Verejná správa

Novela zákona o e-Governmente

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2015

Účelom prijatej novely je úprava podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie, platenia úhrad orgánom verejnej moci a úprava inštitútu zdrojového registra. Okrem uvedených zmien novela prinesie aj úpravy vyplývajúce z potrieb praxe.

Zákonom č. 273/2015 Z. z. (ďalej len „novela“) sa zmenil a doplnil zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Novela nadobudla účinnosť dňom 1. novembra 2015. Na ustanovenia s odlišnou účinnosťou Vás upozorníme v našom článku.

Prvým okruhom zmien, s ktorým Vás oboznámime, je zjednodušenie podmienok identifikácie a autorizácie. Novela ustanovením § 22a a 22b zavedie inštitút autentifikačného kvalifikovaného certifikátuAutentifikačný kvalifikovaný certifikát bude použiteľný len pre právnické osoby alebo podnikateľa, a to na účely prístupu k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu, na ktorý sa bude používať automatizovaný spôsob s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu. Ako identifikátor sa použije identifikátor osoby z registra právnických osôb, ktorý bol zavedený zákonom č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Uvedený postup sa použije aj na orgán verejnej moci pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci.

Register autentifikačných kvalifikovaných certifikátov bude informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom bude úrad Vlády Slovenskej republiky. V registri autentifikačných kvalifikovaných certifikátov sa bude viesť zoznam autentifikačných kvalifikovaných certifikátov právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a údaj o tom, že autentifikačný kvalifikovaný certifikát bol zrušený. Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zapíše do registra autentifikačných kvalifikovaných certifikátov autentifikačný kvalifikovaný certifikát na žiadosť toho, komu bol vydaný. Ten, komu bol autentifikačný kvalifikovaný certifikát vydaný, bude povinný oznámiť správcovi komunikačnej časti autentifikačného modulu zrušenie tohto certifikátu bezodkladne potom, ako k zrušeniu dôjde. Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu bude povinný každý deň vydať zoznam platných autentifikačných kvalifikovaných certifikátov a zverejniť ho na ústrednom portáli.

Zrušenie autentifikačného kvalifikovaného certifikátu bezodkladne oznámi správca komunikačnej časti autentifikačného modulu správcom alebo prevádzkovateľom modulu úradnej komunikácie a modulu elektronických schránok, ktorí budú povinní bezodkladne zabezpečiť, aby s použitím zrušeného autentifikačného kvalifikovaného certifikátu nebolo možné vykonať úspešnú autentifikáciu pri elektronickej komunikácii.

Ustanovenia upravujúce autentifikačný kvalifikovaný certifikát nadobudnú účinnosť dňom 1. novembra 2016. Do dňa 1. novembra 2016 bude možné používať autentifikačný kvalifikovaný certifikát, avšak len na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou. Do zriadenia registra autentifikačných kvalifikovaných certifikátov, najneskôr však do dňa 1. novembra 2016, bude správca komunikačnej časti autentifikačného modulu povinný viesť zoznam platných autentifikačných kvalifikovaných certifikátov, používaných na účely prístupu alebo disponovania s elektronickou schránkou.

Novela novým ustanovením § 9a zaviedla Informačný systém dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum“). Dátové centrum je nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa.

Správcom dátového centra je záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú ministerstvo financií Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí Slovenska. Zriadenie dátového centra pomôže obciam vykonávať verejnú správu elektronicky bez vynakladania finančných prostriedkov na vytváranie elektronických systémov. Z dôvodu nejednotného stavu elektronizácie obcí je využívanie dátového centra postavené na báze dobrovoľnosti. Pre obce bude s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2017 povinné len ukladanie údajov v dátovom centre, ak ide o sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytujú ostatným orgánom verejnej moci.

Novela zjednoduší proces platieb úhrad orgánom verejnej moci. Nové znenie ustanovenia § 40 písm. d) až f) spresňuje pojmy hromadná úhrada, príkaz na úhradu a informácia o úhrade. Nové znenie ustanovení § 42 odseky 2 až 4, § 43 a 44 zjednoduší proces platieb, najmä vzhľadom na zavedenie pojmov administratívna časť platobného modulu a komunikačná časť platobného modulu. Ustanovenie § 42 je doplnené ods. 5, ktorý upravuje postup, ak prijímateľ úhrady a poskytovateľ služby sú dva odlišné subjekty. V uvedenom prípade, ak na účely poskytovania informácií o splnení povinnosti vykonať úhradu, ako aj informácií potrebných na evidenciu a zúčtovanie úhrad je potrebná výmena informácií vo väčšom rozsahu, než ustanovuje zákon o e-Governmente, budú poskytovanie predmetných informácií zabezpečovať príslušné orgány verejnej moci vo vzájomnej súčinnosti. Nové znenie ustanovení § 45 a 46 zjednoduší proces získania statusu akreditovaného platcu. Zmeny týkajúce procesu platieb sa zmenia s účinnosťou odo dňa 1.mája 2016.

Inštitút zdrojového registra a inštitút zdrojových údajov boli zavedené doplnenými písm. e) a f) v § 49. Zdrojový údaj je uvedeným ustanovením definovaný ako údaj objektu evidencie, ktorý je vedený v zdrojovom registri, je vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečný a zo zdrojového registra je poskytovaný do referenčného registra, kde je vedený ako referenčný údaj.

Zdrojový register je podľa predmetného ustanovenia register ustanovený osobitným predpisom, ak obsahuje aspoň jeden zdrojový údaj. Účelom zavedenia inštitútu zdrojového registra je udelenie výnimky z referencovania, teda preberania, pre zdrojové registre pokiaľ ide o údaje, ktoré sa následne po zápise poskytujú do referenčného registra. Dôvodom je skutočnosť, že zdrojový register údaje vytvára a nepreberá z iných registrov, a preto sa na zdrojový register nemôže vzťahovať povinnosť preberania údajov z iných registrov. V súvislosti so zavedením inštitútu zdrojového registra boli zmenené aj ustanovenia § 51 odsek 2 a § 52 až 54.

Doplneným ustanovením § 54a bola zavedená úprava stotožnenia údajov vo vzťahu k referenčným registrom. Stotožnenie údajov je podľa uvedeného ustanovenia definované ako jednoznačné priradenie hodnôt údajov k subjektu evidencie v registri a následné logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri prostredníctvom identifikačného údaja, ktorým je identifikátor osoby alebo iný identifikátor referenčného údaja, určený správcom referenčného registra.

Stotožnenie údajov zabezpečuje správca registra v období 1 roka odo dňa ustanovenia registra za referenčný register. Ak to bude nevyhnutné na stotožnenie údajov, pričom údaje nebude možné získať inak, správca registra môže vyzvať osobu, ktorej sa evidencia týka, na poskytnutie údajov a bude jej môcť určiť lehotu na ich oznámenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Pri neúspešnom doručení uvedenej výzvy, správca registra zverejní predmetnú výzvu najmenej po dobu 6 mesiacov. Výzva sa zverejní na webovom sídle správcu registra a na ústrednom portáli.

Ak pôjde o právnickú osobu alebo podnikateľa, výzva sa zverejní aj v Obchodnom vestníku najmenej trikrát po dobu 6 mesiacov, a ak to považuje za účelné, aj inými prostriedkami. Ak nebolo možné ani uvedeným spôsobom stotožniť údaje a zároveň je možné odôvodnene predpokladať, že právnická osoba alebo podnikateľ už neexistuje alebo nevykonáva činnosť, správca registra vyznačí v registri, že ide o subjekt evidencie, ktorého totožnosť nie je možné potvrdiť. Vyznačenie sa vykoná najskôr po uplynutí 9 mesiacov odo dňa doručenia výzvy, alebo ak bolo doručenie výzvy neúspešné, odo dňa prvého zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku. Vyznačenie v registri bude dôvodom na zrušenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na zrušenie oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu.

Novozavedeným inštitútom je potvrdenie o odoslanom podaní. Predmetný inštitút je upravený novým ods. 8 v § 5. Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta sú podľa uvedeného ustanovenia povinní na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečiť vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.

Ďalšie zmeny sa dotkli schránok na elektronické doručovanie. Doterajšie znenie ustanovenia § 12 ods. 2 umožňovalo zriadiť každej osobe len jednu elektronickú schránku, s výnimkou fyzickej osoby, ktorá je zároveň podnikateľom alebo orgánom verejnej moci alebo ak je orgán verejnej moci zároveň aj právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc. Uvedeným osobám sa zriaďovala elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení osobitne.

Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia sa nezriaďuje elektronická stránka len pre uvedené právne postavenia, ale pre každé z právnych postavení, bez ohľadu o aké právne postavenie ide. Podľa nového znenia ustanovenia § 13 ods. 7 možno požiadať o prístup a disponovanie s elektronickou schránkou nielen elektronicky, ale aj prostredníctvom listinného dokumentu s úradne osvedčeným podpisom.

Plnomocenstvá sa na účely zákona o e-Governmente budú odo dňa 1. novembra 2017 viesť v centrálnom registri plnomocenstiev. Predmetný register bude zavedený ustanovením § 23a. Odo dňa 1. apríla 2018 bude v prípadoch, ak bude elektronické plnomocenstvo uložené v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev, orgán verejnej moci povinný akceptovať elektronické plnomocenstvo a nebude oprávnený požadovať od splnomocniteľa alebo splnomocnenca preukázanie tohto oprávnenia.

Ďalším novým registrom bude centrálna evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Uvedená evidencia bude informačný systémom verejnej správy a bude ju viesť ministerstvo financií Slovenskej republiky. Ak pôjde o notára, pridelenie evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a zasielanie údajov z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii bude zabezpečovať Notárska komora Slovenskej republiky prostredníctvom Centrálneho informačného systému podľa osobitného predpisu. Uvedené zmeny budú zavedené novým ustanovením § 39 ods. 6 a budú účinné dňom 1. marca 2017.

V súvislosti s novelou bol novelizovaný aj zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a zákon č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....