Služby

Novela zákona o elektronických komunikáciách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2021

Novinky sa dotkli aj zákona o elektronických komunikáciách, ktorý ma štátu priniesť nástroj na kontaktovanie telefónnych čísel, nahlásených operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia Slovenskej republiky. Uvedený nástroj má napomôcť pri realizácii kontroly prostredníctvom aplikácie eHranica, slúžiacej najmä na elimináciu prípadov zanesenia vírusu COVID-19 na územie Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 14. decembra 2021 zákon č. 533/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“).

Cieľ novely

Novela má reagovať na Národnou radou Slovenskej republiky schválené znenie zákona o elektronických komunikáciách po zapracovaní pripomienok prezidentky Slovenskej republiky pri vetovaní pôvodne schváleného znenia zákona o elektronických komunikáciách. Bez prijatia zmien navrhovaných v novele by Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prišiel o možnosť kontaktovať telefónne čísla nahlásené operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia Slovenskej republiky, čo by malo kritický dopad na funkčnosť aplikácie eHranica a následnú vykonateľnosť vyhlášok, ktoré stanovujú povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. V prípade, že by sa osoba rozhodla neregistrovať sa do aplikácie eHranica a vstúpila by na územie Slovenskej republiky bez kontroly na hraniciach, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by sa o tejto skutočnosti podľa schváleného znenia zákona o elektronických komunikáciách, ešte pred prijatím novely, nikdy nedozvedel a nemohol tieto čísla kontaktovať. Táto neschopnosť štátu konať by bola kritická najmä v prostredí možných nových variantov ochorenia COVID-19, ako napríklad aktuálneho variantu Omicron. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by tak z veľkej

časti stratil flexibilnosť, s ktorou môže na situáciu reagovať a aplikovať ju v praxi.

Novelou sa podľa dôvodovej správy umožní rýchla a efektívna identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení, nakoľko uvoľnením opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia nevyhnutne dôjde k zvýšeniu rizika šírenia nákazy. Okrem rizika komunitného šírenia ostáva hlavným rizikom import ochorenia zo zahraničia. Poskytnuté dáta budú umožňovať výlučne identifikáciu užívateľov, ktorí sa pred svojím vstupom na územie slovenskej republiky nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19 a epidemiologickej situácie charakterizovaný ako štát, ktorý nie je bezpečný. Takáto úprava umožní adresnejšie smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez potreby plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia cezhraničného pohybu osôb. Uzatvorenie hraníc by totiž malo nie len potenciálne negatívny vplyv na uplatňovanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a osôb, ktoré majú oprávnený záujem vstúpiť na územie Slovenskej republiky, ale v končenom dôsledku by mohlo mať aj nesmierne negatívny vplyv na ekonomickú situáciu a mohlo by spôsobiť značné hospodárske škody. Účelom novely je predchádzať riziku týchto škôd súčasne so zachovaním čo najväčšej miery ochrany zdravia a predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19.

Ustanovenie § 117 ods. 21 a 22 zákona o elektronických komunikáciách

Z pohľadu konkrétnych zmien, ktoré novela do zákona o elektronických komunikáciách prináša, sa jedná len o jednu zmenu, v podobe doplnenia nových ustanovení § 117 ods. 21 a 22 zákona o elektronických komunikáciách.

„Počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených v súvislosti s pandémiou nákazlivej ľudskej choroby podnik na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poskytne do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia podľa ustanovenia § 83 ods. 8 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách, a to v rozsahu telefónneho čísla na účely ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia alebo na účely prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia. Ak uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, podnik poskytne údaje najbližší nasledujúci pracovný deň. Na účely poskytovania údajov podľa prvej vety môže podnik po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu podľa prvej vety, spracúvať prevádzkové údaje, a to aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol byť zmarený účel poskytovania údajov podľa prvej vety; bezodkladne potom, čo pominie dôvod na ich spracúvanie, podnik písomne informuje dotknutého účastníka o zničení údajov a o tom, aké údaje o ňom spracúval“ (ustanovenie § 117 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách).

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov môže poskytnuté údaje podľa ustanovenia § 117 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách spracúvať a uchovávať po nevyhnutný čas, najdlhšie po dobu 60 dní odo dňa ich poskytnutia podnikom; po uplynutí tejto doby Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tieto údaje bezodkladne zničí. O zničení údajov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne písomne alebo elektronicky informuje dotknutého účastníka pričom uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je oprávnený tieto údaje získavať len na účely zabránenia šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je táto nariadená, alebo na účel epidemiologického dohľadávania kontaktov osôb prichádzajúcich z rizikových krajín. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, alebo bezodkladne vždy, keď o to tento výbor požiada, správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa ustanovenia § 117 ods. 22 zákona o elektronických komunikáciách; pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá“ (ustanovenie § 117 ods. 22 zákona o elektronických komunikáciách).

Zákon o ochrane verejného zdravia

Viacero zmien novela priniesla aj do zákona o ochrane verejného zdravia. V prvom rade sa jedná o úpravu existujúcich, ale aj doplnenie nových základných pojmov do ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia.

Novela prináša zmenu v definícii pojmu izolácia („oddelenie osoby chorej na prenosné ochorenie počas jej infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia jej zotrvaním v domácom prostredí na nevyhnutný čas“ (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. m) zákona o ochrane verejného zdravia)) a karanténa („obmedzenie kontaktu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie s okolím jej zotrvaním v domácom prostredí v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“ (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. n)zákona o ochrane verejného zdravia)). Ďalej novela do zákona o ochrane verejného zdravia dopĺňa dva nové pojmy, a to zvýšený zdravotný dozor („vyšetrovanie a sledovanie zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie a dočasná úprava epidemiologicky rizikových činností u tejto osoby“ (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. zg) zákona o ochrane verejného zdravia)) a lekársky dohľad („pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie“ (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. zh) zákona o ochrane verejného zdravia)).

S uvedenými zmenami a doplneniami pojmológie zákona o ochrane verejného zdravia súvisia aj ďalšie zmeny v zákone o ochrane verejného zdravia, ktoré majú predovšetkým legislatívno-technický charakter (napr. zmena ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane verejného zdravia).

Zmenami si prešli aj ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia, týkajúce sa ohrozenia verejného zdravia, konkrétne opatrenia, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje v prípadoch ohrozenia verejného zdravia.

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú: izolácia osoby alebo karanténa osoby, ak je to nevyhnutné na účely ochrany verejného zdravia a ak zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad podľa ustanovenia §12 ods. 2 píms. f) zákona o ochrane verejného zdravia nepostačujú“ (ustanovenie § 48 ods. 4 písm. n) zákona o ochrane verejného zdravia), „izolácia alebo karanténa podľa tohto zákona o ochrane verejného zdravia u osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 48 ods. 4 písm. u) zákona o ochrane verejného zdravia).

Ďalšou zmenou v zákone o ochrane verejného zdravia je úprava povinností fyzických osôb v oblasti ochrany verejného zdravia.

Novinkou je ustanovenie § 51 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane verejného zdravia, v zmysle ktorého sú „fyzické osoby povinné podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii, karanténe, zvýšenému zdravotnému dozoru a lekárskemu dohľadu“ (ustanovenie § 51 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane verejného zdravia).

Po novom je súčasťou ustanovenia § 62zákona o ochrane verejného zdravia aj nový odsek 2 („Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďujú všeobecne záväznými právnymi predpismi opatrenia podľa ustanovenia § 12 alebo §48 ods. 4 zákona o ochrane verejného zdravia v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom o ochrane verejného zdravia“ (ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o ochrane verejného zdravia).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne dňom vyhlásenia a čiastočne dňa 01. februára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....