ 20b).

Uvedené náležitosti sú povinne uvádzanými, odsek 2 predmetného ustanovenia však nevylučuje, aby text dlhopisu obsahoval aj ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.

Emisné podmienky dlhopisov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu, tak ako definuje odsek 3 v ust. novelizovaného § 3 zákona o dlhopisoch. Za údaje uvedené v emisných podmienkach dlhopisov zodpovedá emitent a osoba podľa ust. § 6 ods. 2. Emisné podmienky dlhopisov musia obsahovať vyhlásenie týchto osôb o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa odsekov 1 a 2, teda s horeuvedenými náležitosťami. Všetky údaje musia byť uvedené úplne a pravdivo a v súlade s potrebnými náležitosťami.

Rozširujú sa možnosti zmeny emisných podmienok nad rámec doterajšej úpravy. Emisné podmienky dlhopisov možno zmeniť len postupom v nich uvedenom. V záujme ochrany práv majiteľov dlhopisov sú zmeny emisných podmienok dlhopisov možné len so súhlasom majiteľov dlhopisov, ktorých podiel menovitej hodnoty vydaných dlhopisov je väčší ako podiel určený v emisných podmienkach dlhopisov, pričom tento podiel nesmie byť menší ako príslušný podiel určený podľa § 5b, tento podiel uvádzame v príslušnom odseku venovanému predmetnému doplnenému ustanoveniu. Zmeny emisných podmienok spôsobilé dotknúť sa ich postavenia a záujmov sú podmienené súhlasom príslušného kvóra majiteľov alebo súhlasom schôdze majiteľov v prípade zadefinovania tohto inštitútu v emisných podmienkach.

Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky dlhopisov najneskôr v deň začiatku vydávania dlhopisov na (1) nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok dlhopisov v nezmenenej podobe a uchovanie emisných podmienok dlhopisov tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti dlhopisov, (2) webovom sídle emitenta alebo (3) webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto dlhopisy.

Zmeny emisných podmienok dlhopisov a úplné znenie emisných podmienok dlhopisov je emitent povinný sprístupniť bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky dlhopisov.

Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi dlhopisu na jeho žiadosť platné emisné podmienky dlhopisov.

Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi cenných papierov emisné podmienky dlhopisov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár cenných papierov sprístupní na žiadosť majiteľa dlhopisu emisné podmienky dlhopisov, ktoré mu boli oznámené podľa prvej vety.

Za ust. § 5 sa novelou vložili ust. § 5a až 5d, ktoré legálne zakotvili inštitút schôdze majiteľov dlhopisov. Podľa dôvodovej správy inštitúty schôdze majiteľov dlhopisov a spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov sú na vyspelých kapitálových trhoch zaužívané spôsoby spoločného presadzovania práv majiteľov dlhopisov resp. ich spolurozhodovania týkajúceho sa niektorých parametrov emisie dlhopisov, pričom tieto schôdze sú už v súčasnosti často využívané niektorými emitentmi. V záujme právnej istoty sa tieto inštitúty zadefinovali.

Podľa ust. § 5a môže emitent v emisných podmienkach dlhopisov upraviť zriadenie schôdze majiteľov dlhopisov. Emitent je oprávnený zvolať schôdzu majiteľov kedykoľvek. Obligatórne bude emitent povinný bez zbytočného odkladu zvolať schôdzu majiteľov (1) pri omeškaní s uspokojovaním práv spojených s dlhopismi a (2) na základe písomnej žiadosti majiteľov aspoň 10% menovitej hodnoty príslušnej emisie dlhopisov alebo 10% podielu na zbernom dlhopise.

Emitent je povinný sa schôdze majiteľov zúčastniť a poskytnúť informácie nevyhnutné k rozhodnutiu alebo prijatiu stanoviska schôdze majiteľov.

Emitent oznámi miesto, čas, program rokovania schôdze majiteľov a rozhodný deň pre účasť na schôdzi majiteľov spôsobom a v lehotách určených v emisných podmienkach dlhopisov tak, aby sa čo najmenej obmedzovala možnosť majiteľov dlhopisov zúčastniť sa schôdze majiteľov.

Ustanovenie § 5b upravuje podmienky priebehu schôdze majiteľov dlhopisov. Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov viac ako 50 % menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie.

Spoločná schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov viac ako 50 % menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie každej dovtedy vydanej emisie. Ak sa nerieši program rokovania schôdze majiteľov spoločný všetkým emisiám, je nutná účasť majiteľov 50 % menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie tých emisií, ktorých sa problematika dotýka. Emisné podmienky dlhopisov môžu ako podmienku uznášaniaschopnosti schôdze majiteľov určiť aj vyšší podiel menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie dlhopisov.

Schôdza majiteľov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov dlhopisov. Počet hlasov každého majiteľa dlhopisu zodpovedá jeho podielu na menovitej hodnote emisie dlhopisov v obehu.

O priebehu schôdze majiteľov sa vyhotoví notárska zápisnica. Emitent je povinný bez zbytočného odkladu sprístupniť všetky rozhodnutia schôdze majiteľov, a to rovnakým spôsobom, akým sprístupnil emisné podmienky dlhopisov.

Emisné podmienky dlhopisov môžu upraviť ďalšie podrobnosti o priebehu schôdze majiteľov a o spôsobe sprístupňovania rozhodnutí prijatých na schôdzi majiteľov.

Ustanovenia § 5c a § 5d určujú špecifiká schôdze majiteľov. Ustanovenie § 5c upravuje účasť a hlasovanie na schôdzi majiteľov s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Emisné podmienky dlhopisov môžu upraviť za akých podmienok sa oprávnené osoby môžu zúčastniť a hlasovať na schôdzi majiteľov s využitím elektronických prostriedkov umožňujúcich napríklad priamy diaľkový prenos schôdze majiteľov obrazom a zvukom alebo priamo obojsmernou komunikáciou medzi schôdzou majiteľov a oprávnenou osobou.

Organizačné a technické podmienky emitenta, ktorý zvoláva schôdzu majiteľov, musia umožňovať (1) overenie totožnosti osoby oprávnenej na účasť a na hlasovanie na schôdzi majiteľov a (2) určenie podielu na celkovej menovitej hodnote nesplatenej časti emisie dlhopisov. V opačnom prípade sa k účasti ani hlasovaniu takýchto majiteľov dlhopisov neprihliadne.

Ustanovenie § 5d upravuje spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov. Emisné podmienky dlhopisov alebo schôdza majiteľov môžu určiť spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov.

Spoločný zástupca je oprávnený a povinný (1) uplatňovať v mene všetkých majiteľov dlhopisov práva spojené s dlhopismi v rozsahu vymedzenom emisnými podmienkami dlhopisov alebo v rozhodnutí schôdze majiteľov, (2) kontrolovať plnenie emisných podmienok dlhopisov emitentom, (3) robiť v mene všetkých majiteľov dlhopisov ďalšie úkony alebo inak chrániť ich záujmy, a to spôsobom a v rozsahu určenom v rozhodnutí schôdze majiteľov a (4) informovať majiteľov dlhopisov o veciach zásadnej povahy, napríklad o neplnení emisných podmienok dlhopisov.

V rozsahu, v ktorom uplatňuje spoločný zástupca práva majiteľov dlhopisov spojené s dlhopismi, nemôžu majitelia dlhopisov uplatňovať tieto práva samostatne. Tým nie sú dotknuté hlasovacie práva majiteľov dlhopisov, práva vyplývajúce z ust. § 13 a právo schôdze majiteľov odvolať spoločného zástupcu alebo určiť iného spoločného zástupcu.

Pri výkone svojej funkcie je spoločný zástupca povinný konať s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami majiteľov dlhopisov, ktoré sú mu, alebo ktoré mu musia byť známe a je viazaný pokynmi schôdze majiteľov. To neplatí, ak také pokyny odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ak vyžadujú konanie, ktoré nie je v súlade so spoločnými záujmami všetkých majiteľov dlhopisov.

Osoba navrhnutá na spoločného zástupcu oznámi majiteľom dlhopisov pred určením za spoločného zástupcu skutočnosti, ktoré by mohli mať význam pre posúdenie jej konfliktu záujmov so záujmami majiteľov dlhopisov alebo pre možnosť vzniku takého konfliktu. Pred určením spoločného zástupcu schôdza majiteľov v rozhodnutí určí, ako sa bude postupovať, ak dôjde ku konfliktu záujmov spoločného zástupcu so záujmami majiteľov dlhopisov alebo ak bude taký konflikt hroziť; ak schôdza majiteľov nie je zriadená, určia postup pri konflikte záujmov emisné podmienky dlhopisov. Funkcia spoločného zástupcu zaniká (1) splnením všetkých povinností vyplývajúcich z funkcie spoločného zástupcu, (2) odvolaním z funkcie spoločného zástupcu, (3) vzdaním sa funkcie spoločného zástupcu, (4) zrušením funkcie spoločného zástupcu a (5) smrťou spoločného zástupcu alebo ak ide o právnickú osobu, jej zánikom bez právneho nástupcu.

Doterajšie znenie zákona o dlhopisoch v časti upravujúcej vydávanie dlhopisov sa v ust. § 6 dopĺňa odsekmi 3 a 4. Podľa odseku 3 možno emisiu dlhopisov vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach dlhopisov. Podľa odseku 4, ak nedôjde k vydaniu dlhopisov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie, vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.

Podľa súčasnej právnej úpravy je v zmysle ust. § 8 emitent povinný emisné podmienky dlhopisov predložiť Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania, a to v rozsahu podľa ust. § 3 ods. 3. Emitenti podľa ust. § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr ku dňu vydania dlhopisov informovať Národnú banku Slovenska o mieste vydania dlhopisov a zaslať Národnej banke Slovenska emisné podmienky týchto dlhopisov. Odo dňa účinnosti novelizovaného znenia zákona sa uvedené povinnosti vypúšťajú.

Taktiež sa odo dňa účinnosti novely vypúšťa bezodkladná povinnosť emitenta, ktorý je v omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov, oznamovať túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.

Podľa dôvodovej správy, doterajšia úprava stanovenia výnosu dlhopisu nie je dostatočne flexibilná a značne obmedzuje schopnosť emitenta a investorov dohodnúť sa na podmienkach dlhopisov podľa toho, ako si to situácia vyžaduje. Preto došlo novelou k precizovaniu ust. § 10 ods. 2 písmeno e), podľa ktorého sa výnos dlhopisu môže určiť pohyblivou úrokovou sadzbou odvodenou z iných úrokových sadzieb alebo úrokových výnosov, vývoja kurzov mien, indexov finančného trhu, cien komodít alebo iných podkladových aktív. Z hľadiska spomínanej flexibility sa uvedené ustanovenie doplnilo o písm. g), podľa ktorého sa výnos dlhopisu môže určiť aj iným dostatočne určitým spôsobom.

Ustanovenie § 13 ods. 1 sa dopĺňa v zmysle, že v dlhopise môže emitent určiť podmienky, za ktorých má majiteľ dlhopisu právo vymeniť ho za iný dlhopis alebo akciu ním vydanú alebo za akcie inej obchodnej spoločnosti. Dôvodová správa uvádza podporu domáceho kapitálového trhu ako motív zavedenia možnosti vydávania takýchto dlhopisov. Ide o prax tzv. dlhopisov vymeniteľných za akcie iného emitenta dlhopisov.

Novela zákona o dlhopisoch ďalej zrušila potrebu prijatia rozhodnutia Vlády SR pre vydávanie štátnych dlhopisov a tiež možnosť emisie dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu na základe rozhodnutia Národnej rady SRPo novom v zmysle ust. § 18 ods. 2 písm. a) štátne dlhopisy možno vydávať v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok. Podľa dôvodovej správy je schválenie vlády zbytočné, vzhľadom na to, že štátne dlhopisy vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky zastúpené Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a vzhľadom na to, že štátne dlhopisy sa vydávajú vždy len v súlade so zákonom o štátnom rozpočte alebo v súlade s osobitnými zákonmi.

Odo dňa účinnosti novelizovanej podoby zákona o dlhopisoch sa do praxe zavedú dve nové formy dlhopisov, a to podriadené dlhopisy a zabezpečené dlhopisy.

Doplnené ust. § 20a definuje inštitút podriadených dlhopisov. Podriadeným dlhopisom je dlhopis, u ktorého pri vstupe emitenta do likvidácie, vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie emitenta alebo, ak je emitentom zahraničná osoba pri inom obdobnom opatrení, bude pohľadávka zodpovedajúca právam spojeným s týmto dlhopisom uspokojená až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok okrem pohľadávok, ktoré sú viazané rovnakou alebo podobnou podmienkou podriadenosti. Skutočnosť, že ide o podriadený dlhopis, musí byť zreteľným spôsobom vyznačená na dlhopise a vo všetkých propagačných dokumentoch týkajúcich sa podriadeného dlhopisu a nie je možné ju meniť.

Podriadené dlhopisy majú korešpondovať so záväzkom podriadenosti podľa Obchodného zákonníka a má ísť o nástroj potenciálne využiteľný bankami pre dosiahnutie súladu s pravidlami kapitálovej primeranosti.

Ďalšie doplnené ust. § 20b definuje inštitút zabezpečených dlhopisov. Zabezpečeným dlhopisom je dlhopis, u ktorého za jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu ručí ručiteľ alebo dlhopis, u ktorého je jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu inak zabezpečené. Emisné podmienky zabezpečených dlhopisov musia obsahovať údaj o tom, kde sa môže investor oboznámiť so zmluvou, ktorou sa dohodla záruka, údaje o inom zabezpečení a o spôsobe, akým bude zabezpečenie uplatnené. Záložné právo v prospech majiteľov dlhopisov je možné zriadiť aj zmluvou uzavretou medzi emitentom alebo iným záložcom a spoločným zástupcom alebo inou treťou osobou ako záložným veriteľom. Záložný veriteľ vykonáva záložné právo vo vlastnom mene a na účet majiteľov dlhopisov.

Novelizovaná podoba zákona už nebude obsahovať ust. § 21a a 22 týkajúce sa dohľadu nad súkromnými emisiami dlhopisov. Podľa dôvodovej správy ide o súkromnoprávny obchodný vzťah medzi emitentom a investorom, resp. majiteľom dlhopisu a preto nie je dôvod, aby Národná banka Slovenska vykonávala nad nimi dohľad. V prípade verejných emisií dlhopisov výkon dohľadu a kompetencie Národnej banky Slovenska vyplývajú z príslušných ustanovení zákona o cenných papieroch. Z tohto dôvodu sa v zákone ponecháva len úprava výkonu dohľadu nad činnosťou hypotekárneho správcu.

Na dlhopisy vydané pred 1. septembrom 2014 sa bude vzťahovať zákon o dlhopisoch účinný do 31. augusta 2014. Informačné povinnosti a oznamovacie povinnosti voči Národnej banke Slovenska, ktoré vznikli emitentom dlhopisov vydaných pred 1. septembrom 2014 podľa zákona účinného do 31. augusta 2014, zaniknú 1. septembra 2014Od 1. septembra 2014 sa ukončuje a zastavuje výkon dohľadu podľa tohto zákona nad činnosťou emitentov dlhopisov a činnosťou iných osôb, ktoré majú oprávnenie na vydávanie alebo vyplácanie dlhopisov. Konania o uložení sankcií podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené pred 1. septembrom 2014 sa zastavia; to sa nebude vzťahovať na konania vedené proti hypotekárnemu správcovi alebo zástupcovi hypotekárneho správcu začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred 1. septembrom 2014, ktoré sa dokončia podľa doterajšieho znenia zákona o dlhopisoch.

V súvislosti so zavedením inštitútu schôdze majiteľov sa novelizovali aj príslušné ustanovenia zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....