Iné

Novela zákona o dobrovoľníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2023

Legislatívne zmeny sa dotkli aj oblasti dobrovoľníctva. Po novom sú súčasťou zákona o dobrovoľníctve aj ustanovenia upravujúce akreditáciu v oblasti dobrovoľníckych činností.

Dňa 02. februára 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou sa okrem zákona o dobrovoľníctve mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“), (B) zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane detí“) a (C) zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o dobrovoľníctve priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o dobrovoľníctve a ďalších právnych predpisov.

Zákon o dobrovoľníctve sa novelou dopĺňa o nové ustanovenia § 8 až § 16 zákona o dobrovoľníctve, predmetom ktorých je úprava (A) akreditácie v oblasti dobrovoľných činností (ustanovenie § 8 zákona o dobrovoľníctve), (B) podmienok udelenia akreditácie (ustanovenie § 9 zákona o dobrovoľníctve), (C) žiadosti o udelenie akreditácie (ustanovenie § 10 zákona o dobrovoľníctve), (D) konania o udelení akreditácie (ustanovenie § 11 zákona o dobrovoľníctve), (E) rozhodnutia o udelení akreditácie (ustanovenie § 12 zákona o dobrovoľníctve), (F) povinností akreditovaného subjektu (ustanovenie § 13 zákona o dobrovoľníctve), (G) zániku a zrušenia akreditácie (ustanovenie § 14 zákona o dobrovoľníctve), (H) kontroly plnenia podmienok akreditácie a povinností akreditovaných subjektov (ustanovenie § 15 zákona o dobrovoľníctve) a (I) spoločných ustanovení (ustanovenie § 16 zákona o dobrovoľníctve).

„Akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti – právnickej osoby zabezpečovať výkon dobrovoľníckej činnosti“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve). „Akreditácia je podmienkou pre získanie dotácie podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve). „Akreditácia nie je podmienkou vykonávania činnosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v oblasti dobrovoľníckych činností“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve).

„Podmienkou udelenia akreditácie je, že vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej pomoci – právnická osoba, ktorý žiada o udelenie akreditácie (ďalej len „žiadateľ“) (A) aktívne zabezpečuje výkon dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti, (B) má materiálno – technické vybavenie potrebné na organizovanie dobrovoľníckej činnosti v rámci dobrovoľníckeho programu, (C) má personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, (D) má uzatvorenú písomnú zmluvu s fyzickou osobou, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov, (E) má zverejnené transparentné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach na verejne prístupnom mieste alebo na svojom webovom sídle, (F) má zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii, (G) má zavedený systém komunikácie so záujemcami o dobrovoľnícke príležitosti a spôsob výberu dobrovoľníkov, (H) má zavedený systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov, (I) má zavedený systém podpory a motivácie dobrovoľníkov a systém hodnotenia a oceňovania dobrovoľníkov, (J) má zavedený systém hodnotenia dobrovoľníckeho programu“ (ustanovenie § 9 zákona o dobrovoľníctve).

„Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje (A) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov žiadateľa, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu žiadateľa, (B) charakteristiku činnosti žiadateľa, (C) opis dobrovoľníckeho programu žiadateľa“ (ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve). „Prílohou k žiadosti o udelenie akreditácie sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok uvedených v ustanovení § 9 zákona o dobrovoľníctve“ (ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve).

„Konanie o udelení akreditácie začína dňom doručenia úplnej písomnej žiadosti podľa ustanovenia § 10 zákona o dobrovoľníctve Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve). „O udelení akreditácie rozhoduje ministerstvo vnútra“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve). „Ak žiadateľ spĺňa podmienky na udelenie akreditácie ustanovené týmto zákonom, ministerstvo vnútra vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, inak žiadosť o udelenie akreditácie zamietne“ (ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve).

„Rozhodnutie o udelení akreditácie okrem všeobecných náležitostí obsahuje (A) označenie akreditovaného subjektu v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dobrovoľníctve obdobie platnosti akreditácie“ (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve). „Rozhodnutie o udelení akreditácie sa vydáva na štyri roky“ (ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve). „Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie sa nemožno odvolať“ (ustanovenie § 12 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve). „Ministerstvo vnútra zriaďuje Akreditačnú komisiu v oblasti dobrovoľníctva (ďalej len „akreditačná komisia“) ako svoj poradný orgán. Akreditačná komisia má piatich členov, z toho dvoch zástupcov ministerstva vnútra a troch odborníkov dlhoročne pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva, ktorých vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky. Člen akreditačnej komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť v žiadnom právnom vzťahu ku žiadateľovi, ani byť zaujatý voči žiadateľovi. Člen akreditačnej komisie preukazuje splnenie podmienok podľa tretej vety čestným vyhlásením. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti o udelenie akreditácie a na základe splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 9 zákona o dobrovoľníctve odporúča ministerstvu vnútra vydať rozhodnutie o udelení akreditácie alebo žiadosť zamietnuť“ (ustanovenie § 12 ods. 4 zákona o dobrovoľníctve).

„Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo vnútra“ (ustanovenie § 12 ods. 5 zákona o dobrovoľníctve). „Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu“ (ustanovenie § 12 ods. 6 zákona o dobrovoľníctve).

„Akreditovaný subjekt je povinný počas platnosti akreditácie spĺňať všetky podmienky pre udelenie akreditácie podľa ustanovenia § 9 zákona o dobrovoľníctve. Akreditovaný subjekt je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť ministerstvu vnútra všetky zmeny rozhodujúcich skutočností pre udelenie akreditácie podľa ustanovenia § 9 zákona o dobrovoľníctve a údajov podľa ustanovenia § 10 zákona o dobrovoľníctve“ (ustanovenie § 13 zákona o dobrovoľníctve).

„Akreditácia zaniká (A) uplynutím doby, na ktorú bola akreditácia vydaná, (B) dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie, alebo (C) zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia“ (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve).

„Ministerstvo vnútra zruší akreditáciu, ak akreditovaný subjekt (A) prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v ustanovení § 9 zákona o dobrovoľníctve, (B) opakovane poruší povinnosť podľa ustanovenia § 13 zákona o dobrovoľníctve, (C) nesplní v určenej lehote opatrenia uložené ministerstvom vnútra na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole podľa ustanovenia § 15 zákona o dobrovoľníctve“ (ustanovenie § 14 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve). „O zrušení akreditácie podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve rozhoduje ministerstvo vnútra na návrh akreditačnej komisie“ (ustanovenie § 14 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve).

„Ministerstvo vnútra kontroluje plnenie podmienok akreditácie u akreditovaných subjektov a plnenie ich povinností podľa tohto zákona o dobrovoľníctve; na kontrolu sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 15 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve)

„Ministerstvo vnútra je oprávnené uložiť akreditovanému subjektu opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole. Akreditovaný subjekt je povinný splniť uložené opatrenia v určenej lehote“ (ustanovenie § 15 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve). „Ministerstvo vnútra prijíma a vybavuje sťažnosti na postup akreditovaných subjektov; na prijímanie a vybavovanie sťažností sa použije osobitný predpis“ (ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve).

„Ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam akreditovaných subjektov v rozsahu údajov podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľníctve; rodné číslo sa nezverejňuje“ (ustanovenie § 16 zákona o dobrovoľníctve).

Novela prináša okrem zmien a doplnení zákona o dobrovoľníctve napríklad aj doplnenie nových ustanovení § 2a a § 6a zákona o poskytovaní dotácií.

„Dotáciu podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona o poskytovaní dotácií možno použiť na úhradu (A) nákladov na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie, ak ich vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti uhrádza dobrovoľníkovi počas vykonávania dlhodobej dobrovoľníckej činnosti, a ktorých úhrada bola dohodnutá v zmluve o dobrovoľníckej činnosti, (B) nákladov na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu dobrovoľníkom a nákladov na poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka, ak takéto poistenie uzavrela vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v prospech dobrovoľníka, (C) nákladov na materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, (D) iných vynaložených nákladov spojených s organizovaním a výkonom dlhodobej dobrovoľníckej činnosti“ (ustanovenie § 2a zákona o poskytovaní dotácií).

„Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona o poskytovaní dotácií je aj opis dobrovoľníckeho programu, v rámci ktorého sa organizuje dlhodobá dobrovoľnícka činnosť, ktorý obsahuje (A) ciele dobrovoľníckeho programu, (B) náplň práce dobrovoľníkov, (C) profil dobrovoľníkov, (D) personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, (E) opis náboru, výberu, prípravy, evidencie, systému vedenia, podpory a motivácie dobrovoľníkov, spôsob hodnotenia a úpravu právnych vzťahov s dobrovoľníkmi“ (ustanovenie § 6a ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií).

„Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona o poskytovaní dotácií vyhodnocuje hodnotiaca komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo vnútra a ktorá sa skladá z troch zástupcov ministerstva vnútra a z dvoch odborníkov dlhoročne pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva. Na poskytovanie dotácie na účely podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona o poskytovaní dotácií sa nevzťahuje ustanovenie § 5 ods. 1 prvá veta zákona o poskytovaní dotácií“ (ustanovenie § 6a zákona o poskytovaní dotácií).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2023.

Publikované dňa 11.04.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....