Verejná správa

Novela zákona o fonde na podporu kultúry

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2021

Jednou z aktuálnych legislatívnych noviniek je okrem iného aj modifikácia právnej úpravy organizácií národnostných menšín. Zmeny sa dotýkajú predovšetkým oprávnenia organizácie príslušnej národnostnej menšiny navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny.

Dňa 02. júla 2021 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 297/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Fonde na podporu kultúry“).
Cieľ novely

Cieľom novely je zmena podmienok, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád. Podmienkou účasti navrhnutého zástupcu na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny je zápis organizácie, ktorá ho navrhla v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín. Podľa doterajšej právnej úpravy sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín mohli zúčastniť zástupcovia organizácií národnostných menšín, ktorí sa prihlásili na výzvu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a spĺňali zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávali žiadne aktivity. Novela má zabezpečiť, aby svojho zástupcu na zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny boli oprávnené navrhnúť len organizácie spĺňajúce podmienky, zapísané v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia.
Ťažiskovou zmenou, ktorú novela do zákona o Fonde na podporu kultúry priniesla je zakotvenie nových ustanovení § 6a zákona o Fonde na podporu kultúry („Kultúrna organizácia národnostnej menšiny“), § 6b zákona o Fonde na podporu kultúry („Evidencia kultúrnych organizácií“) a § 6c zákona o Fonde na podporu kultúry („Zápis do evidencie kultúrnych organizácií, výmaz z evidencie kultúrnych organizácií, predĺženie platnosti zápisu v evidencii kultúrnych organizácií“).

Po novom tak platí, že „kultúrna organizácia národnostnej menšiny (ďalej len ,,kultúrna organizácia“) je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, podieľajúca sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád, ktorá spĺňa tieto podmienky: (A) je nadáciou, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, občianskym združením alebo organizačnou jednotkou občianskeho združenia so samostatnou právnou subjektivitou zapísanou v registri mimovládnych neziskových organizácií, cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, (B) preukázateľne pôsobí v niektorej z prioritných oblastí podľa ustanovenia § 7 ods. 9 písm. a), b) alebo písm. c) zákona o Fonde na podporu kultúry najmenej tri roky, (C) je zapísaná v evidencii kultúrnych organizácií“ (ustanovenie § 6a zákona o Fonde na podporu kultúry).
„Evidencia kultúrnych organizácií je verejne prístupná evidencia, ktorá je zverejnená na webovom sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) a obsahuje údaje o kultúrnych organizáciách, ktoré sa môžu podieľať na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád. Evidencia kultúrnych organizácií obsahuje tieto údaje: (A) názov, sídlo a právna forma kultúrnej organizácie, (B) identifikačné číslo organizácie, ak bolo kultúrnej organizácii pridelené, (C) dátum vzniku kultúrnej organizácie, (D) meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko členov štatutárneho orgánu kultúrnej organizácie, (E) uvedenie národnostnej menšiny, ku ktorej sa vzťahuje činnosť kultúrnej organizácie, (F) prioritná oblasť podľa ustanovenia § 7 ods. 9 písm. a), b) alebo písm. c) zákona o Fonde na podporu kultúry, ktorá tvorí prevažnú činnosť kultúrnej organizácie, s výnimkou cirkvi, náboženskej spoločnosti a právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností, (G) evidenčné číslo kultúrnej organizácie pridelené kanceláriou fondu (ďalej len „kancelária“), (H) deň zápisu kultúrnej organizácie do evidencie kultúrnych organizácií“ (ustanovenie § 6b zákona o Fonde na podporu kultúry).
Zápis a výmaz z evidencie kultúrnych organizácií

Najrozsiahlejším z novelizovaných ustanovení zákona o Fonde na podporu kultúry je ustanovenie § 6c zákona o Fonde na podporu kultúry, upravujúce najmä zápis a výmaz z evidencie kultúrnych organizácií.
„Žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií môže podať písomne žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, ktorým je právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 6a písm. a) a b) zákona o Fonde na podporu kultúry; zápis kultúrnej organizácie je dobrovoľný. Splnenie podmienky podľa ustanovenia § 6a písm. b) zákona o Fonde na podporu kultúry preukazuje žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií predložením kópie jeho stanov, štatútu, nadačnej listiny alebo iného obdobného dokumentu; splnenie podmienky ustanovenia § 6a písm. b) zákona o Fonde na podporu kultúry preukazuje žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií ďalej najmä: (A) predložením kópie správy o jeho činnosti, (B) predložením zoznamu ním zrealizovaných projektov podporených z verejných zdrojov s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom možno túto skutočnosť overiť, alebo (C) uvedením odkazu na jeho webové sídlo, na ktorom sú uvedené informácie, z ktorých vyplýva, že jeho prevažná činnosť sa realizuje v prioritných oblastiach podľa ustanovenia § 7 ods. 9 písm. a), b), alebo písm. c) zákona o Fonde na podporu kultúry“ (ustanovenie § 6c ods. 1 zákona o Fonde na podporu kultúry).
„Žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií sa podáva kancelárii a obsahuje tieto údaje o žiadateľovi o zápis do evidencie kultúrnych organizácií: (A) názov, sídlo a právna forma, (B) identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, (C) dátum vzniku, (D) meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko členov štatutárneho orgánu, (E) uvedenie národnostnej menšiny, ku ktorej sa vzťahuje jeho činnosť, (F) prioritná oblasť podľa ustanovenia § 7 ods. 9 písm. a), b) alebo písm. c) zákona o Fonde na podporu kultúry, ktorá tvorí jeho prevažnú činnosť; to neplatí v prípade cirkvi, náboženskej spoločnosti a právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností, (G) adresa elektronickej pošty a telefónne číslo“ (ustanovenie § 6c ods. 2 zákona o Fonde na podporu kultúry). „K žiadosti podľa ustanovenia § 6c ods. 2 zákona o Fonde na podporu kultúry sa prikladajú tieto prílohy: (A) písomný súhlas osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, alebo písomný súhlas všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií so spracúvaním osobných údajov na účel vedenia evidencie kultúrnych organizácií a zverejnenia údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu kultúrnej organizácie na webovom sídle fondu v rozsahu meno a priezvisko, (B) čestné vyhlásenie osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, alebo čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, že všetky údaje v žiadosti o zápis do evidencie kultúrnych organizácií sú pravdivé“ (ustanovenie § 6c ods. 3 zákona o Fonde na podporu kultúry).
„Ak žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií nie je úplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií na opravu alebo doplnenie žiadosti o zápis a jej príloh v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi o zápis. Ak žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií v lehote podľa predchádzajúcej vety žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií neopraví alebo nedoplní, kancelária rozhodne o odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií. O tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií“ (ustanovenie § 6c ods. 4 zákona o Fonde na podporu kultúry). „Kancelária v lehote 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o zápis do evidencie kultúrnych organizácií podanú žiadosť preskúma a rozhodne o (A) zápise do evidencie kultúrnych organizácií, ak sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 6a zákona o Fonde na podporu kultúry alebo (B) odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií, ak nie sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 6a zákona o Fonde na podporu kultúry; o tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií“ (ustanovenie § 6c ods. 5 zákona o Fonde na podporu kultúry).
Ak kancelária rozhodne o odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií podľa ustanovenia § 6c ods. 5 písm. b) zákona o Fonde na podporu kultúry, žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií môže podať novú žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od kedy bol upovedomený o odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií alebo od kedy bol upovedomený o výsledku preskúmania žiadosti podľa ustanovenia § 6c ods. 10 prvej vety zákona o Fonde na podporu kultúry, ak žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií so svojou žiadosťou neuspel“ (ustanovenie § 6c ods. 6 zákona o Fonde na podporu kultúry). „Kancelária vykoná výmaz kultúrnej organizácie z evidencie kultúrnych organizácií, ak (A) kultúrna organizácia požiada o výmaz, (B) kultúrna organizácia zanikne, (C) sa preukáže, že zápis do evidencie kultúrnych organizácií bol vykonaný na základe nepravdivých údajov, (D) od zápisu do evidencie kultúrnych organizácií alebo od predĺženia platnosti zápisu v evidencii kultúrnych organizácií uplynuli štyri roky a nedošlo k predĺženiu platnosti tohto zápisu“ (ustanovenie § 6c ods. 7 zákona o Fonde na podporu kultúry).

„Dňom výmazu kultúrnej organizácie z evidencie kultúrnych organizácií stráca táto kultúrna organizácia oprávnenie podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád“ (ustanovenie § 6c ods. 8 zákona o Fonde na podporu kultúry).

„O predĺženie platnosti zápisu v evidencii kultúrnych organizácií môže kultúrna organizácia požiadať opakovane, najskôr jeden rok pred uplynutím platnosti tohto zápisu; na konanie o predĺžení platnosti zápisu sa ustanovenia § 6c ods. 1 až 6 zákona o Fonde na podporu kultúry použijú primerane“ (ustanovenie § 6c ods. 9 zákona o Fonde na podporu kultúry). „Ak kancelária odmietne zápis do evidencie kultúrnych organizácií podľa ustanovenia § 6c ods. 5 písm. b) zákona o Fonde na podporu kultúry, môže žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií písomne požiadať riaditeľa fondu (ďalej len „riaditeľ“) o preskúmanie odmietnutia zápisu. Ak kancelária vykoná výmaz kultúrnej organizácie z evidencie kultúrnych organizácií podľa ustanovenia § 6c ods. 7 písm. c) alebo d) zákona o Fonde na podporu kultúry, môže táto kultúrna organizácia písomne požiadať riaditeľa o preskúmanie výmazu. Riaditeľ preskúma odmietnutie zápisu podľa prvej vety alebo výmazu podľa druhej vety do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie“ (ustanovenie § 6c ods. 10 zákona o Fonde na podporu kultúry).

Ďalšou, zmenou, ktorú novela do zákona o Fonde na podporu kultúry prináša je úprava problematiky zhromaždení kultúrnych organizácií. „Zhromaždenie kultúrnych organizácií sa skladá so zástupcov kultúrnych organizácií, ktoré sa prihlásia na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedú (A) prioritnú oblasť podľa ustanovenia § 7 ods. 9 zákona o Fonde na podporu kultúry, v ktorej vykonávajú svoju činnosť; ak vykonávajú činnosť vo viacerých prioritných oblastiach podľa ustanovenia § 7 ods. 9 zákona o Fonde na podporu kultúry, na účely voľby kandidáta na člena odbornej rady, môžu uviesť len jednu prioritnú oblasť, (B) národnostnú menšinu, ku ktorej patria, (C) záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád“ (ustanovenie § 7 ods. 8 zákona o Fonde na podporu kultúry).
Okrem vyššie uvedených zmien priniesla novela do zákona o Fonde na podporu kultúry aj viacero drobných legislatívnych zmien, vyplývajúcich z aplikačnej praxe, ktoré sú dostupné v plnom znení novely, zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....