Verejná správa

Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 05/2023

Zmeny sa po novom dotýkajú aj oblasti Fondu na podporu vzdelávania, a to najmä možnosti študentov predčasne splatiť pôžičku z tohto fondu.

Dňa 23. mája 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“).

  • Cieľ novely

Cieľom novely je umožniť študentom predčasne splatiť pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky. Fond podľa doterajšej právnej úpravy poskytoval pôžičky pre študentov, ako aj pre pedagógov. Právna úprava umožňovala predčasné splatenie pôžičky poskytovanej fondom bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky iba pedagógom. Študentom takáto možnosť zákonom umožnená nebola.

Jedným z hlavných cieľov fungovania fondu je podpora dostupnosti vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Fond za týmto účelom poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov, ročne ide o stovky poskytnutých pôžičiek. Na výhodnosť pôžičky vplýva najmä jej konečná cena. Tú v prípade predčasného splatenia zvyšoval poplatok za predčasné splatenie, ktorý takto zbytočne navyšoval náklady dlžníka.  Zákonná možnosť predčasne splatiť pôžičku bez poplatkov preto v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu ceny pôžičky pre študentov. Fond tak bude jeden zo svojich hlavných cieľov napĺňať efektívnejšie.

Zároveň dôjde k zrovnoprávneniu postavenia študentov a pedagógov z pohľadu možnosti predčasného splatenia pôžičky bez poplatkov. Možnosť predčasne splatiť pôžičku bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky sa bude týkať oboch typov pôžičiek pre študentov, ktoré Fond poskytuje – stabilizačnej pôžičky a pôžičky pre študentov.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o fonde priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o fonde.

Novelou dochádza napríklad k zmene ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o fonde.

„Rada fondu oznámi na webovom sídle fondu každoročne k 31. augustu príslušného kalendárneho roka predbežné termíny na doručenie žiadostí o pôžičku na nasledujúci akademický rok. Prvým termínom na doručenie žiadostí o pôžičku je 30. september kalendárneho roka, v rámci ktorého sa vyčleňujú finančné prostriedky v celkovej výške určenej na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Rada fondu môže určiť aj skorší termín na doručenie žiadostí o pôžičku v prípade pôžičiek podľa ustanovenia § 10 ods. 5 písm. a) zákona o fonde, ak študent podľa ustanovenia § 10 ods. 5 písm. a) zákona o fonde žiada o pôžičku na úhradu školného, ktoré je podmienkou zápisu na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia.“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem žiadostí o pôžičku podľa ustanovenia § 10 ods. 5 písm. a) zákona o fonde, ak študent podľa ustanovenia § 10 ods. 5 písm. a) zákona o fonde žiada o pôžičku na úhradu školného, ktoré je podmienkou zápisu na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia. Ak finančné prostriedky určené na pôžičky pre študentov nie sú vyčerpané po 30. septembri príslušného kalendárneho roka, rada môže určiť ďalšie termíny na doručenie žiadostí o pôžičku až do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Fond informuje o určení ďalších termínov najmenej jeden mesiac pred ich uplynutím na svojom webovom sídle. Rada fondu posudzuje žiadosti o pôžičku doručené v určených termínoch samostatne. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje“ (ustanovenie § 11 ods. 6 zákona o fonde).

Ustanovenie § 12 ods. 5 zákona o fonde („Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o pôžičke podľa ustanovenia § 10 zákona o fonde a rada fondu študentovi schváli ďalšiu pôžičku podľa ustanovenia § 10 zákona o fonde, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy. Na základe jednej zmluvy nie je možné súčasne poskytnúť pôžičku podľa ustanovenia § 10 zákona o fonde a pôžičku podľa ustanovenia § 13a zákona o fonde“) sa po novom zo zákona o fonde vypúšťa.

Novela do zákona o fonde dopĺňa aj nové ustanovenia § 13 ods. 11 zákona o fonde a § 13d ods. 10 zákona o fonde.

„Dlžník fondu podľa ustanovenia § 12 ods. 5 zákona o fonde môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky alebo jej časti, ak tak urobí najskôr po začatí plynutia lehoty splatnosti podľa ustanovenia § 17 ods. 7 zákona o fonde a uplynutí odkladov splátok podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona o fonde“ (ustanovenie § 13 ods. 12 zákona o fonde).

Dlžník fondu podľa ustanovenia § 13c ods. 4 zákona o fonde môže splatiť stabilizačnú pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením stabilizačnej pôžičky alebo jej časti, ak tak urobí najskôr po začatí plynutia lehoty splatnosti podľa ustanovenia § 17 ods. 7 zákona o fonde a uplynutí odkladov splátok podľa ustanovenia § 13d ods. 3 zákona o fonde“ (ustanovenie § 13d ods. 10 zákona o fonde).

Novinkou je tiež ustanovenie § 20a zákona o fonde.

„Fond je na účely zabezpečenia funkcionalít používateľského rozhrania na podávanie žiadosti o pôžičku, na účely spracúvania, vyhodnocovania a ďalších úkonov spojených so žiadosťou o pôžičku, na účely poskytnutia pôžičky, na účely uzavretia zmluvy o pôžičke a na účely správy zmluvného vzťahu zo zmluvy o pôžičke oprávnený získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a ďalších informačných systémoch, v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom, ako orgán verejnej moci podľa všeobecného predpisu proti byrokracii“ (ustanovenie § 20a ods. 1 zákona o fonde).

„Ak správca alebo prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy poskytuje údaje z tohto systému v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, fond má na účely zabezpečenia činností podľa ustanovenia § 20a ods. 1 zákona o fonde právo na prístup k týmto údajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu“ (ustanovenie § 20a ods. 2 zákona o fonde).

„Pri preukazovaní totožnosti osoby na účely vyplnenia a podania žiadosti o pôžičku môže fond zabezpečiť jej identifikáciu a preukázanie totožnosti s použitím úradného autentifikátora alebo iného autentifikátora, ktorý zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ a postupovať spôsobom ustanoveným pre identifikáciu a autentifikáciu podľa všeobecného predpisu o výkone verejnej moci elektronicky. Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu povinní poskytnúť fondu súčinnosť potrebnú na zabezpečenie takejto identifikácie a autentifikácie“ (ustanovenie § 20a ods. 3 zákona o fonde).

„Fond je na účely podľa ustanovenia § 20a ods. 1 zákona o fonde oprávnený spracúvať osobné údaje žiadateľa o pôžičku, dlžníka z pôžičky a ak sa vyžaduje ručenie aj ručiteľa, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sa podľa tohto zákona o fonde uvádzajú v žiadosti o pôžičku a v zmluve o pôžičke, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a po dobu podľa ustanovenie § 18 ods. 6 zákona o fonde“ (ustanovenie § 20a ods. 4 zákona o fonde).

„Ak sa tak fond a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) dohodnú, fond môže na činnosti spojené s poskytovaním údajov na účely podľa ustanovenia § 20a ods. 1 zákona o fonde používať informačné technológie verejnej správy, ktoré zabezpečí ministerstvo školstva a ministerstvo školstva môže v mene fondu vykonávať právne úkony spojené s týmto poskytovaním, vrátane uzatvárania dohôd so správcami a prevádzkovateľmi podľa ustanovenia § 20a ods. 1 a 2 zákona o fonde“ (ustanovenia § 20a ods. 6 zákona o fonde).

Novela na záver prináša aj nové prechodné ustanovenie § 23e zákona o fonde.

„Ustanovenia § 13 ods. 12 a § 13d ods. 10 zákona o fonde sa vzťahujú aj na všetky zmluvy o pôžičkách pre študentov a na všetky zmluvy o stabilizačných pôžičkách uzatvorené a nesplatené pred 1. júlom 2023“ (ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o fonde).

„Ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) a § 15 ods. 3 zákona o fonde v znení účinnom od 1. júla 2023 sa prvýkrát použijú na žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené v kalendárnom roku 2024“ (ustanovenie § 23e ods. 2 zákona o fonde).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. júla 2023.

Publikované dňa 20.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....