Verejná správa

Novela zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2023

Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky sa dotkla aj Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Cieľom novely zákona o fungovaním Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky je posilnenie odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám a zabezpečenie medzirezortnej spolupráce a koordinácie opatrení na boj proti hybridným hrozbám.

Dňa 15. marca 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 97/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fungovaní BR“).

  • Prehľad zmien, ktoré novela prináša

Novelou sa napríklad zriaďuje nový pracovný orgán Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, a to výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre hybridné hrozby. Hlavným poslaním nového výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky bude podieľať sa na koordinácii činností zameraných na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie doma i v zahraničí, prijímanie opatrení na riešenie hybridného pôsobenia proti záujmom Slovenskej republiky a tvorbu relevantných politík v oblasti boja proti hybridným hrozbám.

Novela podľa dôvodovej správy reaguje aj na ďalšie aplikačné problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní zákona o fungovaní BR. Právna úprava novely vychádza zo schválených koncepčných dokumentov, najmä z Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky 28. januára 2021, Obrannej stratégie Slovenskej republiky, schválenej Národnou radou Slovenskej republiky 27. januára 2021, zo Spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám, ktorý Európska komisia vydala 6. apríla 2016 a z Koncepcie pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 345 z 11. júla 2018.

Podľa predmetnej koncepcie majú hybridné hrozby „prierezový, medziinštitucionálny charakter a spadajú do kompetencie viacerých štátnych orgánov“. Medzi základné indikátory hybridných hrozieb predmetná koncepcia zaraďuje „externý alebo interný politický nátlak na najvyšších štátnych predstaviteľov a štátne inštitúcie, ekonomický alebo energetický nátlak ako rozšírenie politického nátlaku, rozsiahle sabotáže proti kľúčovej infraštruktúre, kybernetické útoky s potenciálom spôsobiť škody veľkého rozsahu, informačné a propagandistické operácie s cieľom podkopať dôveru v štátne inštitúcie, vyvolať spoločenské nepokoje a vážne destabilizovať politickú a bezpečnostnú situáciu, ovplyvňovanie etnických, náboženských a kultúrnych menšín a ich manipulácia na politické účely, hrozba použitia vojenskej sily.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o fungovaní BR priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o fungovaní BR.

  • Výbor pre hybridné hrozby

Ťažiskovou zmenou, ktorú novela do zákona o fungovaní BR priniesla, je doplnenie nového ustanovenia § 10c zákona o fungovaní BR, upravujúceho Výbor pre hybridné hrozby.

„Výbor pre hybridné hrozby pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti a budovanie odolnosti Slovenskej republiky voči pôsobeniu hybridných hrozieb (A) vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete v oblasti hybridných hrozieb s dôrazom na hodnotenie hybridného pôsobenia na odolnosť štátu a odolnosť spoločnosti; správu o výsledkoch vyhodnotenia zasiela bezodkladne, najmenej jedenkrát ročne Kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, (B) pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zvýšenie odolnosti štátu a spoločnosti voči rizikám hybridného pôsobenia, (C) podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky, ako aj na vypracúvaní koncepčných dokumentov v oblasti hybridných hrozieb, (D) podieľa sa na koordinácii medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti hybridných hrozieb, (E) predkladá Bezpečnostnej rade návrhy opatrení na zvyšovanie celospoločenského povedomia o hybridných hrozbách, (F) prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti hybridných hrozieb, (G) vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na hybridné hrozby a predkladá ich Bezpečnostnej rade, (H) posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na hybridné hrozby, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade, (I) podieľa sa na spracovaní správy podľa ustanovenia § 2 písm. a) tretieho bodu zákona o fungovaní BR časti týkajúcej sa hybridných hrozieb“ (ustanovenie § 10c ods. 1 zákona o fungovaní BR).

„Vymenovanie predsedu výboru pre hybridné hrozby a jeho odvolanie na návrh ministra obrany Slovenskej republiky schvaľuje Bezpečnostná rada. Predsedu výboru pre hybridné hrozby vymenúva a odvoláva predseda. Podpredsedom výboru pre hybridné hrozby je člen výboru poverený predsedom výboru pre hybridné hrozby; poverenie zanikne, ak predseda výboru pre hybridné hrozby poverí výkonom funkcie podpredsedu tohto výboru iného člena výboru“ (ustanovenie § 10c ods. 2 zákona o fungovaní BR).

„Členom výboru pre hybridné hrozby je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca (A) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, (B) Ministerstva obrany Slovenskej republiky, (C) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, (D) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, (E) Ministerstva financií Slovenskej republiky, (F) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, (G) Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, (H) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, (I) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, (J) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, (K) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, (L) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, (M) Úradu vlády Slovenskej republiky, (N) Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, (O) Národného bezpečnostného úradu, (P) Slovenskej informačnej služby, (Q) Slovenskej informačnej služby riadiaci analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko v oblasti bezpečnostných hrozieb, (R) Vojenského spravodajstva, (S) Policajného zboru“ (ustanovenie § 10c ods. 3 zákona o fungovaní BR).

„Odvolanie člena výboru pre hybridné hrozby, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v ustanovení § 10c ods. 3 zákona o fungovaní BR, schvaľuje na návrh tohto orgánu Bezpečnostná rada; ak Bezpečnostná rada odvolanie člena výboru pre hybridné hrozby schváli, predseda ho odvolá“ (ustanovenie § 10c ods. 4 zákona o fungovaní BR).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2023.

Publikované dňa 15.05.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....