Verejná správa

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2023

1.   CIEĽ A PODMIENKY PRIJATIA NOVELY

Zákon č. 506/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon o financovaní“) bol prijatý dňa 08. decembra 2023 za účelom plnenia jedného z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR – reforma 3 komponentu 6 (Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov).

Prvým krokom plnenia cieľa je komplexná zmena systému a transformácia zariadení poradenstva a prevencie. Druhým krokom plnenia cieľa je zmena financovania zariadení poradenstva a prevencie. Zmena financovania spočíva v tom, že cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie (ďalej len „neštátne zariadenia“) už nebudú financované obcami alebo samosprávnymi krajmi z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Doteraz poskytovali neštátnym zariadeniam finančné prostriedky na mzdy a prevádzku obce alebo samosprávne kraje z výnosu dane z príjmu fyzických osôb podľa počtu detí, ktorým boli v predchádzajúcom roku poskytnuté služby v zariadeniach poradenstva a prevencie. Podľa novely sa neštátne zariadenia majú financovať zo štátneho rozpočtu nielen na základe počtu detí, pre ktoré bola vykonaná odborná činnosť, ale aj na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok. Navrhovaná zmena financovania zabezpečí rovnaký model financovania poradenských služieb pre všetky zariadenia poradenstva a prevencie bez ohľadu na druh zriaďovateľa.

Novelou sa mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a (B) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“).

2.   PREDMET ZÁKONA

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o financovaní priniesla je úprava ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) zákona o financovaní, upravujúceho predmet úpravy zákona o financovaní.

„Zákon o financovaní upravuje financovanie (1) škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, (2) materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadených regionálnymi úradmi školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), (3) školských zariadení zriadených regionálnymi úradmi, (4) zariadení poradenstva a prevencie zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie“) a (5) zariadení poradenstva a prevencie zriadených inými právnickými osobami alebo inými fyzickými osobami (ďalej len „súkromné zariadenie poradenstva a prevencie“), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 1 ods. 1 písm. a) zákona o financovaní).

Uvedená zmena je východiskovým bodom k zmene financovania neštátnych zariadení poradenstva a prevencie, ktoré boli doposiaľ financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a ich nastavenie na financovanie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o financovaní. Predmetná úprava spresňuje, ktoré školy a školské zariadenia sú financované podľa zákona o financovaní.

Novinkou je aj doplnenie nového ustanovenia § 1 ods. 5 zákona o financovaní.

„Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a na financovanie súkromných zariadení poradenstva a prevencie rovnako ako štátnym zariadeniam poradenstva a prevencie podľa ustanovenia § 5 zákona o financovaní, ak ustanovenie § 6aa zákona o financovaní neustanovuje inak“ (ustanovenie § 1 ods. 5 zákona o financovaní).

3.   ZDROJE FINANCOVANIA

Zmeny sa dotknú aj oblasti zdrojov financovania, a to doplnením nových ustanovení § 2 ods. 3 a 7 zákona o financovaní.

„Zdroje financovania cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie sú (A) prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva podľa ustanovenia § 3 zákona o financovaní, (B) prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia zariadení poradenstva a prevencie v čase, keď sa nevyužívajú na vykonávanie odbornej činnosti, (C) zisk z podnikateľskej činnosti, (D) príspevky od zriaďovateľov, (E) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu alebo žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov za vykonanú odbornú činnosť, (F) príspevky a dary“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o financovaní).

„Cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie použijú zdroje financovania podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. e) zákona o financovaní na účel podľa ustanovenia § 2 ods. 4 zákona o financovaní, na kapitálové výdavky na modernizáciu špeciálnych pomôcok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií; zdroje financovania podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) až d) a f) zákona o financovaní použijú aj na financovanie rozvoja“ (ustanovenie § 2 ods. 7 zákona o financovaní).

Cieľom nových ustanovení § 2 ods. 3 a 7 zákona o financovaní je v súvislosti so zmenou financovania neštátnych zariadení poradenstva a prevencie určiť zdroje ich financovania a účel použitia týchto zdrojov. Vychádza sa pritom z obdobnej konštrukcie, ako je použitá pri zdrojoch financovania škôl, pričom sú uvedené len tie zdroje, ktoré sú relevantné pre zariadenia poradenstva a prevencie.

4.   FINANCOVANIE ŠTÁTNYCH MATERSKÝCH ŠKÔL A ŠTÁTNYCH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Novelou dochádza tiež k doplneniu nového ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o financovaní, cieľom ktorého je určenie východiskových údajov, ktoré sa použijú pri výpočte finančných prostriedkov pre zariadenia poradenstva a prevencie vo všeobecnosti. Pri výpočte objemu finančných prostriedkov sa bude vychádzať z počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť zariadením poradenstva a prevencie. Zároveň sa budú zohľadňovať aj výkony odborných činnosti poskytnutých príslušným zariadením za uplynulý školský rok. Zohľadňovanie výkonov reflektuje to, že rôzne činnosti majú rôznu nákladovú náročnosť.

Konkrétne znenie nového ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o financovaní je nasledovné: „Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o financovaní pre zariadenia poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu sa vychádza z počtu detí alebo žiakov, pre ktoré príslušné zariadenie poradenstva a prevencie vykonalo odbornú činnosť, a jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za predchádzajúci školský rok; pri novovzniknutých zariadeniach poradenstva a prevencie sa v prvom roku činnosti vychádza z počtu detí alebo žiakov, pre ktoré príslušné zariadenie poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o financovaní).

5.   FINANCOVANIE CIRKEVNÝCH ZARIADENÍ PORADENSTVA A PREVENCIE A SÚKROMNÝCH ZARIADENÍ PORADENSTVA A PREVENCIE

Azda najvýraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona o financovaní prináša je doplnenie nového ustanovenia § 6aa zákona o financovaní, predmetom ktorého je úprava financovania cirkevných zariadení poradenstva a prevencia súkromných zariadení poradenstva a prevencie. Predmetné doplnenie bolo prijaté vzhľadom na to, že neštátne zariadenia poradenstva a prevencie budú financované zo štátneho rozpočtu, je potrebné určiť spôsob a podmienky prideľovania a poskytovania finančných prostriedkov pre tieto neštátne zariadenia zo štátneho rozpočtu.

Pri financovaní cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa ustanovení § 4af, § 4d, § 4e a § 5 ods. 4 zákona o financovaní“ (ustanovenie § 6aa ods. 1 zákona o financovaní).

„Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa ustanovenia § 6aa ods. 1 zákona o financovaní na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení zariadenia poradenstva a prevencie za predchádzajúci rok podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 3 zákona o financovaní, ak počas neho už pôsobilo, a jej predloženie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o financovaní prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu“ (ustanovenie § 6aa ods. 2 zákona o financovaní).

„Zriaďovateľ cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie a súkromného zariadenia poradenstva a prevencie je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa ustanovenia § 5 zákona o financovaní na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci a okrem reklamy“ (ustanovenie § 6aa ods. 3 zákona o financovaní).

„Regionálny úrad oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie a zriaďovateľovi súkromného zariadenia poradenstva a prevencie výšku normatívneho príspevku pre zariadenia poradenstva a prevencie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti prideleného ministerstvom podľa ustanovenia § 6aa ods. 1 zákona o financovaní. Pre výpočet normatívneho príspevku pre zariadenie poradenstva a prevencie sa použijú údaje zapísané zariadením poradenstva a prevencie do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov“ (ustanovenie § 6aa ods. 4 zákona o financovaní).

„Zriaďovateľ cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie a zriaďovateľ súkromného zariadenia poradenstva a prevencie najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu podľa ustanovenia § 6aa ods. 4 zákona o financovaní rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé zariadenia poradenstva a prevencie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti“ (ustanovenie § 6aa ods. 5 zákona o financovaní).

6.   ZÁKON O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE

Novelou sa mení aj zákon o štátnej správe v školstve. Úprava súvisí so zmenou financovania cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie. Zmena financovania bude spočívať vo vyňatí financovania neštátnych zariadení poradenstva a prevencie, ktorým obce a samosprávne kraje poskytovali finančné prostriedky z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a nastavenie ich financovania zo štátneho rozpočtu.

V prechodnom ustanovení § 39hl zákona o štátnej správe v školstve sa upravuje sankcia za poskytnutie neúplných údajov pre potreby financovania zariadení poradenstva a prevencie.

7.   ŠKOLSKÝ ZÁKON

Novelou sa mení aj školský zákon. Pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre zariadenia poradenstva a prevencie sa bude vychádzať z počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť zariadením poradenstva a prevencie, ale aj z výkonov odborných činnosti poskytnutých príslušným zariadením za uplynulý školský rok.

Z tohto dôvodu budú zariadenia poradenstva a prevencie do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov vkladať údaj o rozsahu odborných činností, ktorý deťom alebo žiakom poskytli; tento údaj nie je osobným údajom o fyzickej osobe.

Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, teda dňa 23. decembra 2023.

Publikované dňa 29.01.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....