Podnikatelia

Novela zákona o energetike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2008

Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o energetike, ktorá bola vykonaná zákonom č. 112/2008 Z. z.. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v tomto vydaní oboznámi nielen s touto novelizáciou, ale v predstihu Vám prináša informácie aj o ďalších pripravovaných zmenách týkajúcich sa predmetnej právnej úpravy.
Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o energetike“ alebo len „novela“). Novelou zákona o energetike sa do právneho poriadku SR transponuje Smernica 2005/89/ES zo dňa 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry, vytvárajú sa podmienky prezvýšenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústav a sietí, a to prostredníctvom opatrení na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom. Novela v tejto súvislosti zakotvila viaceré nové povinnosti Ministerstvu hospodárstva SR (ďalej v texte len „MH SR“) a množstvo nových povinností stanovila aj pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom. Novela upravila i podmienky týkajúce sa podnikania v oblasti energetiky ako aj niektoré podmienky v súvislosti s povolením nadistribúciu elektriny a plynu.
Novela dopĺňa predmet úpravy zákona o energetike o opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom.

Novela prináša nielen precíznejšie vymedzenie základných pojmov, ale i doplnenie nových pojmov (novodefinovaný je napríklad pojem pripojenie do sústavy alebo do siete, prístup do sústavy alebo do siete, dodávateľ poslednej inštancie, prevádzková bezpečnosť prenosovej a distribučnej sústavy, malý podnik, koncový dodávateľ elektriny alebo plynu pre domácnosti a pre malé podniky na časti vymedzeného územia, chránený odberateľ, univerzálna služba, nový účastník trhu, spoločnosť s malým podielom na trhu, užívateľ sústavy či rovnováha medzi ponukou a dopytom elektriny, dlhodobá zmluva na dodávky plynu, ale napríklad aj pojem typový diagram dodávky plynu).

Novela zakotvuje úpravu povinností MH SR, ktoré už nemá rozhodovať o uplatnení opatrení, ak ide o predchádzanie stavu núdze alebo o stav núdze, pretože táto povinnosť po novom prechádza na dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenský dispečing. Z dôvodu duplicitnej úpravy, obsiahnutej v predpisoch na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nebude MH SR rozhodovať o uplatnení opatrení pri ohrození života a zdravia a porušení predpisov, vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia. Povinnosť uverejniť vo vestníku MH SR ako aj na internetovej stránke MH SR každoročne do 31. júla iba jednu správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a plynu sa rozširuje na povinnosť uverejniť dve správy, pričom jedna správa sa vzťahuje na výsledky monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a druhá správa na výsledky monitorovania bezpečnosti dodávok plynu. Upravuje sa postup MH SR pri návrhu opatrení zameraných na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu, v tejto súvislosti má MH SR novú povinnosť zrušiť uložené opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu, ak odpadnú dôvody, pre ktoré boli uložené, nakoľko tieto môžu byť uložené len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Novela precíznejšie upravuje § 11 zákona o energetike týkajúci sa vydávania osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Podmienky pre vydanie osvedčenia je MH SR povinné zverejniť na svojej internetovej stránke a vo vestníku MH SR.

Pre žiadateľa o vydanie povolenia na distribúciu elektriny a distribúciu plynu v prípade nových distribučných sústav a sietí novela zakotvuje povinnosť preukázať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako podmienku na vydanie povolenia aj osvedčenie MH SR podľa (novelou novokoncipovaného) § 11 zákona o energetike o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. V súvislosti so zmenou povolenia novela zakotvila, že za zmenu povolenia sa nepovažuje zmena zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukazoval technické predpoklady na výkon povoľovanej činnosti, ak tieto zariadenia majú obdobný účel a ak pri výmene alebo doplnení zariadení nedošlo k zníženiu alebo k zvýšeniu kapacity sústavy alebo siete.

Novela podrobnejšie upravila okolnosti vyhlásenia stavu núdze, pričom povinnosť vyhlásiť a odvolať stav núdze v elektroenergetike a plynárenstve prešla z MH SR v elektroenergetike na príslušného prevádzkovateľa prenosovej sústavy a v plynárenstve na prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia MH SR plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území. Presnejšie sú definované aj príčiny spôsobujúce stavy núdze, riešenie nárokov z prípadných škôd, ktoré vznikli v súvislosti s opatreniami na riešenie, resp. predchádzanie stavom núdze. V elektroenergetike sa v súvislosti s úpravou stavu núdze vyžaduje stanovenie a dodržiavanie kritérií riadenia nerovnováhy ako aj spolupráca s prepojenými prenosovými sústavami pri obmedzení dodávok. V plynárenstve sa zavádza povinnosť zabezpečovať štandard bezpečnosti dodávok plynu pre koncových odberateľov plynu. Ak sa nedodržia obmedzujúce opatrenia počas ich vyhlásenia, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, právo požadovať od účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom náhradu škody. Pri stave núdze až do jeho odvolania je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení. V elektroenergetike je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení vylúčené aj v prípade, ak bolo zariadenie užívateľa sústavy odpojené v dôsledku činnosti technických prostriedkov zabezpečujúcich automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami podľa § 17 zákona o energetike.
Novelou sa prvýkrát v zákone o energetike upravuje otázka odchýlky účastníka trhu s plynom. Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu s plynom a je subjektom zúčtovania odchýlky siete. Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom môže byť na základe zmluvy prenesená aj na iný subjekt. Ak odchýlka účastníka trhu s plynom bola prenesená na základe zmluvy na iný subjekt, tento sa stáva subjektom zúčtovania odchýlky siete. Subjekt zúčtovania je povinný odovzdať zúčtovateľovi odchýlky údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, v rozsahu podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.

Novela rozširuje práva domácností oboznámiť sa so skladbou ceny za dodávku elektriny a plynu, ktorá pozostáva z regulovaných a neregulovaných zložiek ceny. Po novom je dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu.

Novela prináša aj novú úpravu týkajúcu sa dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je držiteľ povolenia na dodávku elektriny (plynu), ktorý dodáva elektrinu (plyn) koncovým odberateľom elektriny (plynu), ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Na základe nového ustanovenia § 20a zákona o energetike je dodávateľ poslednej inštancie povinný zabezpečiť dodávku elektriny alebo plynu v zákonom stanovenýchsituáciách. Týmito situáciami sú tie situácie, v ktorých dodávateľ elektriny alebo plynu stratí v priebehu výkonu činnosti povolenie alebo možnosť uskutočňovať dodávku elektriny alebo plynu odberateľom, pričom títo odberatelia nemajú ku dňu prerušenia alebo ukončenia činnosti dodávateľa zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je v týchto situáciách povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom najviac po dobu troch mesiacov. Kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie a rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie pre dané územie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámi vo vestníku a na svojej internetovej stránke.

K obnoviteľným zdrojom energie novela dopĺňa pojem biogénny energonosič, ktorým je produkt prvotného spracovania biomasy, ktorý slúži na uloženie energie v chemickej forme pre potreby jej ďalšieho využitia a každá substancia s obsahom uvoľniteľnej energie v chemickej forme, pochádzajúca z účelového spracovania biomasy.

Novela precíznejšie vymedzuje ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a povinnosť vlastníka nehnuteľnosti umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia, pričom táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

Spresňujúcou úpravou novela umožňuje kvalifikovať neoprávnený odber elektriny aj pri odbere bez zmluvy o distribúcii elektriny, alebo v rozpore s touto zmluvou, pričom pri neoprávnenom odbere je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu a ak skutočne vzniknutú škodu nie je možné vyčísliť na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá MH SR. Pre vyčíslenie skutočne vzniknutej škody novela zakotvila rovnaké pravidlá aj pri neoprávnenom odbere plynu.

Novela prináša zmeny v úprave okruhu práv a povinností pre (1) výrobcu elektriny (napríklad povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy, pre spracovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny či na účely fakturácie za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému), (2) prevádzkovateľa prenosovej sústavy (napríklad povinnosť registrovať a viesť evidenciu odberných miest účastníkov trhu pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, skrátenie lehoty, v ktorej je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný oznámiť odberateľom prerušenie prenosu elektriny), (3) prevádzkovateľa distribučnej sústavy (napríklad oprávnenie vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky či právo preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu na iný subjekt na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku, povinnosť registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu pripojených do distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia, povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý zabezpečuje distribúciu elektriny pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov na krytie strát pri stanovených kritériách nakupovať prednostne elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a z výrobných zariadení kombinovanej výroby, povinnosť vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, ktoré následne odsúhlasí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), (4) elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy (napríklad právo na informácie o objeme plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území, povinnosť vyhlásiť obmedzujúce opatrenia pri stave núdze a určiť opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze, zabezpečovať dodržiavanie pravidiel operatívneho riadenia sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav na území EÚ a na území tretích štátov), (5) dodávateľa elektriny (napríklad povinnosť informovať domácnosti a malé podniky o možnosti uzatvoriť zmluvu o poskytnutí univerzálnej služby a kontraktačná povinnosť v prípade, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo malý podnik o uzavretie tejto zmluvy požiada či povinnosť preukázať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak o to požiada, krajinu pôvodu elektriny určenej na vývoz, ak elektrina bola na vymedzené územie dovezená), (6) obchodníka s elektrinou (napríklad povinnosť preukázať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak o to požiada, krajinu pôvodu elektriny určenej na vývoz, ak elektrina bola na vymedzené územie dovezená či povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom pre vypracovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny), pričom novela pre obchodníkov s elektrinou ruší predchádzajúci ohlasovací režim začatia a ukončenia činnosti a zakotvuje možnosť pôsobiť na vymedzenom území ako obchodník s elektrinou iba na základe povolenia podľa § 5 zákona o energetike, (7) oprávneného odberateľa (napríklad právo preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu na iný subjekt na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku), (8) výrobcu plynu (pri ktorom novela spresnením úpravy doplňuje dikciu zákona o energetike a rozširuje ju o zásobník a prevádzkovateľa zásobníka vo vzťahu k povinnostiam výrobcu plynu), (9) prevádzkovateľa prepravnej siete (napríklad sa vypúšťa oprávnenie odmietnuť prístup do prepravnej siete pre prevádzkovateľov siete, v prípade, ak je dodávka plynu zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania s účastníkmi trhu s plynom), (10) prevádzkovateľa distribučnej siete (napríklad sa vypúšťa oprávnenie odmietnuť prístup do distribučnej siete pre prevádzkovateľov siete, v prípade, ak je dodávka plynu zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania s účastníkmi trhu s plynom, upravila sa napríklad aj povinnosť zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané údaje alebo údaje určené na základe typového diagramu dodávky účastníkovi trhu, s ktorým je uzatvorená zmluva o distribúcii plynu na danom odbernom mieste), (11) plynárenského dispečingu (napríklad právo vyžadovať od účastníkov trhu s plynom pripojených na distribučnú sieť informácie potrebné na plnenie svojich úloh, pričom účastník trhu s plynom má v tejto súvislosti povinnosť vyžadované informácie poskytnúť či povinnosť vyhlásiť obmedzujúce opatrenia pri stave núdze a určiť opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze), (12) prevádzkovateľa zásobníka (napríklad oprávnenie nakupovať plyn potrebný na krytie vlastných strát v zásobníku alebo pre vlastnú spotrebu, alebo na technologické účely), (13) dodávateľa plynu (napríklad poskytovať odberateľom informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky a koncovým odberateľom plynu aj informácie týkajúce sa skladby ceny za dodávku plynu či povinnosť poskytovať pre prevádzkovateľa siete, ktorej je užívateľom, údaje o odberateľoch, potrebné na uzavretie zmluvy o dodávke plynu).

Novela zakotvila povinnosť pre príslušného prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojený výrobca elektriny alebo odberateľ elektriny využívajúci priame vedenie, uverejniť na internetovej stránke zoznam priamych vedení i množstvo elektriny prepravené týmito vedeniami.

Novela tiež určuje, že obchodník s elektrinou, dodávateľ elektriny a výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môžu predávať elektrinu formou aukcií, pričom pravidlá na predaj elektriny formou aukcií, ktoré sú pre nich záväzné, schváli Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe návrhu, ktorý je každý z nich povinný predložiť na schválenie každoročne do dňa 30. apríla.

Novela podrobne definuje, kde začína a končí odberné plynové zariadenie a spoločné odberné plynové zariadenie.

Na vydanie rozhodnutia o povolení stavby v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia je po novele potrebný predchádzajúci súhlas (v ochrannom pásme), resp. vyjadrenie (v bezpečnostnom pásme) prevádzkovateľa siete.

Novela upravila aj ustanovenia týkajúce sa Osobitnej energetickej inšpekcie, ktorá vykonáva dozor aj nad dodržiavaním povinností účastníkov trhu s elektrinou a plynom v súlade s novoprijatými úpravami a doplnila prípady, v ktorých je za nesplnenie ďalších povinností podľa zákona o energetike možné uložiť pokutu v rozpätí od 50 000 Sk do 10 mil. Sk.

V prechodných ustanoveniach novela rieši otázky platnosti zmlúv uzatvorených pred jej účinnosťou, konaní začatých pred nadobudnutím jej účinnosti, platnosti živnostenských oprávnení, určenia dodávateľov poslednej inštancie a zakotvuje aj oznamovaciu povinnosť pre tých, ktorí vykonávali činnosť podľa § 4 ods. 2 zákona o energetike do nadobudnutia účinnosti tejto novely. V prílohe č. 2 sa zákon o energetike dopĺňa o zoznam smerníc transponovaných touto novelou.

Novela zákona o energetike vykonáva novelizácie aj ďalších zákonov, a to (1) živnostenského zákona, (2) zákona o správnych poplatkoch a (3) zákona o regulácii v sieťových odvetviach, o ktorých Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinášame podrobné informácie.

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia bude v Zbierke zákonov SR publikované úplné znenie zákona o energetike. V tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v predstihu máme záujem informovať aj o ďalšej, pripravovanej, novele zákona o energetike.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....