Podnikatelia

Novela zákona o DPH

  • Vydanie: ULC PRO BONO 04/2024

1. ABSTRAKT

Novela zákona o DPH prichádza napríklad so zmenami v procese registrácie tuzemských zdaniteľných osôb a zahraničných zdaniteľných osôb za platiteľa dane, či so „zúčinnením“ ustanovení, týkajúcich sa inštitútu samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska, ktoré síce náš právny poriadok pozná, avšak zatiaľ nie sú účinné.

2.   ZÁKONY, KTORÉ SA NOVELOU ZÁKONA O DPH MENIA A DOPĹŇAJÚ

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 102/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“).

Okrem zákona o DPH dochádza aj k zmenám a doplneniam (1) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja“), (2) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov“), (3) zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z elektriny“), (4) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, (5) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“), (6) zákona č. 331/2011 Z. z. ktorým sa mení daňový poriadok a (7) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov“).

3.   PODMIENKY, ZA KTORÝCH BOLA NOVELA PRIJATÁ

Novela bola prijatá za účelom transponovania smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020 (ďalej len „smernica (EÚ) 2020/285“), ktorá bola prijatá s cieľom zavedenia harmonizovaných pravidiel s cieľom znížiť administratívne zaťaženie zdaniteľnej osoby – malého podniku, vyplývajúce z dodržiavania platných predpisov pre malé podniky, keďže doterajšia právna úprava založená na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu neznižovala administratívne zaťaženie týchto zdaniteľných osôb.

Novelou sa vykonávajú zmeny v procese registrácie tuzemských zdaniteľných osôb a zahraničných zdaniteľných osôb za platiteľa dane. Tuzemská zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dane prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom presiahla obrat 50 000 eur, ibaže by v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahla obrat v tuzemsku 62 500 eur, kedy by sa stala platiteľom dane už týmto dodaním tovaru a služby, alebo by sa stala platiteľom dane skôr na základe ďalších zákonných skutočností. V tejto súvislosti je potrebné ešte upraviť práva a povinnosti platiteľov dane, ktorí si nesplnili zákonnú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť. Z dôvodu transpozície smernice 2020/285 a v nadväznosti na nové znenie registračných ustanovení sa upravujú aj niektoré ďalšie ustanovenia zákona o DPH.

4.   KONKRÉTNE ZMENY, KTORÉ NOVELA PRINÁŠA

A. PLATITEĽ

Zmenami, ktoré novela do zákona o DPH priniesla, je napríklad doplnenie ustanovenia § 5a zákona o DPH. Na účely zákona o DPH sa vymedzuje pojem „platiteľ“, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre daň podľa ustanovení § 4, § 4b zákona o DPH alebo ustanovenia § 5 zákona o DPH“. Vymedzenie tohto pojmu je dôležité pre správne uplatňovanie pravidiel vyplývajúcich zo zákona o DPH, predovšetkým pokiaľ ide o určenie osoby povinnej platiť daň, ako aj pre plnenie si zákonných povinností či uplatnenie práv /napríklad možnosť zmeny zdaňovacieho obdobia platiteľa dane podľa ustanovenia § 77 ods. 2 zákona o DPH či plynutie lehôt podľa ustanovenia § 79 ods. 2 zákona o DPH (ustanovenie § 5a zákona o DPH).

Ďalšou zmenou zákona o DPH je modifikácia ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o DPH.

„Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona o DPH Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa ustanovenia § 2 zákona o DPH (ďalej len „bankový účet“), a to bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre daň podľa ustanovenia § 4, § 4b zákona o DPH alebo ustanovenia § 5 zákona o DPH, alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet následne zriadil“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o DPH).

B. OBLASŤ ODPOČÍTANIA DANE

V oblasti odpočítania dane platiteľom dochádza napríklad k úprave ustanovení § 49 ods. 4 a 6 zákona o DPH.

V ustanovení § 49 ods. 6 zákona o DPH sa ustanovuje, aby v prípade, ak je platiteľ dane identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa ustanovenia § 68g zákona o DPH v inom členskom štáte, resp. v iných členských štátoch, nemal možnosť odpočítania dane z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku, ktoré použije na účely podnikania oslobodeného od dane v dotknutých členských štátoch (ustanovenie § 49 ods. 6 zákona o DPH).

V nadväznosti na uvedené za účelom určenia správnej výšky odpočítateľnej dane sa v ustanovení § 49 ods. 4 zákona o DPH zavádza, že platiteľ dane identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa ustanovenia § 68g zákona o DPH v inom členskom štáte, resp. v iných členských štátoch, bude v súlade s postupom podľa ustanovenia § 50 zákona o DPH povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať podľa ustanovenia § 49 ods. 4 zákona o DPH tak, že do menovateľa pri výpočte koeficientu uvedie aj ním realizované plnenia v dotknutých členských štátoch, ktoré budú oslobodené od dane z dôvodu využívania tejto osobitnej úpravy uplatňovania dane (ustanovenie § 49 ods. 4 zákona o DPH).

C. OPRAVA ODPOČÍTANIA DANE

Novela sa dotkla aj oblasti opravy odpočítania dane, a to úpravou ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o DPH.

Novelou sa rozširuje povinnosť platiteľa dane odviesť daň vo výške odpočítanej dane, ak došlo ku krádeži tovaru, pri ktorom bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, na všetky situácie, v ktorých dochádza k nezákonnému odňatiu tovaru z dispozície platiteľa dane, čoho dôsledkom je skutočnosť, že dotknutý platiteľ dane už tento tovar nemôže používať na svoje zdaniteľné plnenia na výstupe. Pojem „krádež“ sa v tejto súvislosti precizuje na „odcudzenie alebo nezákonné prisvojenie“, čo sa približuje k trestnoprávnej terminológii používanej v skutkových podstatách trestných činov, ktorých objektívna stránka spočíva, o. i., v neoprávnenom zmocnení sa alebo prisvojení si cudzej veci. Z dôvodu právnej istoty sa v predmetnom ustanovení § 53 ods. 5 zákona o DPH výslovne uvádza, že v prípade nezákonného odcudzenia alebo nezákonného prisvojenia tovaru je platiteľ dane povinný odviesť odpočítanú daň aj v prípade, ak bol tento tovar vytvorený jeho vlastnou činnosťou (ustanovenie § 53 ods. 5 zákona o DPH).

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny dochádza aj k modifikácii ustanovenia § 77 ods. 2 zákona o DPH, v ktorom dochádza k zmene ustanovenia momentu, od ktorého sa platiteľ dane môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Podmienkou pre túto zmenu bude okrem uplynutia viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, aj to, že je minimálne po tú istú dobu platiteľom, ktorému bolo doručené rozhodnutie o registrácii pre daň podľa ustanovenia § 4, 4b alebo podľa ustanovenia § 5 zákona o DPH (ustanovenie § 77 ods. 2 zákona o DPH).

5.   ZMENY V ĎALŠÍCH PRÁVNYCH PREDPISOCH

A. ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI MINERÁLNEHO OLEJA

Novela prináša aj doplnenie ďalších právnych predpisov. V zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja dochádza napríklad k úprave ustanovenia § 29 zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, upravujúceho postup pri dovoze minerálneho oleja.

B. ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

V zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa mení napríklad ustanovenie § 27 zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, upravujúce postup pri dovoze tabakových výrobkov.

C. ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY

Zákon o spotrebnej dani z elektriny prináša napríklad nové ustanovenie § 27a zákona o spotrebnej dani z elektriny, upravujúci osobitné ustanovenie pri dovoze uhlia na daňové územie v rámci centralizovaného colného konania.

„Ak pri dovoze uhlia vznikla daňová povinnosť v rámci centralizovaného colného konania, na ktoré nenadväzuje oslobodenie od dane, colný úrad bezodkladne po prepustení uhlia do voľného obehu oznámi osobe podľa ustanovenia § 22 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani z elektriny výšku dane, ktorú má zaplatiť. Na oznámenie výšky dane sa primerane použijú ustanovenia colných predpisov o oznámení colného dlhu. Daň podľa prvej vety je splatná do desiatich dní odo dňa oznámenia výšky dane colným úradom“ (ustanovenie § 27a ods. 1 zákona o spotrebnej dani z elektriny).

„Ak je osoba podľa ustanovenia § 22 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani z elektriny zahraničnou osobou, ktorá nemá aktivovanú elektronickú schránku podľa osobitného predpisu, je povinná zvoliť si pred prvým dovozom uhlia zástupcu na doručovanie, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 27a ods. 2 zákona o spotrebnej dani z elektriny).

D. ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

V rámci zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov dochádza novelou napríklad k modifikácii ustanovenia § 23 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, upravujúceho postup pri dovoze alkoholického nápoja.

Pre prehľad o všetkých zmenách, ktoré novela do právneho poriadku Slovenskej republiky priniesla odkazujeme na jej plné znenie, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

6.   ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňom vyhlásenia, (B) čiastočne dňa 01. júla 2024, (C) čiastočne dňa 01. januára 2025, (D) čiastočne dňa 30. júna 2025, (E) čiastočne dňa 01. júla 2025 a (F) čiastočne dňa 01. januára 2026.

Publikované dňa 22.06.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....