Iné

Novela zákona o európskom zatýkacom rozkaze

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2012

Občania Slovenskej republiky, ktorí boli odsúdení v Európskej únii, budú môcť od 1. decembra 2012 vykonať trest odňatia slobody na Slovensku. Vyplýva to z novely zákona o európskom zatýkacom rozkaze, ktorá súčasne rieši aj aplikačné problémy danej právnej úpravy.

Dňa 17. októbra 2012 bola schválená novela zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze (ďalej len „novela“). Novela transponuje do slovenského právneho poriadku rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 081, 27.03.2009). Cieľom uvedeného rámcového rozhodnutia je vytvoriť pravidlá pre posilnenie princípu vzájomného uznávania rozhodnutí v Európskej únii prostredníctvom zavedenia spoločných procesných garancií v prípadoch, ak ide o rozhodnutia vydané v konaní, na ktorom sa dotknutá osoba nezúčastnila. Novela nadobudne účinnosť dňom 1. decembra 2012.

Novela upravuje postup slovenských orgánov v prípade, ak orgán členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) žiada o vydanie občana Slovenskej republiky alebo osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „vyžiadaná osoba“) na účely výkonu trestu odňatia slobody do iného členského štátu.

V uvedených prípadoch bude slovenský prokurátor povinný v zmysle nového znenia ustanovenia § 19 ods. 4 vyžiadanú osobu vypočuť a poučiť o možnosti nesúhlasiť s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v členskom štáte, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz (ďalej len „štát pôvodu“) a o možnosti prevzatia výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii (ďalej len „zákon č. 549/2011 Z. z.“). Súčasne bude prokurátor povinný osobu poučiť o dôsledkoch daného nesúhlasu.

Ďalší postup po podaní predmetného vyhlásenia vyžiadanou osobou upravuje nové ustanovenie § 21a. V zmysle uvedeného ustanovenia po vyhlásení nesúhlasu vyžiadanou osobou prokurátor predloží vec súdu, ktorý bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o predmetnej skutočnosti a vyzve ho, aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy vyjadril k odovzdaniu výkonu rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz (ďalej len „rozhodnutie“) do Slovenskej republiky, a aby predložil osvedčenie o vydaní rozhodnutia a overenú kópiu vykonateľného rozhodnutia. V rámci uvedenej výzvy súd informuje justičný orgán štátu pôvodu o následkoch nevyhovenia výzve v 30-dňovej lehote. Ak justičný orgán štátu pôvodu s odovzdaním výkonu rozhodnutia nesúhlasí, alebo ak sa justičný orgán štátu pôvodu nevyjadrí v lehote do 30 dní, súd vráti vec prokurátorovi, ktorý pokračuje v predbežnom vyšetrovaní.

V prípade, ak justičný orgán štátu pôvodu bude súhlasiť s odovzdaním výkonu rozhodnutia a predloží osvedčenie o vydaní rozhodnutia a overenú kópiu rozhodnutia, a vyžiadaná osoba je vo vydávacej väzbe, súd v zmysle prijatej novelizácie zákona rozhodne o väzbe osoby podľa zákona č. 549/2011 Z. z. a súčasne rozhodne o prepustení osoby z vydávacej väzby. O začatí konania o prevzatí výkonu rozhodnutia súd informuje prokurátora, predbežné vyšetrovanie sa tým preruší.

Pri strete viacerých európskych zatýkacích rozkazov, ak pri jednom z nich budú splnené podmienky na postup podľa uvedeného ustanovenia § 21a, bude na základe novely o ďalšom postupe rozhodovať príslušný súd. Pri rozhodovaní bude musieť súd zohľadniť všetky okolnosti danej veci, najmä závažnosť a miesto spáchania činu, dátum a účel vydania európskeho zatýkacieho rozkazu. Súd bude oprávnený pred prijatím rozhodnutia o ďalšom postupe požiadať o vyjadrenie Eurojust. O danom postupe bude povinný informovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.  
 
Ak súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, vráti vec prokurátorovi na predbežné vyšetrovanie za účelom skúmania podmienok realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu. Ak bude vyžiadaná osoba vo väzbe podľa zákona č. 549/2011 Z. z., súd rozhodne o vydávacej väzbe vyžiadanej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.   

Novým znením ustanovenia § 23 ods. 3 je precíznejšie definovaný dôvod odmietnutia výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu založenom na rozhodnutí vydanom v konaní, na ktorom sa vyžiadaná osoba nezúčastnila. Obsahom novelizovaného ustanovenia je úprava, podľa ktorej súd nemôže rozhodnúť o odmietnutí výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu, ak sa osoba nezúčastnila konania, v ktorom bolo rozhodnuté o uložení trestu odňatia slobody, ak (1) bola vyžiadaná osoba včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, alebo sa jej inými prostriedkami doručili informácie o termíne a mieste konania takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že si bola vedomá plánovaného konania, a informovaná o skutočnosti, že justičný orgán štátu pôvodu môže vydať rozhodnutie, ak sa nezúčastní konania, (2) vyžiadaná osoba vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, alebo bol zástupca ustanovený štátom, aby ju obhajoval v konaní, a tento právny zástupca ju v konaní obhajoval, (3) vyžiadaná osoba po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve podať návrh na obnovu konania alebo odvolanie, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, výslovne uviedla, že proti rozhodnutiu nepodáva návrh na obnovu konania alebo odvolanie, alebo nepodala návrh na obnovu konania alebo odvolanie v rámci príslušnej lehoty, alebo (4) jej nebolo rozhodnutie doručené, pričom jej bude doručené bezodkladne po jej odovzdaní do štátu pôvodu a súčasne bude výslovne poučená o práve na obnovu konania alebo na podanie odvolania, na konaní o ktorých má dotknutá osoba právo zúčastniť sa a ktoré umožnia opätovné preskúmanie samotnej veci vrátane nových dôkazov a ktoré môžu viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia a vydaniu nového, pričom vyžiadaná osoba bola informovaná o lehote pre podanie návrhu na obnovu konania alebo odvolania, tak ako je uvedené v európskom zatýkacom rozkaze.

Ak dôjde k zmene vecnej alebo miestnej príslušnosti súdu, je súd na základe novely povinný vydanú osobu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, odovzdať miestne a vecne príslušnému súdu. Zmena miesta výkonu väzby alebo miesta trestu odňatia slobody v priebehu konania o európskom zatýkacom rozkaze nebudú mať vplyv na príslušnosť súdu. Novela zosúladila znenia ustanovení § 16, 17 a 18 tak, že o vydávacej väzbe vo všetkých prípadoch bude rozhodovať sudca príslušného súdu a nie senát. Súčasne predmetná novela zákona výslovne zakotvuje povinnosť sudcu vypočuť vyžiadanú osobu pred rozhodnutím o vzatí do predbežnej väzby. Ak sudca ponechá osobu na slobode, bude môcť rozhodnúť o uložení primeraných opatrení alebo obmedzení podľa ustanovenia § 82 Trestného poriadku na zabránenie zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, a to napríklad o uložení zákazu vycestovania do zahraničia alebo zákazu vzďaľovať sa z miesta pobytu.  

Dôvody prepustenia z predbežnej väzby novela upravuje novým znením ustanovenia § 15 ods. 7. Jedná sa o nasledujúce dôvody, ak (1) justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ho vo vzťahu k Slovenskej republike odvolal, alebo (2) inak zanikli dôvody predbežnej väzby, vydania alebo realizácie vydania osoby.

Prijatím novelizácie zákona sa upustilo od povinného vydania nového európskeho zatýkacieho rozkazu, ak sa žiada o dodatočný súhlas. Žiadosť o dodatočný súhlas bude po novom koncipovaná ako štandardná žiadosť s uvedením informácií podľa ustanovenia § 5 ods. 5, pričom nový európsky rozkaz sa k žiadosti bude vydávať len na výslovnú žiadosť vykonávajúceho justičného orgánu.

Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, ktoré sa začalo pred 1. decembrom 2012, sa použijú ustanovenia zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení účinnom do dňa 30. novembra 2012.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....