Podnikatelia

Novela zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2023

Zmenami si prešla aj legislatíva dovozných kontrolných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a to prostredníctvom novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Dňa 02. februára 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 58/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EPV“). 

  • Dôvody prijatia novely

Novelu  predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako iniciatívny návrh, vypracovaný v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) na vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/848“) a jeho nedávno prijatých vykonávacích a delegovaných nariadení Komisie v oblasti dovozu ekologických produktov a produktov z konverzie z tretích krajín do EÚ a nedávno prijatého delegovaného nariadenia k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2017/625“): (1) delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2306 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa úradných kontrol v súvislosti so zásielkami produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii, (2) vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre

produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie, (3) delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2305 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124.

Novelou sa má zabezpečiť implementácia predpisov EÚ o výkone úradnej kontroly zásielok produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie z tretích krajín na hraničných kontrolných staniciach alebo v kontrolných miestach Slovenskej republiky vykonávanej kontrolným ústavom.

Dôvodom prijatia novely je podľa dôvodovej správy aj zmena pri dovozných kontrolách produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Podľa ustanovenia čl. 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848 majú byť od 1. januára 2022 dovozné kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby vykonávané podľa ustanovenia čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 na hraničných kontrolných staniciach. Ustanovenie čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 ustanovuje druhy tovarov, ktorých kontrola musí byť vykonaná na hraničných kontrolných staniciach a podľa jeho ustanovenia čl. 48 písm. h) môžu byť tovary predstavujúce nízke alebo žiadne osobitné riziko vyňaté z kontrol. Nakoľko produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby možno považovať za takýto typ produktov, môže byť výkon dovozných kontrol vykonávaný podľa ustanovenia čl. 48 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 v miestach uvoľnenia do voľného obehu, ktoré určí kontrolný ústav. Týmito miestami môžu a nemusia byť hraničné kontrolné stanice. Ak však produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby spadajú do kategórie produktov ustanovených v ustanovení čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, musí byť dovozná kontrola v súlade s právnym rámcom kvalitatívnej schémy ekologickej produkcie vykonaná v priestoroch hraničných kontrolných staníc.

Nový legislatívny balík upravujúci systém dovozných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa začal uplatňovať od 1. januára 2022 vstupom nariadenia (EÚ) 2018/848 do platnosti. Schválením celého balíka sekundárnej legislatívy došlo k výraznej zmene procesu výkonu dovozných kontrol zásielok ekologickej poľnohospodárskej výroby na území Slovenskej republiky. V súčasnosti dovozné kontroly vykonávajú inšpekčné organizácie, na ktoré bol delegovaný výkon úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Predmetom novely je doplnenie výlučnej právomoci kontrolného ústavu na vykonávanie dovozných kontrol ekologických produktov a produktov z konverzie z tretích krajín, úprava hlásení prevádzkovateľov vykonávajúcich takéto dovozy a príslušných hlásení kontrolného ústavu voči Európskej komisii.

Novelou sa zo zákona o EPV napríklad vypúšťa vstupné preverenie pre prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, zjednodušuje sa formát registra prevádzkovateľov a bližšie sa upravujú údaje potrebné pre posúdenie vstupov výroby ekologicky spracovaných potravín a pod.

  • Zmeny, ktoré novela prináša

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o EPV priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o EPV.

Jednou z prvých zmien, ktoré novela do zákona o EPV priniesla je doplnenie nových ustanovení § 4 písm. s) až ab) zákona o EPV.

„Kontrolný ústav (S) vypracúva katalóg, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle, (T) ukladá, mení a ruší opatrenia, (U) ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, (V) v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky určuje hraničné kontrolné stanice, ktorých zoznam uverejní na svojom webovom sídle a informuje o nich Európsku komisiu, (W) zruší alebo pozastaví činnosť hraničnej kontrolnej stanice, ak hraničná kontrolná stanica nespĺňa požiadavky, a o zrušení alebo o pozastavení činnosti hraničnej kontrolnej stanice informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty, (X) určí, pozastaví alebo zruší činnosť miesta prepustenia do voľného obehu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby vylúčeného z vykonania úradnej kontroly na hraničných kontrolných staniciach; o tejto skutočnosti informuje Európsku komisiu, (Y) vykonáva úradnú kontrolu dovozu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny a plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov, (Z) podieľa sa na vypracovaní Národného akčného plánu pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby“ (ustanovenia § 4 písm. s) až ab) zákona o EPV).

Modifikáciou si prešlo aj ustanovenie § 5 ods. 2 písm. c) zákona o EPV.

„Register inšpekčných organizácií obsahuje (C) dobu platnosti (1) oprávnenia na výkon činnosti inšpekčnej organizácie podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o EPV, ktorá je zhodná s dobou platnosti rozhodnutia o udelení akreditácie alebo s dobou určenou kontrolným ústavom a (2) osvedčenia o akreditácii inšpekčnej organizácie alebo rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ďalej len „certifikačný orgán“)“ (ustanovenie § 5 ods. 2 písm. c) zákona o EPV).

Novela prináša aj nové znenie ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o EPV.

„Osoba, ktorá chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, okrem prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu (ďalej len „žiadateľ“) podáva žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov (ďalej len „žiadosť o registráciu“) kontrolnému ústavu. Vzor žiadosti o registráciu zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o EPV).

V rámci povinností prevádzkovateľa dochádza k modifikácii ustanovenia § 10 ods. 1 písm. d) zákona o EPV a doplneniu ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) zákona o EPV.

„Prevádzkovateľ je povinný (D) vopred informovať o dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe kontrolný ústav najneskôr desať pracovných dní pred dovozom; v informácii je povinný uviesť pôvod, druh, množstvo, dátum a miesto dovozu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny, (E) vopred oznámiť v lehote podľa osobitného predpisu príchod zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu alebo na miesto prepustenia do voľného obehu tak, že v obchodnom kontrolnom a expertnom systéme (TRACES) vyplní a predloží časť certifikátu o inšpekcii podľa vzoru vrátane poznámok ustanovených osobitným predpisom“ (ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d) a e) zákona o EPV).

Novinkou je aj doplnenie nového ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o EPV.

„Prevádzkovateľ je povinný uhradiť kontrolnému ústavu náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom úradnej kontroly pri dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny“ (ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o EPV).

Novela prináša aj doplnenie ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o EPV.

„Inšpekčná organizácia môže prevádzkovateľovi pri zistení neplnenia podmienok ekologickej poľnohospodárskej výroby pri úradnej kontrole ukladať, meniť a rušiť opatrenia, ktorými ju poverí kontrolný ústav podľa ustanovenia § 4 písm. aa) zákona o EPV“ (ustanovenie § 13 ods. 8 zákona o EPV).

Ďalšou zo zmien je napríklad úprava ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona o EPV.

„Prevádzkovateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak neinformuje vopred o (1) dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretej krajiny alebo produktu z konverzie z tretej krajiny podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. d) zákona o EPV, (2) príchode zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu alebo na miesto prepustenia do voľného obehu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) zákona o EPV“ (ustanovenie § 18 ods. 1 písm. e) zákona o EPV).

Doplnené sú po novom aj ustanovenia § 18 ods. 1 písm. i) a j) zákona o EPV.

„Prevádzkovateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak (I) neuhradí náklady spojené s výkonom úradnej kontroly podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o EPV, (J) neplní alebo poruší opatrenie uložené kontrolným ústavom podľa ustanovenia § 4 písm. t) zákona o EPV alebo inšpekčnou organizáciou podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o EPV“ (ustanovenie § 18 ods. 1 písm. i) a j) zákona o EPV).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2023.

Publikované dňa 15.05.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....