Iné

Novela zákona o environmentálnom fonde

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2022

V oblasti starostlivosti o životné prostredie došlo v poslednom období k legislatívnej aktivite v podobe novelizácie zákona o Environmentálnom fonde, a to v snahe zabezpečiť jeho efektívne fungovanie a napĺňanie stratégie environmentálnej politiky na Slovensku.

 Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 16. februára 2022 zákon č. 66/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EF“).

Podstata novely

Novela podľa dôvodovej správy rieši najmä úpravy a doplnenia účelu, na ktorý môžu byť poskytnuté a použité finančné prostriedky z rozpočtu Environmentálneho fondu, pričom navrhované zmeny posilňujú hlavný zámer a cieľ Environmentálneho fondu podporovať starostlivosť o životné prostredie a budú mať dlhodobý pozitívny vplyv na životné prostredia. Upravujú sa aj schémy zverejňovania špecifikácií činností a podávania žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie, pričom výsledkom zmien má byť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania podpory formou dotácie a/alebo úveru žiadateľom, sprehľadnenie a zefektívnenie postupov poskytovania podpory Environmentálnym fondom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a schopnosti prijímať operatívne opatrenia. Účelom novely je aj zvýšenie kontroly a preverovania si subjektov, ktorým má byť poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu ako aj účelu, na ktorý má byť podpora poskytnutá. Zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky. Účelom novely je tiež snaha zabezpečiť flexibilnejšiu možnosť úpravy náležitostí žiadostí o poskytnutie podpory, predovšetkým z dôvodu snahy o zjednodušenie administratívneho zaťaženia žiadateľov o poskytnutie podpory.

Poskytovanie prostriedkov Environmentálneho fondu

Zmenou si po novom prechádza najmä úprava samotného poskytovania prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej len „fond“).

V rámci ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o EF dochádza okrem iného k doplneniu nových účelov, na ktoré možno poskytnúť a použiť prostriedky fondu.

„Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na (1) ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch, a podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí“ (ustanovenie § 4 ods. 1 písm. am) zákona o EF), (2) úhradu zvýšených nákladov spojených s prírode blízkym hospodárením v lesoch v treťom až piatom stupni ochrany (ustanovenie § 4 ods. 1 písm. an) zákona o EF), (3) ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území chránených vodohospodárskych oblastí“ (ustanovenie § 4 ods. 1 písm. ao) zákona o EF).

Novela prináša aj nové znenie ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o EF („Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na príslušné obdobie schválenej vládou Slovenskej republiky. Fond najneskôr do 31. marca kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle zoznam činností podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) až e) a i) až l), n), ad), ah),am), an) a ao) zákona o EF, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. Na návrh Rady fondu (ďalej len „rada“) alebo ministra životného prostredia (ďalej len „minister“) môže fond rozšíriť zoznam činností o nové činnosti, ktoré fond do siedmich dní odo dňa predloženia jej finálneho znenia na zverejnenie zverejní na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o EF).

Ustanovenie § 4 zákona o EF je tiež po novom doplnené aj o nové znenie odsekov 4 a 5.

„Zverejnený zoznam činností podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o EF obsahuje predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých špecifikácií činností. Fond je povinný zverejniť všetky špecifikácie činností podľa zverejneného zoznamu činností v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona o EF“ (ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o EF).

„Zverejnená špecifikácia činností obsahuje najmä (A) okruh oprávnených subjektov, ktoré môžu požiadať o podporu, (B) presné vymedzenie činností, na ktoré možno požiadať o podporu, (C) náležitosti príloh žiadosti o podporu, (D) lehotu na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie, pričom lehota nemôže byť kratšia ako dva kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činnosti, (E) zoznam údajov, informácií a potvrdení potrebných na posúdenie žiadosti o podporu“ (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o EF).

Novelizáciou si prešlo aj ustanovenie § 4 ods. 11 zákona o EF („Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. o) zákona o EF doručí ministrovi do 15. mája oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok, skutočne uhradených na účet fondu podľa osobitného predpisu, upravených o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov podľa osobitného predpisu, ktoré fond oznámi správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 10. mája kalendárneho roka“ (ustanovenie § 4 ods. 11 zákona o EF).

Premenou prešlo aj ustanovenie § 4c upravujúce financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie.

„O prostriedky fondu na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o EF môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť žiadosť na poskytnutie prostriedkov fondu podľa činností uvedených v špecifikácii činností zverejnených podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o EF“ (ustanovenie § 4c ods. 1 zákona o EF).

„Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o EF; za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie“ (ustanovenie § 4c ods. 2 zákona o EF). „Fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o EF na základe rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu na uvedené účely“ (ustanovenie § 4c ods. 3 zákona o EF).

„Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, v súvislosti s ktorou žiadateľ žiada prostriedky fondu. Žiadosť obsahuje (A) údaje v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona o EF, (B) účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu, (C) ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, o ktoré si fond požiada“ (ustanovenie § 4c ods. 4 zákona o EF).

„Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o EF. Zoznam žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o EF je podkladom na rokovanie rady fondu“ (ustanovenie § 4c ods. 5zákona o EF).

„Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o EF nie je právny nárok“ (ustanovenie § 4c ods. 6 zákona o EF). „Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o EF sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa ustanovenia § 13 zákona o EF a správny poriadok“ (ustanovenie § 4c ods. 7 zákona o EF).

Z pohľadu hospodárenia s prostriedkami fondu prináša novela najmä úpravu ustanovenia § 5 ods. 5zákona o EF („Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, prínos a zhodnotenie projektu žiadateľa a bonitu zabezpečenia pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru. Rozsah posúdenia bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia alebo prínosu a zhodnotenia projektu žiadateľa určí fond. Fond môže požiadať o posúdenie bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia alebo posúdenie prínosu a zhodnotenia projektu aj tretiu osobu, ktorá má odborné predpoklady v rámci jej podnikateľskej činnosti alebo pedagogickej a vedeckej činnosti“).

Novela ďalej upravuje aj prípady, kedy sa podpora žiadateľovi neposkytne, a to úpravou ustanovenia § 9 ods. 10 zákona o EF.

„Podpora sa neposkytne žiadateľovi, (A) ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu za čo bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o podporu, (B) ktorý je v likvidácii, alebo na ktorého majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu, (C) voči ktorému fond eviduje splatnú pohľadávku v čase doručenia žiadosti o podporu, (D) ktorý je fyzickou osobou, ktorá bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, alebo (E) ktorý je právnickou osobou a bol jej právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní“ (ustanovenie § 9 ods. 10 zákona o EF).

Kontrola

Zmenám sa nevyhla ani otázka kontroly. Novela totiž zmenila aj ustanovenie § 11 zákona o EF.

„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o EF). „Fond vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia prostriedkov fondu“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o EF).

„Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu pri použití a nakladaní s prostriedkami fondu, fond postupuje podľa osobitného predpisu. V konaní podľa osobitného predpisu je v prvom stupni príslušný útvar fondu určený štatútom fondu. Na odvolacie konanie je príslušný generálny riaditeľ fondu, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Uvedený postup fondu sa neuplatní v prípade osobitnej úpravy“ (ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o EF).

„Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky činnosťami podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a d) zákona o EF na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný okresný úrad“ (ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o EF).

„Fond je pri poskytnutí prostriedkov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. al) zákona o EF oprávnený poveriť v časti alebo v celom rozsahu iný orgán verejnej správy výkonom finančnej kontroly poskytnutia prostriedkov z rozpočtu fondu“ (ustanovenie § 11 ods. 5 zákona o EF).

Na záver novela prináša aj splnomocňovacie ustanovenie (ustanovenie § 13 zákona o EF) a prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022 (ustanovenie § 15e zákona o EF).

„Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia podpory“ (ustanovenie § 13 zákona o EF). „Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2022 sa dokončia podľa doterajších predpisov“ (ustanovenie § 15e zákona o EF).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 15. marca 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....